เปรียบเทียบยา pantoprazole และ omeprazole ในรูปแบบยาฉีด

[13 ธันวาคม 2560 : 23:39:04]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบข้อมูลการเลือกใช้ยากับกลุ่มโรค ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา 2 ตัว ระหว่าง pantoprazole เทียบกับ omeprazole ทั้ง 2 ตัว ต่างกันอย่างไร ในรูปแบบยาฉีด และเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการควบคุม gastric acid secretion
จาก - -...
เภสัชกร หน่วยงานอื่นทางราชการ
- พัทลุง
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 172.22.4xxx.xxx ]

[13 ธ.ค. 60 : 23:46:31] นศภ.นัสรียะห์ สาเล็ง/ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 172.22.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Pantoprazole และ Omeprazole รูปแบบยาฉีด มีความเหมือนและแตกต่างกัน โดยแยกเป็น 2 ประเด็น คือ
1. ข้อบ่งใช้ของยา pantoprazole และ omeprazole ในรูปแบบยาฉีดที่เหมือนกันคือ มีข้อบ่งใช้ใน Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) และ Zollinger-Ellison syndrome[1, 2] และข้อบ่งใช้ของยาที่มีความแตกต่างกันคือ
- Pantoprazole มีข้อบ่งใช้ใน Stress ulcer prophylaxis (off-lable) และป้องกันการเกิด rebleeding ใน peptic ulcer bleed (off-lable) หลังจากใช้ยา PPI แบบ single daily dose[1]
- Omeprazole มีข้อบ่งใช้ป้องกันและรักษา benign gastric ulcer, duodenal ulcer, NSAID – associated ulcer และ Major peptic ulcer bleeding (following endoscopic treatment) [unlicensed indication][2]
ข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่าง การใช้ยา pantoprazole และ omeprazole MUPS ในผู้ป่วย gastro esophageal reflux disease (GERD) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าทั้งสองกลุ่มมีอัตราการหายจากโรค (healing rates) เท่าเทียมกัน (65.3%, 66.3% ตามลำดับ)
2. อาการไม่พึงประสงค์จากยา พบว่าผู้ป่วยทั้งหมด 669 คน พบ 86 คน (13%) ที่มีรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ โดย 40 คนในกลุ่ม pantoprazole และ 46 คนในกลุ่ม omeprazole MUPS อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ที่พบในกลุ่ม pantoprazole คือ ปวดศีรษะ (1%) และกลุ่ม omeprazole MUPS คือ ท้องเสีย (2%) อย่างไรก็ตามอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงในระดับ น้อย (41%) หรือปานกลาง moderate (50%)[3]
ยากลุ่ม Proton Pump Inhibitors (PPIs) รูปแบบยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ มีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ยับยั้งการหลั่งกรดในโรคต่างๆ เช่น ลดการหลั่งกรดจากกระเพาะอาหารในผู้ป่วยที่มีเลือดออกเนื่องจากแผลในกระเพาะอาหารและลดการหลั่งกรดในผู้ป่วย Zollinger-Ellison Syndrome (ZES) ในผู้ป่วยที่ใช้ยา PPIs แบบรับประทานแล้วไม่ได้ผล ป้องกันการเกิด rebound hypersecretion ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิด aspiration pneumonitis ระหว่างการผ่าตัด รักษาภาวะกระเพาะอาหารส่วนปลายอุดตัน (gastric outlet obstruction) และป้องกัน stress ulcers
Pantoprazole ในรูปแบบ IV อาจจะมีข้อดีกว่ายา กลุ่ม PPIs อื่นๆ ในแง่ของการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (drug interaction) น้อยกว่า เนื่องจาก pantoprazole ไม่มีคุณสมบัติเป็น CYP450 Inhibitor จึงมีผลกระทบต่อการ metabolism ของยาตัวอื่นๆน้อยกว่า ในขณะที่ omeprazole เป็น CYP450 Inhibitor เช่น ยับยั้ง CYP2C19 (moderate), CYP2C9 (moderate) และ CYP3A4 (Weak) นอกจากนี้ยังเป็น substrate ของเอนไซม์ CYP450 หลายชนิด เช่น CYP2C19 (major), CYP2A6 (minor), CYP2C9 (minor) และ CYP3A4 (minor) [1] ซึ่งอาจมีผลต่อการ metabolism ของยาตัวอื่นๆ [4,5,6]
โดยสรุป pantoprazole และ omeprazole รูปแบบยาฉีด มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเท่าเทียมกันในการรักษา gastro esophageal reflux disease (GERD)[3] และอาจจะมีข้อบ่งใช้ที่ไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาในบางอย่างที่แตกต่างกัน Pantoprazole ในรูปแบบ IV อาจจะมีข้อดีกว่ายากลุ่ม PPIs อื่นๆ ในแง่ของการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (drug interaction) น้อยกว่า omeprazole

เอกสารอ้างอิง
1. Kastrup EK, Walker SE eds. Drug facts and comparisons 2017. Missouri: Wolters Kluwer Health, Inc.; 2016: p.2424-30, 2437.
2. Baxter K, Jordan B, Martin J, Ryan RS, Wagle SM, Amin S, et all. BNF 69 The authority on selection and use of medicines. March 2015 – September 2015. London: BMJ group and Pharmaceutical Press; 2015: p. 57.
3. Körner T, Schütze K, Leendert V, Fumagalli I, Neves BC, Bohuschke M, et all. Comparable Efficacy of Pantoprazole and Omeprazole in Patients with Moderate to Severe Reflux Esophagitis. Digestion, 67. 2003; (1-2): 6-13.
4. Metz DC. Potential Uses of Intravenous Proton Pump Inhibitors to Control Gastric Acid Secretion. Digestion, 62. 2000; 73–81.
5. Benet LZ, Zech K. Pharmacokinetics a relevant factor for the choice of a drug. Aliment Pharmacol Ther, 8. 1994; Suppl 1:25-32.
6. Andersson T. Pharmacokinetics, Metabolism and Interactions of Acid Pump Inhibitors Focus on Omeprazole, Lansoprazole and Pantoprazole. Clin Pharmacoklnet, 31. 1996; 1: 9-28.


เอกสารที่ทำการสืบค้น
: DISdatabase
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : pantoprazole, omeprazole, pantoprazole and omepraz

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved