Verorab กับ Rabipur หรือ Rabiesvaccin Merieux

[18 ธันวาคม 2560 : 11:52:46]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ลูกสาวโดนม้ากัด เลยต้องรับวัคซีน Verorabs แต่เนื่องจากวันที่ต้องรับเข็มที่ 5 จะต้องอยู่ที่ประเทศเนเธอแลนด์ และที่นั่นมีเพียงวัคซีนชื่อ Rabipur หรือ Rabiesvaccin Merieux ไม่ทราบว่าสามารถใช้ยาตัวนี้แทน Verorabs ได้หรือไม่คะ
จาก ภรภัทร por...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
คนทั่วไป กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การประเมินประสิทธิผลของการใช้ยา
IP [ 182.232.xxx.xxx ]

[29 ธ.ค. 60 : 14:33:13] นศภ.วริศรา ชินวงศ์เวท/ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับคนในปัจจุบันมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน ทั้งเชื้อ สายพันธุ์ของเชื้อ แหล่งเพาะเลี้ยงเชื้อ วิธีทำให้เชื้อตาย วิธีการบริหารวัคซีน รวมถึงลักษณะและรูปแบบของวัคซีน ตัวอย่างวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีในประเทศไทย เช่น Rabipur®, Verorab® ,Abhayrab® เป็นต้น[1]
หลักในการให้วัคซีนแก่ผู้ป่วยภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(post-exposure prophylaxis) จะพิจารณาการให้ การรักษาจากลักษณะของการสัมผัสโรค(โดยเฉพาะการตรวจบาดแผล)และสัตว์ที่กัด โดยการให้วัคซีนในช่วง 14 วันแรก จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จะถือว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ เมื่อระดับ neutralizing antibody (Nab) titer สูงมากกว่า 0.5 IU/ml หลังได้รับวัคซีน 10-14 วัน สำหรับการให้วัคซีน ในวันที่ 28 หรือหลังจากนั้นเป็นการทำให้ภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคอยู่ได้นานขึ้น ดังนั้นควรได้รับวัคซีนป้องกันให้ตรง ตามเวลา อย่างไรก็ตาม กรณีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนตามตารางเวลา โดยทั่วไปให้ฉีดเข็มต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มใหม่ แต่ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์[1,2,3]
วัคซีน Rabipur®, Verorab®และ Merieux®เป็นวัคซีนที่ได้จากไวรัสคนละสายพันธุ์และเพาะเลี้ยงเชื้อในแหล่ง ที่ต่างกัน[1,3,4] โดยเพาะเลี้ยงเชื้อใน primary chick embryo fibroblast cell (PCEC), Vero cells (PVRV) และhuman diploid cell (HDSCV) ตามลำดับ วัคซีนทั้ง 3 ชนิด สามารถบริหารยาได้ทั้งทางการฉีดเข้ากล้ามเนื้อและฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (การฉีดทางผิวหนังถือเป็นการให้ยาแบบทางเลือก) การฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อจะฉีด 1 เข็ม(1ml หรือ 0.5ml แล้วแต่ชนิด ของวัคซีน) เข้าบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขน deltoid ในวันที่ 0,3,7,14,28 (จำนวน 5 dose)หลังโดนสัตว์กัด ส่วนการฉีด วัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง ให้ฉีดบริเวณต้นแขนทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 1จุด จุดละ 0.1 ml ในวันที่ 0,3,7,28 (จำนวน 4 dose) หลังโดนสัตว์กัด[1,2,3] วัคซีนทั้ง 3 ชนิด มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคพิษสุนัขได้ไม่แตกต่างกัน[6] Ashwathnarayana DH. และคณะ เปรียบเทียบความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน (immunogenicity)ของวัคซีน Rabipur®(PCEC)และ Verorab®(PVRV) พบว่าวัคซีนทั้ง 2 ชนิด ทำให้มี Rabies neutralizing antibody response(RVNA) สูงในระดับตามเกณฑ์ที่กำหนด(>0.5 IU/ml) ในวันที่ 14 และยังคงอยู่ใน วันที่ 28-180 จากการเปรียบเทียบวัคซีน 2 ชนิด พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งในด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ส่วนการศึกษาของ Suntharasamai P. และคณะ [7] เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีน HDCSV (Merieux®;)และ PVRV(Verorab®;) โดยวัดจากค่าเฉลี่ยของแอนติบอดีหลังได้รับวัคซีน โดยให้ร่วมกับ HRIG(Human rabies immune globulin) พบว่าทั้ง2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่ รุนแรงใกล้เคียงกัน
ในเรื่องการเปลี่ยนชนิดหรือการเปลี่ยนวิธีฉีด(ระหว่างฉีดเข้ากล้ามเนื้อกับฉีดเข้าชั้นผิวหนัง) ในระหว่างตาราง การฉีดวัคซีนสามารถทำได้หรือไม่ โดยทั่วไปไม่แนะนำให้เปลี่ยนชนิดหรือวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า[1,2] อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจจะทำได้ โดยขอกล่าวแยกเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีการเปลี่ยนวิธีฉีด(จากฉีดเข้า กล้ามเนื้อเป็นฉีดเข้าชั้นผิวหนังหรือในทางกลับกัน คือ ฉีดเข้าชั้นผิวหนังแล้วเปลี่ยนไปฉีดเข้ากล้ามเนื้อ) จากแนวเวช ปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าแนะนำว่าสามารถทำได้[1,2] มีข้อมูลจากการศึกษาของ Ravish HS. และคณะ ปี 2014 พบว่า ผู้ป่วย ที่เปลี่ยนวิธีฉีด จำนวน 47 ราย ในช่วง 3 dose แรกของการฉีดวัคซีน(วันที่0,3,7) มีระดับ RVNA ตามเกณฑ์ที่กำหนด (>0.5 IU/ml)ในวันที่ 14[5] 2) กรณีการเปลี่ยนชนิดวัคซีน ถ้าเป็นวัคซีนชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อสามารถเปลี่ยนชนิดได้ แต่ถ้า เป็นวัคซีนชนิดฉีดเข้าชั้นผิวหนังไม่ควรเปลี่ยนชนิดของวัคซีน[1,2]แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการศึกษาของ Ravish HS. และคณะ ปี2014 พบว่า การเปลี่ยนชนิดวัคซีนซึ่งฉีดเข้าชั้นผิวหนังก็ทำให้มีระดับRVNA ตามเกณฑ์ที่กำหนด(>0.5IU/ml) และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคสุนัขบ้า[5]
ดังนั้น หากผู้ป่วยกำลังได้รับวัคซีนชนิด Verorab®และมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนชนิดของวัคซีนเป็นชนิด
Rabipur®หรือ Merieux® ในเข็มที่ 5 จากแนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าสามารถทำได้ หากเป็นการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ แต่หากเป็นการฉีดเข้าชั้นผิวหนัง พบว่าแนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าไม่แนะนำให้เปลี่ยนชนิดของวัคซีน อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ Ravish HS. และคณะ ปี 2014 พบว่าสามารถเปลี่ยนชนิดของวัคซีนที่ฉีดเข้าชั้น ผิวหนังได้ ดังนั้นใน กรณีนี้อาจต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นผู้พิจารณา

เอกสารอ้างอิง
1. กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและคำถามที่พบบ่อย. 2559[cited 2017 Dec 19]. Available from: http://r36.ddc.moph.go.th/r36/uploads/document/584adb73e3d0f.pdf.
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย. แนวทางการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(พ.ศ. 2559). 2559[cited 2017 Dec 19]. Available from: saovabha.redcross.or.th/download/2559/thailand%20Rabies.../QsmiGuidline2016.pdf.
3. Ping NH, Dela LA, Tamolang SE, Palay MJ, Romano MB, Macaldo AC, et al. MIMS drug reference. 28th. Bangkok: Padungkiat building: 2016.
4. Sudarshan MK, Bilagumba G, Ravish HS, Hanumanthappa D, Narayana A. Assessing the relationship between antigenicity and immunogenicity of human rabies vaccines when administered by intradermal route. 2010[cited 2017 Dec 19]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3322518/.
5. Ravish HS, Sudarshan MK, Madhusudana SN, Annadani RR, Narayana DH, Belludi AY, et al. Assessing safety and immunogenicity of post-exposure prophylaxis following interchangeability of rabies vaccines in humans. 2014[cited 2017 Dec 19]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4896519/.
6. Ashwathnarayana DH, Madhusudana SN, Sampath G, Sathpathy DM, Mankeshwar R, Sudarshan MK, et al. A comparative study on the safety and immunogenicity of purified duck embryo cell vaccine (PDEV, Vaxirab) with purified chick embryo cell vaccine (PCEC, Rabipur) and purifed vero cell rabies vaccine (PVRV, Verorab). 2010[cited 2017 Dec 19]. Available from:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X09014376?via%3Dihub.
7. Suntharasamai BP, Chanthavanich P, Warrell MJ, Looareesuwan S, Karbwang J, Supanaranond W, et al. Purified Vero cell rabies vaccine and human diploid cell strain vaccine: comparison of neutralizing antibody responses to post-exposure regimens. 1986[cited 2017 Dec 19]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2129681/pdf/jhyg00006-0102.pdf.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Rabies vaccine, Rabipur, Verorab, route, brand

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved