ERIC, SPEEDA ,JE

[12 กุมภาพันธ์ 2561 : 23:43:37]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
รบกวนสอบถามค่ะ เด็กอายุ2 ปี ถูกสุนัขกัดที่ใบหน้า ได้รับ ERIC และ SPEEDA วันที่ 1-3-7 หลังสัมผัสโรค แล้วในวันที่ 8 มีนัด ฉีดวัคซีน JE เข็ม 2 ไม่ทราบว่า สามารถฉีดวัคซีน JE ตามนัดได้ไหมคะ
จาก ดัชนี dab...
เภสัชกร โรงพยาบาล
ER ขอนแก่น
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 110.78.1xxx.xxx ]

[12 มี.ค. 61 : 15:02:17] นศภ.กิตติภัทท์ ยงพานิชกุล/อ.ฐิติมา ด้วงเงิน yougpaniskul@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
วัคซีน SPEEDA® เป็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับผู้ป่วยที่มีการสัมผัสกับโรค (post exposure Immunization) โดยวัคซีน SPEEDA® หรือ ChromatographicaIly Purified Vero Cell Rabies Vaccine (CPRV) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่ผลิตขึ้นจากการเพาะเลี้ยงเชื้อ fixed rabies virus สายพันธุ์ L.Pasteur PV 2061 ใน vero cells [1],[2] ส่วนวัคซีนไข้สมองอักเสบ หรือ วัคซีน JE (Japanese Encephalitis Vaccine) ในประเทศไทย มี 2 ชนิด คือ วัคซีนชนิดเชื้อตายซึ่งเพาะเลี้ยงในสมองหนู แบ่งเป็นสายพันธุ์ปักกิ่ง ชื่อการค้าคือ JEV-GPO® และสายพันธุ์นากายามา ชื่อการค้าคือ DS JEV® และวัคซีนชนิดเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลงซึ่งเพาะเลี้ยงในเชื้อไวรัสสายพันธุ์ SA14-14-2 มีชื่อการค้าคือ CD.JE VAX® [3]

จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบข้อห้ามในการฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบร่วมกับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และจากหลักการให้วัคซีนทั่วไประบุว่า สามารถให้วัคซีนชนิดเชื้อเปนพรอมกันหลายชนิดในวันเดียวกันได้ แตหากจะใหไมพรอมกันควรเว้นระยะการฉีดวัคซีนชนิดเชื้อเป็นใหหางกันอยางนอย 1 เดือน ส่วนวัคซีนชนิดเชื้อตายจะใหพร้อมหรือหางกันกับวัคซีนชนิดอื่นๆ รวมทั้งวัคซีนชนิดเชื้อเป็นนานเทาใดก็ได้ [4] ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 3 (ฉีดวันที่ 7) และในวันถัดมาจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบ สามารถฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบหลังจากการได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าได้ตามที่แพทย์นัดได้ เพราะไม่มีข้อห้ามใช้ และไม่ได้ขัดกับหลักการให้วัคซีนทั่วไป

****
ข้อมูลวัคซีนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (SPEEDA®;) และวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ
วัคซีน SPEEDA® ให้โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM) ครั้งละ 0.5 ml เข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นแขน (Deltoid) หรือถ้าเป็นเด็กเล็กให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหน้าขาด้านนอก (Anterolateral) ตารางในการให้วัคซีนจะให้ทั้งหมด 5 เข็มในวันที่ 0, 3. 7, 14 และ 30 แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยที่สัมผัสกับโรคมาไม่ตรงตามนัดอาจจะคลาดเคลื่อนไปได้ 2-3 วัน สามารถให้วัคซีนต่อเนื่องไปได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มให้วัคซีนใหม่ การให้วัคซีนต้องให้ครบ 3 เข็มภายใน 7 วันเพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับต่อต้านเชื้อใน 14 วัน [1]

อาการไม่พึงประสงค์และข้อควรระวังจากการได้รับวัคซีน สำหรับวัคซีน SPEEDA® มีอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีน คือ มีการปวด แดง ร้อน และคันบริเวณที่ฉีดวัคซีน หรือพบปฏิกิริยาทั่วไป คือ ไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มักหายเองได้จากการได้รับการรักษาตามอาการ และการได้รับวัคซีนกระตุ้นบ่อยๆอาจจะเกิด serum sickness หรือลมพิษได้ แต่อาการจะไม่รุนแรง นอกจากนี้ การให้วัคซีนแก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV, ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน สามารถรับวัคซีนได้ตามปกติ [1],[2]

วัคซีนไข้สมองอักเสบ หรือ วัคซีน JE (Japanese Encephalitis Vaccine) จากตารางในการให้วัคซีนในประเทศไทย วัคซีนชนิดเชื้อตายที่เพาะเลี้ยงในสมองหนูที่มีวิธีการให้โดยเริ่มฉีดเข็มแรกในเด็กที่อายุ 12-18 เข็มที่ 2 ฉีดห่างจากเข็มแรก 1-4 สัปดาห์ และเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 1 เป็นเวลา 1 ปี ขนาดในการฉีดสำหรับสายพันธุ์ปักกิ่งจะให้ฉีดครั้งละ 0.5 ml ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง ส่วนสายพันธุ์นากายามาให้ฉีดครั้งละ 1 ml ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง แต่สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี ให้ฉีดครั้งละ 0.25 ml และสำหรับวัคซีนไข้สมองอักเสบ ชนิดตัวเป็นมีแผนการฉีดคือ ฉีดทั้งสิ้น 2 เข็ม โดยเริ่มเข็มแรกในเด็กอายุ 9-12 เดือนและเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 3-12 เดือน โดยให้ฉีดเข็มละ 0.5 ml ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง[3]

อาการข้างเคียงที่พบจากการฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบคือ ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด ไข ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ผื่นลมพิษ เป็นต้น มีข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้คือ ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพวัคซีน, หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนเชื้อเป็นในหญิงที่ตั้งครรภ์และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง[5],[6]
เอกสารอ้างอิง
Reference
1. กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข. แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและคำถามที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด; 2559. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561.
2. C.M. Brown, DVM, MSc, MPH. A.D. Maria, Jr, MD. Rabies immune globulin and vaccine. In T.W. Post, M.S. Hirsch, & J. Mitty (Eds.), UptoDate. Available from https://www.uptodate.com/contents/rabies-immune-globulin-and-vaccine. (Accessed on February 20, 2018.)
3. โอฬาร พรหมาลิขิต. 2555. วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://www.pidst.net /userfiles/12_%20วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี.pdf. เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561.
4. สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข. ตำราการให้วัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2556. พิมพ์ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา; 2556. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561.
5. Chen HL, Chang JK, Tang RB. Current recommendations for the Japanese
encephalitis vaccine. J Chin Med Assoc. 2015 May;78(5):271-5.
6. CDC. Japanese Encephalitis Vaccine. Available from https://www.cdc.gov/japaneseencephalitis/vaccine/index.html. February 25, 2018.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Tertiary Reference : Internet
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: MIMs/MIMs Annual : Medline
ระยะเวลาในการสืบค้น : 5ชั่วโมง
Keywords : Rabies vaccine, JE vaccine

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved