Metadoxil 500 mg

[19 กุมภาพันธ์ 2561 : 14:43:05]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผมมีค่าตับที่ 56 และตรวจอัลตราซาวมีไขมันพอกตับ เดิมหมอจ่ายยา silymarin 140 mg ใช้มา2 เดือน ค่าตับประมาณเดิม และปัจจุบันหมอจ่ายยา Metadoxil 500 mg ซึ่งผมเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย หมอจ่ายตัวนี้ได้ไหมครับ
จาก Boonchok Wanichkitcharoenkul Boo...
บุคลากรอื่นทางด้านการแพทย์ หน่วยงานอื่นทางเอกชน
- กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การประเมินประสิทธิผลของการใช้ยา
IP [ 110.169.xxx.xxx ]

[12 มี.ค. 61 : 18:22:32] นศภ.จุติมา เพชรสังข์/อ.ฐิติมา ด้วงเงิน jp_loveto@hotmail.com IP [ 10.147.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา Metadoxil® เป็นชื่อการค้าของยา metadoxine ได้จากการรวมกันของสารต้านอนุมูลอิสระสองชนิดคือ pyridoxine และ pyrrolidone[2] ยามีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคไขมันพอกตับที่เกิดจากแอลกอฮอล์ (alcoholic fatty liver/steatohepatitis) [1]

โรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ [non-alcoholic fatty liver (NAFLD) หรือ non-alcoholic steatohepatitis (NASH)] มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิด โดยส่วนใหญ่เกิดจากการดื้อต่ออินซูลินหรือการเกิดภาวะเครียด (oxidative stress) ทำให้มีการผลิตอนุมูลอิสระขึ้นมา โรคที่ทำให้เกิดสภาวะดังกล่าว เช่น โรคเบาหวานประเภทที่ 2 โรคอ้วน โรคเกาต์ โรคไวรัสตับอักเสบชนิดซี การติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น ยา metadoxine อาจมีประสิทธิภาพสำหรับโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์เนื่องจากสามารถลดความเสียหายต่อเซลล์ตับที่เกิดจากอนุมูลอิสระ เพิ่มความเข้มข้นของ ATP ในตับและเพิ่มสมดุลปฏิกิริยารีดอกซ์ จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบการศึกษาประสิทธิผลของการใช้ยาในมนุษย์ จากการศึกษาเปรียบเทียบในสัตว์ทดลอง (หนู) ที่ได้รับและไม่ได้รับยาพบว่า metadoxine สามารถลดเอนไซม์ตับ (ALT), ลด total bilirubin, ลด collagen และเพิ่ม glycogen อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)[3] และส่งผลให้ลดกระบวนการตายและการเกิดเนื้อตายของเซลล์ตับ[3,4] ดังนั้นmetadoxine จึงแนะนำเป็นยาเสริมสำหรับใช้ในการรักษากรณีของโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ได้[4]
เอกสารอ้างอิง
1. Friedman SL. Prognosis and management of alcoholic fatty liver disease and alcoholic cirrhosis. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com (Accessed on February 21, 2018.)
2. MIMS Online Thailand . Metadoxil®. 2018. Available at: http://www.mims-online.com. Accessed February 21, 2018.
3. Muriel P, Deheza R. Fibrosis and glycogen stores depletion induced by prolonged biliary obstruction in the rat are ameliorated by metadoxine. Liver Int. 2003 Aug;23(4):262-8.
4. Fehér J, Váli L, Blázovics A, Lengyel G. The Beneficial effect of metadoxine (pyridoxine-pyrrolidone-carboxylate) in the treatment of fatty liver diseases. Clin Exp Med [serial online] 2009;3(1):[65-79]. Available from: DOI: 10.1556/CEMED.3.2009.1.6. Accessed February 21, 2018.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Primary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 5ชั่วโมง
Keywords : metadoxine, non-alcohol, fatty liver disease, NASH

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved