calcium gluconate สามารถผสมกับ RI insulin ได้หรือไม่

[22 กุมภาพันธ์ 2561 : 23:05:52]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่า calcium gluconate สามารถผสมกับ RI insulin และ D5W ได้หรือไม่
จาก นิภาพร กลมเกลียว nip...
นักศึกษา สถานศึกษา
มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 125.27.1xxx.xxx ]

[2 มี.ค. 61 : 14:08:14] นศภ.ฮัซวานี หมาดอาหิน/รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์  payom.w@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
calcium gluconate ชนิดฉีดเป็นรูปแบบยาผง เมื่อจะใช้ต้องทำเป็นสารละลาย โดยสารละลาย calcium gluconate โดยทั่วไปจะมีความเข้มข้นเท่ากับ 1 g/100 ml และ 2 g/100 ml ใน

D5W หรือ NS ซึ่งความเข้มข้นสูงสุดของสารละลายที่จะให้ทางหลอดเลือดมีความหลากหลายขึ้นกับความเข้มข้นของสารละลายและความสามารถในการละลายของสาร[1] ในการเตรียมยาฉีด

ที่มี calcium มีรายงานเกิดความไม่เข้ากันของสารละลายขึ้นกับตัวยาแต่ละตัวที่จะนำมาผสม[2] ส่วนสารละลาย insulin regular โดยทั่วไปสารละลายจะมีความเข้มข้นที่ 0.05-1 unit/ml ใน 0.9%

sodium chloride , 5 % dextrose หรือ 10% dextrose injection 40 mEq/L ของ potassium chloride ใน polypropylene infusion bag โดย infusion bag จะมีความคงตัวที่อุณหภูมิห้องภายใน

24 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัท[1]
ดังนั้นในการเตรียมสารละลายที่มีการผสมระหว่าง calcium gluconate, insulin regular และ D5W จะต้องศึกษาความเข้ากันและความคงตัวของผลิตภัณฑ์แต่ละบริษัทก่อนที่จะนำมาผสม

โดยผลิตภัณฑ์ของต่างบริษัทเมื่อผสมกันแล้วอาจมีความคงตัวต่างกัน ขึ้นกับส่วนผสมอื่น ๆ ในตำรับที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบริษัท ยกตัวอย่างเช่น
- Calcium gluconate ของบริษัท Parke Davis กับ dextrose 5% ของบริษัท Baxter มีความเข้ากันได้ทางกายภาพที่ความเข้มข้น 1 g/l และ 2g/l โดยที่ความเข้มข้น 2g/l สารละลายจะมีความเข้า

กันได้ภายใน 24 ชั่วโมง[3] - Insulin regular ของบริษัท Novo Nordisk กับ dextrose 5% ของบริษัท Hospira มีความเข้ากันที่ความเข้มข้นเท่ากับ 100 unit/l[3]
- Calcium gluconate 50 mg/ml ใน dextrose 5% และ sodium chloride 0.9% ของบริษัท American Reagent กับ insulin, regular 50units/mL ใน dextrose 5% และ sodium chloride 0.9%

ของบริษัท Novo Nordisk สามารถเข้ากันได้ โดยไม่พบสารละลายมีความขุ่น เกิดตะกอนหรือเปลี่ยนสี เมื่อผสมกับที่อุณหภูมิห้องที่ใกล้เคียง 23 องศาเซลเซียส[4]
- Insulin regular (Humulin® R) สามารถละลายได้ใน NS หรือ D5W ที่ความเข้มข้น 0.1-1 unit/ml และ insulin regular (Novolin® R) สามารถละลายได้ใน NS, D5W หรือใน D10W ที่มี 40

mEq/l KCl ได้ที่ความเข้มข้น 0.05 ถึง 1 unit/ml โดยที่สารละลายของ insulin regular (Humulin® R) จะมีความคงตัวที่อุณหภูมิห้อง 48 ชั่วโมง หรือคงตัวใน 48 ชั่วโมงภายในตู้เย็นและตามด้วย

48 ชั่วโมงในอุณหภูมิห้อง สารละลายของ insulin regular (Novolin® R) มีความคงตัวที่อุณหภูมิห้อง 24 ชั่วโมง[1]
จากการค้นคว้าข้อมูลไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของ calcium gluconate ,insulin regular และ D5W โดยตรง แต่พบมีการศึกษาของ Janjua และคณะ (2011)[5] เป็นการ

ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการให้ continuous infusion (HyperK-cocktail) ที่ประกอบด้วย dextrose 30% 500 ml, 10% calcium gluconate 3 g, regular insulin 30 U

และ sodium acetate 100 mEq ในการรักษาภาวะ hyperkalemia การศึกษานีhมีผู้ป่วย 21 รายได้รับ HyperK-cocktail ผลจากศึกษา ไม่มีการรายงานความเข้ากันไม่ได้ของยา รวมทั้งไม่พบ

รายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนบริเวณที่มีการฉีดยาและการเกิดภาวะ hypernatremia, hypocalcemia หรือ hypercalcemia ระหว่างที่ให้ยา แต่มีผู้เข้าร่วมการศึกษา 1 รายมีอาการ bradycardia

ระหว่างให้ยา พบ 9 รายคิดเป็นร้อยละ 50 ใน 18 รายที่มีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเกิดภาวะ hyperglycemic (blood glucose level > 200 mg/dl)
สรุปว่า ไม่พบข้อมูลการศึกษาความคงตัวของการผสม calcium gluconate กับ RI insulin และ D5W โดยตรง แต่มีข้อมูลการวิจัย HyperK-cocktail solution ที่ประกอบด้วย dextrose

30% 500 ml, 10% calcium gluconate 3 g, regular insulin 30 U และ sodium acetate 100 mEq ซึ่งานวิจัยนี้เน้นผลลัพธ์ในการรักษาภาวะ hyperkalemia และไม่มีการกล่าวถึงความเข้ากัน

ได้และความคงตัวของยา อย่างไรก็ตามหากต้องการที่จะเตรียมสารละลายดังกล่าว ควรที่ศึกษาความเข้ากันและความคงตัวของสารผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทก่อนที่จะนำมาผสม
เอกสารอ้างอิง
1.Lacy CF, Armstrong LL, Goldman PP, Lance LL. Drug information handbook with international trade names index. 25th ed. Ohio: Lexi-comp; 2016. 333-334,1,087
2.. American Society of Health-System Pharmacists.AHFS Drug Information.40th ed.Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists,Inc.;1998. 2,792-96,3,238-41
3. Trissel LA. Handbook on injectable drug. 15th ed. Bethesda:American Society of Health-System pharmacists;2009.245,913
4. MICROMEDEX® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c 1974-2009. Drug compatibility ,insulin regular,calcium gluconate; [cited 2018 Feb 26].

Available from: http://www.thomsonhc.com. Subscription required to view.
5. Janjua HS, Mahan JD, Patel HP, Mentser M, Schwaderer AL. Continuous infusion of a standard combination solution in the management of hyperkalemia. Nephrol Dial Transplant.

2011 Aug;26(8):2503-8.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : handbook on injectable drugs, drug information handbook, AHFS Drug Information, internet
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet : Internet
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Drug Information Handbook : AHFS : Handbook On injectable Drugs
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : insulin regular,calcium gluconate,dextrose 5%,D5W

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved