Silymarin ป้องกันโรคตับแข็งได้หรือไม่

[27 พฤษภาคม 2561 : 14:03:14]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
Silymarin สามารถป้องกันโรคตับแข็ง ในผู้ที่ยังไม่เป็น cirrhosis ได้หรือไม่ และมีพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์
จาก Rattana lil...
พยาบาล หน่วยงานอื่นทางราชการ
รพสต.ทุ่งกวาว แพร่
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 49.49.14xxx.xxx ]

[1 ส.ค. 61 : 8:56:34] นศภ.ชนันสิริ ลิ่มจิรวงศ์ / รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ climjirawong@gmail.com IP [ 172.22.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Silymarin (silybum marianum) เป็นส่วนประกอบของมิลค์ ทิสเซิล (milk thistle)[1] เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน และถูกนำไปใช้แพร่หลายในยุโรป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส่วนที่มีการนำมาใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคคือ เมล็ด[2] สารประกอบหลักของ silymarin คือ silibinin ซึ่งจะประกอบด้วย silybin A และ silybin B ในสัดส่วนที่เท่ากัน และยังประกอบด้วย silydianin, silycristin, isosilybin A, isosilybin B, isosilycristin และ taxifolin[3] จากโครงสร้างของ silymarin ซึ่งอยู่ในกลุ่ม flavonoid [1] โดยสาร silibinin มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)[1,3,4] ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory)[4] ต้านการสร้างพังผืดที่ตับ (antifibrotic activity)[1,3,4] มีการนำ silymarin ไปใช้ในการรักษาความผิดปกติของตับ เช่น โรคตับเรื้อรัง (chronic liver diseases)[3,4] ตับแข็ง (cirrhosis) มะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma)[4] และลดการทำลายตับจากเชื้อไวรัส (virus-related liver damages) รวมทั้งมีการใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดดำเพื่อต้านไวรัสตับอักเสบชนิด C (hepatitis C virus) และใช้ในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากเพื่อเพิ่มพลังงานให้แก่เซลล์ ลด lipid peroxidation และลดการทำลายเซลล์ (cellular necrosis)[4]
โดยมีการศึกษาในปี ค.ศ. 1989 เกี่ยวกับผลของ silymarin ต่อการรักษาโรคตับแข็ง (cirrhosis) ในรูปแบบการศึกษา double blind, prospective, randomized study ทำในผู้ป่วย 170 คนที่เป็นโรคตับแข็ง โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้รับ silymarin ขนาด 140 mg 3 ครั้งต่อวัน จำนวน 87 คน และกลุ่มที่สองได้รับยาหลอก (placebo) จำนวน 83 คน ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาเหมือนกันจนกระทั่งผู้ป่วยคนสุดท้ายเสร็จสิ้นการรักษาเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยการติดตามใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 41 เดือน ส่วนผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาและไม่ได้กลับมาติดตามผลจะถูกคัดออกจากการศึกษา ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก 10 คน และกลุ่มที่ได้รับ silymarin 14 คน ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกมี 37 คน (+2 คนที่คัดออก) เสียชีวิตและการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับโรคตับ 31 คน ส่วนในกลุ่มที่ได้รับ silymarin มี 24 คน (+4 คนที่คัดออก) เสียชีวิตและการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับโรคตับ 18 คน อัตราการรอดชีวิตใน 4 ปี (4-year survival rate) ของกลุ่มที่ได้รับ silymarin และยาหลอกเป็น 58 ± 9% และ 39 ± 9% ตามลำดับ (P = 0.036) การวิเคราะห์ผลในกลุ่มย่อยพบว่า การรักษาจะมีประสิทธิภาพในผู้ป่วยโรคตับแข็งจากแอลกอฮอล์ (alcoholic cirrhosis) (P=0.01) และไม่พบอาการข้างเคียง (side effects) ดังนั้น การได้รับ silymarin ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากการเป็นโรคตับแข็งได้ และจะเด่นชัดในโรคตับแข็งจากแอลกอฮอล์ (alcoholic cirrhosis)[5]
และอีกการศึกษาในปี ค.ศ. 2009 เป็นการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ anti-fibrogenic และ anti-inflammatory ของ silybin การศึกษานี้ทดลองโดยใช้เซลล์ hepatic stellate cell (HSC) ของมนุษย์ พบว่า silybin สามารถยับยั้ง growth factor-induced pro-fibrogenic ของ HSC มนุษย์ได้ในขนาด 25–50 mcM ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ (cell proliferation) (P < 0.001) ยับยั้งการเคลื่อนไหวของเซลล์ (cell motility) (P < 0.001) และยับยั้งการสังเคราะห์ส่วนประกอบนอกเซลล์ (extracellular matrix components) (P < 0.05) โดย silybin ขนาด 25–50 mcM สามารถยับยั้ง interleukin-1 (IL-1) ที่จะกระตุ้นให้สร้าง monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) (P < 0.01) และ IL-8 (P < 0.01) ซึ่งเป็นสารที่ควบคุมการทำงานของ monocyteและ macrophage แสดงให้เห็นว่า silybin มีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ดี (potent anti-inflammatory activity) และ ยังมีผลยับยั้ง extracellular signal-regulated protein kinase (ERK), MAP kinase/ERK kinase (MEK) และ Raf phosphorylation โดยตรง ซึ่งเป็น platelet-derived growth factor ที่จะไปกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ แสดงให้เห็นว่า silybin เป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ดี (potent anti-oxidant agent) สามารถยับยั้งการสร้าง pro-inflammatory cytokines ทำให้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และลด direct และ indirect pro-fibrogenic potential ของ HSC[6]
Silymarin มีขนาดปกติที่ใช้ในโรคตับคือ 150 ถึง 360 mg วันละ 3 ครั้ง การได้รับ silymarin อาจจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ (nausea) ปวดท้อง (abdominal pain) และท้องเสีย (diarrhea) ได้ โดยอาจเกิดอาการท้องเสียที่ซับซ้อนในผู้ป่วยบางรายหากได้รับในขนาดสูง แต่ไม่เกิดพิษรุนแรงในการได้รับขนาดน้อยกว่า 1.5 g ต่อวัน และยังไม่มีการศึกษาพิษในการได้รับ silymarin ในขนาดสูง[7]
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อมูลประโยชน์และประสิทธิภาพในเซลล์ที่เพาะเลี้ยง แต่จากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ silymarin ในการรักษาโรคตับ ในรูปแบบ systematic review ซึ่งรวบรวม การศึกษาแบบ randomized control trial จำนวน 14 การศึกษา โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 1209 คน พบว่า odds ratio ทั้งหมดของการเสียชีวิตเมื่อเทียบกลุ่มที่ได้มิลค์ ทิสเซิลกับยาหลอกเป็น 0.8 (95% confidence interval [CI]: 0.5 to 1.5; P=0.6)[8] ซึ่งแสดงว่า ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า silymarin ลดการเสียชีวิต (mortality) หรือช่วยทำให้เนื้อเยื่อของตับ (liver histology) หรือค่าทางห้องปฏิบัติการ (biochemical markers) ของการทำงานของตับดีขึ้นในผู้ป่วยโรคตับเรื้อรัง (chronic liver disease) [1] การนำ silymarin ไปใช้ในการป้องกันโรคตับแข็ง ในผู้มีพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์จึงต้องคำนึงถึงประโยชน์ และความเสี่ยงด้วย
เอกสารอ้างอิง
1. Friedman SL. Emerging therapies for hepatic fibrosis. In: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2018.
2. ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล. Milk thistle. [Internet] เข้าถึงได้จาก: http://pcog2.pharmacy.psu.ac.th/thi/Article/2547/08-47/milkthistle.html. เข้าถึงเมื่อ 28 กรกฎาคม 2561.
3. Ferenci P. Silymarin in the treatment of liver disease: what is the clinical evidence? Clinical Liver Disease. 2016. [1 screen]. Available from: https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cld.522. doi:10.1002/cld.522 [accessed Jul 21 2018].
4. Federico A, Dallio M, Loguercio C. Silymarin/Silybin and Chronic Liver Disease: A Marriage of Many Years. Molecules. 2017 Jan 24;22(2). pii: E191. doi: 10.3390/molecules22020191.
5. Ferenci P, Dragosics B, Dittrich H, Frank H, Benda L, Lochs H, et al. Randomized controlled trial of silymarin treatment in patients with cirrhosis of the liver. J Hepatol. 1989 Jul;9(1):105-13.
6. Trappoliere M, Caligiuri A, Schmid M, Bertolani C, Failli P, Vizzutti F, et al. Silybin, a component of sylimarin, exerts anti-inflammatory and anti-fibrogenic effects on human hepatic stellate cells. J Hepatol. 2009 Jun;50(6):1102-11. doi: 10.1016/j.jhep.2009.02.023. Epub 2009 Apr 5.
7. Peredy TR. Amatoxin-containing mushroom poisoning (eg, Amanita phalloides): Clinical manifestations, diagnosis, and treatment. In: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2018.
8. Jacobs BP, Dennehy C, Ramirez G, Sapp J, Lawrence VA. Milk thistle for the treatment of liver disease: a systematic review and meta-analysis. Am J Med. 2002 Oct 15;113(6):506-15.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: อื่น ๆ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : silymarin, cirrhosis, alcohol

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved