ผลข้างเคียง และยาทดแทน Doxycycline (policycline 100 mg)

[7 มิถุนายน 2561 : 14:27:34]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
มีอาการ ปวดลูกหนูที่คอ เลยซื้อยาทานที่ร้าน ได้ Doxycycline 100 mg มา รับประทานไป 1 มือ หลังอาหารเย็น ตื่นนอนขี้นมาตอนเช้ามีอาการบ้านหมุน เลยหยุดยาไป เลยสอบถามว่า

1.มันเป็นผลข้างเคียงหรือไม่(เพราะเดินหรือไปทำงานไม่ได้เลย)
2.มีตัวอื่นที่สามารถทดแทน (มีผลข้างเคียงน้อยกว่า) ได้หรือไหม
จาก วรานนท์ w_a...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ทั่วไป ระยอง
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 1.10.170xxx.xxx ]

[17 มิ.ย. 61 : 13:31:58] เชษฐ์ธิดา สุทธิประภา cattycht@gmail.com IP [ 171.97.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
1. Doxycycline มีผลข้างเคียงคือสามารถเพิ่มความดันในสมองได้ จึงทำให้ผู้ที่ได้รับยานี้อาจมีอาการเวียนหัวหรือบ้านหมุน โดยอาการเหล่านี้จะพบได้ในผู้ที่ได้รับยาในกลุ่ม Tetracycline แต่จะสามารถหายไปเมื่อหยุดทานยา หรือหากอาการไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์
2. สำหรับอาการปวดลูกหนู หรือต่อมน้ำเหลืองที่คออักเสบ สามารถใช้ยาอื่นทดแทนได้ต่อไปนี้ Dicloxacillin 500 mg วันละ 4 เวลา หากมีการแพ้ยากลุ่ม Penicillin ให้ใช้ Erythromycin 500 mg วันละ 3 เวลา ถ้ามีอาการดีขึ้นควรให้ยาปฏิชีวนะต่อไปจนครบ 10 วัน แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นภายใน 3 วัน ควรไปพบแพทย์ เพราะยาอาจไม่ได้ผล หรือเพราะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ
อ้างอิง
1. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยภาวะต่อมน้ำเหลืองที่คอโต. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: ชมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด; 2547
2. Accessdata.fda.gov. (2008). HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION. [online] Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/050795s005lbl.pdf [Accessed 12 Jun. 2018].
3. Medlineplus.gov. (2017). Doxycycline: MedlinePlus Drug Information. [online] Available at: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682063.html [Accessed 12 Jun. 2018].

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved