Amikacin inj [500 mg/ 2 ml] ให้แบบ 750 mg OD ควร dilute ด้วย อะไรครับ

[3 กรกฎาคม 2561 : 14:17:13]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เรียนถามอาจารย์ที่เคารพครับ Amikacin inj [500 mg/ 2 ml] ให้แบบ 750 mg OD ควร dilute ด้วย อะไรครับ และความเข้มข้นที่แนะนำแต่ละ diluent คือเท่าไรครับ ร่วมถึง ความเข้มข้นสูงสุดครับ
จาก วิทยา ple...
เภสัชกร โรงพยาบาล
โรงพยาบาล สุพรรณบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 122.154.xxx.xxx ]

[19 ส.ค. 61 : 20:43:00] นศภ. ธัญญาศิริ มะโนเสา /วิบุล วงภูวรักษ์ - IP [ 159.192.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Amikacin sulfate เป็นยาเตรียมในรูปสารละลายเข้มข้นสำหรับฉีด ความแรงที่มีคือ 50 mg/ml[1] และ 250 mg/ml [1,2] การบริหารยาฉีด amikacin sulfate สามารถทำได้ทั้งฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular injection; IM) หรือ ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (intravenous infusion, IV) [1,2] โดยมีข้อบ่งใช้เพื่อรักษา meningitis หรือโรค CNS infections อื่นๆ โดยหากให้ยาทาง IM สามารถให้ด้วยความเข้มข้น 50 หรือ 250 mg/ml โดยไม่ต้องเจือจาง [1] ส่วนการให้ยาทาง IV ควรเจือจาง amikacin sulfate 500 mg ด้วย diluent หรือสารละลายที่เข้ากันได้ปริมาตร 100-200 ml [1,2] และไม่ควรผสมร่วมกับยาอื่น [1] โดยจะได้ความเข้มข้นของสารละลายหลังผสมอยู่ในช่วง 2.5-5 mg/ml และให้บริหารยา IV infusion มากกว่า 30-60 นาที[1,2]

สารละลายที่เข้ากันได้กับยา amikacin sulfate ที่นิยมใช้ ได้แก่ 0.9% NaCl หรือ 5% dextrose injection หรืออาจเจือจางด้วยสารละลายอื่นๆ เช่น 5% dextrose in 0.2 or 0.45% NaCl injection, Lactated Ringer’s injection, Normosol-M® or Normosol-R® in 5% dextrose injection เป็นต้น โดยหากความเข้มข้นหลังผสมอยู่ในช่วง 0.25 – 5 mg/ml ยาจะมีความคงตัวที่อุณหภูมิห้อง (25 °C) นาน 24 ชั่วโมง และหากเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 °C จะเก็บไว้ได้นาน 60 วัน หรือหากแช่แข็งเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -15 °C จะเก็บไว้ได้นาน 30 วัน[2]

จากข้อมูลข้างต้นช้างต้นสรุปได้ว่า หากต้องการให้ยา amikacin sulfate ทาง IV แนะนำให้เจือจาง amikacin sulfate 500 mg ด้วย 0.9% NaCl หรือ 5% dextrose injection หรือสารละลายที่เข้ากันได้ปริมาตร 100-200 ml ความเข้มข้นของสารละลายหลังผสมจะอยู่ในช่วง 2.5-5 mg/ml ดังนั้น ในผู้ป่วยรายนี้หากต้องการให้ยา amikacin injection 750 mg อาจเจือจางด้วย 0.9% NaCl หรือ 5% dextrose injection 150 -300 ml จะได้ความเข้มข้นสุดท้ายหลังผสมอยู่ในช่วง 2.5- 5mg/ml สามารถให้แบบวันละครั้งได้โดย ให้บริหารยา IV infusion มากกว่า 30-60 นาที ซึ่งยาจะมีความคงตัวหลังผสมที่อุณหภูมิห้อง (25 °C) นาน 24 ชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง
1. McEvoy GK, Snow EK, Miller J, Kester L, Mendham NA, Welsh OH, et al eds. AHFS Drug information 2016. Wisconsin: American Society of Health-System Pharmacists; 2016:32-4.

2. McEvoy GK, Snow EK, eds. Handbook on injectable drugs.19th ed. Wisconsin: American Society of Health-System Pharmacists; 2017:32.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : amikacin, amikacin sulfate, administration, stabil

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved