แพ้ยาฆ่า metronidazole

[26 กรกฎาคม 2561 : 16:31:39]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
แพ้ยา metronidazole ใช้ยาอะไรได้บ้างในกรณี ตกขาวแบบ Trichomoniasis
จาก กิตติพจ tan...
นักศึกษา ร้านขายยา
- ภูเก็ต
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 14.207.7xxx.xxx ]

[12 ส.ค. 61 : 14:57:29] นศภ. ธัญญาศิริ มะโนเสา / โพยม วงภูวรักษ์ payom.w@psu.ac.th IP [ 171.97.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Trichomoniasis หรือพยาธิช่องคลอด เป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อย สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อพยาธิ Trichomonas vaginalis [1] ผู้ป่วยหญิงมักมีอาการตกขาวผิดปกติ สีเหลืองออกเขียว มีกลิ่น อาจมีอาการคันหรือไม่ก็ได้ ส่วนผู้ป่วยชายมักมีอาการปัสสาวะแสบขัด ท่อปัสสาวะหรืออัณฑะอักเสบ [1,2]

ยาในกลุ่ม nitroimidazoles จัดเป็นยากลุ่มเดียวที่ US FDA รับรองให้ใช้ในการรักษา trichomoniasis
แนวทางการรักษาการติดเชื้อ trichomoniasis[2-5] จาก Centers for Disease Control and Prevention (CDC) guideline ค.ศ. 2015 และแนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของไทย พ.ศ. 2558 แนะนำยาที่ควรเลือกใช้เป็นอันดับแรกเหมือนกัน คือ metronidazole หรือ tinidazole 2 g กินครั้งเดียว ส่วนยาที่เป็นทางเลือก ได้แก่ metronidazole 500 mg กินวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร นาน 7 วัน[1,2,4] และจากหนังสือ Pharmacotherapy 9th edition แนะนำว่าอาจให้ tinidazole 2 gm กินวันละครั้ง นาน 5 วัน และแนะนำยาอื่นๆที่อาจใช้เป็น local therapies ได้แก่ clotrimazole vaginal suppositories 100 mg ก่อนนอน นาน 1-2 สัปดาห์ โดยพบว่ามี cure rate ≥ 50% [4]

การแพ้ยา metronidazole ที่พบส่วนใหญ่จัดเป็นการแพ้ยาแบบ immediate-type hypersensitivity responses หรือ IgE mediated-type allergy [1,5] อาการที่พบ ได้แก่ หน้าร้อนวูบวาบ ผื่นลมพิษ มีไข้ หน้าบวมตาบวม และ anaphylactic shock เป็นต้น ผู้ป่วยที่แพ้ยา metronidazole มีโอกาสที่จะแพ้ยา tinidazole ด้วยเนื่องจากยา metronidazole และ tinidazole มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกัน โดยมี case report ว่า ผู้ป่วยที่แพ้ยา metronidazole แบบ fixed drug eruption เกิดอาการแพ้แบบเดิมเมื่อได้รับ tinidazole [5]
สำหรับทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่แพ้ยา metronidazole CDC guideline ค.ศ. 2015 แนะนำให้ทำ desensitization ด้วยยา metronidazole โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ[1] และมีข้อมูลใน CDC guideline ค.ศ. 2010 กล่าวว่า การรักษาด้วย topical therapy ด้วยยาอื่น ๆ ในกลุ่ม nitroimidazoles สามารถใช้ได้แต่ประสิทธิภาพในการรักษาให้หายต่ำกว่า 50%[3]

จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับการทำ desensitization ด้วยยา metronidazole น้อยมาก โดยพบการศึกษาแบบ retrospective cohort ของ Helms DJ และคณะในปี ค.ศ. 2008 รวบรวมข้อมูลการจัดการผู้ป่วย trichomoniasis เพศหญิงที่สงสัยว่าแพ้ยา metronidazole จำนวน 59 คน กลุ่มได้รับการรักษาต่างกัน และวัด cure rate หลังจากได้รับการรักษา จาก microbiologic cure ซึ่งหมายถึง ผลตรวจเชื้อ T. vaginalis โดยวิธี wet mount หรือ culture เป็น negative หรือ clinical cure ซึ่งหมายถึง ไม่มีอาการทางคลินิกของ trichomoniasis ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ 1 จำนวน 15 คน ได้รับการทำ desensitization ด้วยยา metronidazole โดยให้ทาง oral และ IV พบว่ามี cure rate 15/15 (100%) โดยผู้ป่วยที่ได้รับยาทาง IV 7 คน มี microbiologic cure ทั้ง 7 คน และผู้ป่วยที่ได้รับยาทาง oral 8 คน มี microbiologic cure ทั้ง 8 คนเช่นกัน โดยไม่มีหรือมีอาการข้างเคียงเล็กน้อย เช่น คัน 1 ราย (oral) ผื่นลมพิษ 1 ราย (IV) ส่วนผู้ป่วยกลุ่มที่ 2 จำนวน 7 คนที่เคยได้รับ standard dose ของ metronidazole หรือ tinidazole มาก่อนแต่ประวัติการแพ้ยา metronidazole ไม่ชัดเจน พบว่าเมื่อให้ standard dose ของยา metronidazole หรือ tinidazole ผู้ป่วยมี cure rate 6/7 (85.7%) โดยผู้ป่วยที่ได้รับยา metronidazole 7 คน มี microbiologic cure 4 คน และมี clinical cure 3 คน โดยไม่มีอาการแพ้ยา

เนื่องจากการศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาแบบ retrospective cohort ขนาดเล็ก จึงอาจมีข้อจำกัดในด้านขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เล็กมาก และความรัดกุมของการศึกษาอาจไม่มากพอ นอกจากนี้การศึกษายังมีข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การวัดผลการศึกษาเพื่อหาเชื้อ T. vaginalis โดยวิธี wet mount พบว่ามี sensitivity 40-80% ซึ่งน้อยกว่าการ culture ที่เป็น gold standard ในการวินิจฉัยซึ่งมี sensitivity ถึง 95% แต่ในการศึกษานี้ผู้ป่วยที่มี microbiologic cure มีเพียง 3 คนที่ได้รับการทำ culture แล้วพบว่าผล negative ด้านระยะเวลาในการติดตามผลต่าง ๆ ก็ไม่ชัดเจน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาติดตามผลภายใน 3 สัปดาห์ แต่มีผู้ป่วยบางรายที่ใช้เวลานานกว่า 3 สัปดาห์[5]

จากข้อมูลข้างต้น ยาในกลุ่ม nitroimidazoles จัดเป็นยากลุ่มเดียวที่ US FDA รับรองให้ใช้ และแนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของไทย พ.ศ. 2558 แนะนำให้ใช้ในการรักษา trichomoniasis ซึ่งได้แก่ ยา metronidazole หรือ tinidazole ในปัจจุบันมี case report ว่าผู้ป่วยที่แพ้ยา metronidazole มีโอกาสที่จะแพ้ยา tinidazole ด้วย สำหรับผู้ป่วย trichomoniasis ที่แพ้ยา metronidazole จึงแนะนำให้รักษาโดยทำ desensitization ด้วยยา metronidazole โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพและไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ยา นอกจากนี้อาจใช้ local therapies ได้แก่ clotrimazole vaginal suppositories 100 mg ก่อนนอน นาน 1-2 สัปดาห์ โดยพบประสิทธิภาพในการรักษาให้หายมากกว่า 50%
เอกสารอ้างอิง
1.Workowski KA, Bolan GA; Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm Rep. 2015 Jun 5;64(RR-03):1-137.
2.สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์; กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2558.
3.Workowski KA, Berman S; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. MMWR Recomm Rep. 2010 Dec 17;59(RR-12):1-110.
4.Knodel LC. In: Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG and Posey LM. Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach. 9th ed. New York: The McGraw Hill companies; 2014. 1879-81.
5.Helms DJ, Mosure DJ, Secor WE, Workowski KA. Management of Trichomonas vaginalis in women with suspected metronidazole hypersensitivity. Am J Obstet Gynecol. 2008 Apr;198(4):370.e1-7

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Drug Facts and Comparison
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Trichomonas vaginalis, trichomoniasis treatment,

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved