ยาลดความดันกับNSAID

[2 สิงหาคม 2561 : 20:32:22]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
หากจำเป็นต้องใช้ NSAID ร่วมกับยาลดความดัน เช่น AECI จะสามารถเลือกใช้ยาตัวไหนได้บ้าง
จาก Nattacha lee...
เภสัชกร โรงพยาบาล
- กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 223.205.xxx.xxx ]

[4 เม.ย. 62 : 15:21:35] นศภ. ภัทรวดี ภักดีชาติ/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 172.22.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
กลไกการออกฤทธิ์ของยาในกลุ่ม NSAIDs เป็นการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ cyclooxygenase (COX) มีผลยับยั้งการสร้าง prostaglandins (PGs) โดยปกติ PGs มีฤทธิ์ทำให้เกิดการขยายของหลอดเลือดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไต การขัดขวางการสร้าง PGE2 ที่ท่อไตมีผลทำให้มีการดูดซึมกลับของเกลือมากขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้น ซึ่งการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาลดความดันโลหิตและยากลุ่ม NSAIDs นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความดันโลหิต เนื่องจากยาลดความดันโลหิตแต่ละกลุ่มมีกลไกการออกฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ PGs ยกเว้นยาในกลุ่ม calcium channel blockers ลดความดันโลหิตโดยการยับยั้งการเข้าเซลล์ของแคลเซียมส่งผลให้เกิดการขยายหลอดเลือดและลดปริมาณเลือดที่ส่งออกจากหัวใจ (cardiac output) ยาในกลุ่ม β-blockers และ alpha2-adrenoreceptor agonists ที่มีกลไกการลดความดันโลหิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับ PGs ด้วยเช่นกัน [1]
จากการศึกษาในกลุ่มที่เป็นความดันโลหิตสูงอายุ 55-76ปี พบว่า การใช้ยา piroxicam หรือibuprofen ร่วมกับยาลดความดันโลหิตในกลุ่ม lisinopril/hydrochlorothiazide ทำให้ Systolic Blood Pressure (SBP) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่การใช้ร่วมกับ amlodipine พบว่าไม่ทำให้ SBP เพิ่มขึ้น ขณะที่การใช้ยา paracetamol ร่วมกับยาลดความดันโลหิตจะมีผลน้อยมากต่อ SBP[2] การศึกษาผลของการใช้ยา indomethacin ต่อระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม ACE inhibitors หรือ calcium channel blockers พบว่า indomethacin ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นในผู้ที่ใช้ยาในกลุ่ม angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor แต่จะมีผลน้อยหรือไม่มีผลในผู้ป่วยที่ใช้ยาในกลุ่ม dihydropyridine calcium blocking drug (amlodipine หรือ felodipine)[3]
จากข้อมูลข้างต้นในกรณีผู้ป่วยที่ต้องการใช้ NSAIDs ร่วมกับยาลดระดับความดันโลหิต ควรพิจารณาเลือกยาลดความดันโลหิตที่จะได้รับผลกระทบจากยากลุ่ม NSAIDs น้อย ซึ่งจะเป็นยาในกลุ่ม calcium channel blockers เช่น amlodipine felodipine เป็นต้น แต่อย่างไรก็ควรพิจารณาในความเหมาะสมของการเลือกยาลดระดับความดันโลหิตสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายประกอบด้วย ส่วนข้อพิจารณาในการเลือก NSAIDs ไม่ว่าชนิดใดก็ตามที่มีผลยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase (COX) ในระดับที่ทำให้บรรเทาอาการปวดได้ก็จะมีผลกกระทบต่อระดับความดันโลหิตได้[3] ยกเว้น aspirin low dose ไม่มีผลต่อระดับความดันโลหิต ดังนั้นอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปใช้เป็น paracetamol แทนการใช้ NSAIDs เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อระดับความดันโลหิต

เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
[1]. Khatchadourian ZD, Hay IM and Leeuw RD. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and antihypertensives: how do they relate?. ORAL MEDICINE. 2014;117(6):697-702.
[2]. Pavličević I, Kuzmanić M, Rumboldt M, Rumboldt Z. INTERACTION BETWEEN
ANTIHYPERTENSIVES AND NSAIDS IN PRIMARY CARE: A CONTROLLED TRIAL. Can J Clin Pharmacol. 2008;15 (3):e372-e382.
[3]. Morgan T, Anderson A, MS, BS. The Effect of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs on Blood Pressure in Patients Treated With Different Antihypertensive Drugs. THE JOURNAL OF CLINICAL HYPERTENSION. 2003;5(1):53-7.


ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Antihypertensives, NSAIDs, Blood pressure, Interac

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved