cisapride และ prucalopride

[15 กันยายน 2561 : 22:08:12]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผู้ป่วยมีภาวะท้องผูกเรื้อรังประมาณ 1 เดือน ผู้ป่วยได้รับยา cisapride และ prucalopride ร่วมกัน
1.ยาสองตัวนี้สามารถจ่ายในคลีนิคได้หรือไม่ cisapride ระดับยาตามกฏหมาย จัดเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องจ่ายในโรงพยาบาลใช่หรือไม่
2.ในทางปฏิบัติการใช้ cisapide และ prucalopride มีการmonitor EKG ระหว่างการใช้ยาหรือไม่
3.ยาสองตัวนี้ cisapride และ prucalopride สามารถให้ร่วมกันได้หรือไม่
จาก สรวีย์ nar...
เภสัชกร ร้านขายยา
ร้านยา สงขลา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 184.22.4xxx.xxx ]

[26 ต.ค. 61 : 10:22:21] นศภ.ปริญญา สงอักษร/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 172.29.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอตอบคำถามเป็นช่วงๆดังนี้
1. cisapride และ prucalopride จัดอยู่ในกลุ่มยาชนิดใดตามกฎหมาย สามารถจ่ายในคลินิกได้หรือไม่
มีเพียง cisapride ที่ถูกกำหนดให้อยู่ในยาควบคุมพิเศษ มีจำหน่ายได้ในโรงพยาบาลเท่านั้น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 23 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2544 สามารถจำหน่ายได้ในร้านขายยาหรือคลินิก แต่สามารถส่งมอบยาได้ตามใบสั่งยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น ส่วน prucalopride นั้น จัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย สามารถจำหน่ายได้ในร้านขายยาหรือคลินิกได้ โดยไม่มีความจำเป็นต้องใช้ใบสั่งยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม [1]

2. การใช้ cisapride และ prucalopride ต้องติดตาม EKG หรือไม่
Cisapride ตามรายงานของ US FDA นั้น ได้รายงาน alert boxed warning เกี่ยวกับ serious cardiac arrhythmias ได้แก่ ventricular tachycardia, ventricular fibrillation, torsades de pointes และ QT prolongation และแนะนำให้มีการตรวจวัด QTc Serum electrolytes (potassium, calcium, magnesium) และ creatinine ก่อนเริ่มการใช้ cisaspride และติดตามค่าการเปลี่ยนแปลงของ electrolyte balance หรือ renal function[2]
Prucalopride ตามรายงานของ US FDA นั้น ไม่ได้มีรายงาน alert boxed warning เกี่ยวกับ serious cardiac arrhythmias โดยกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรได้รับการติดตาม cardiovascular symptom[3]

3. การใช้ cisapride และ prucalopride สามารถให้ร่วมกันได้หรือไม่
การได้รับ cisapride ร่วมกับ prucalopride นั้น จากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลในปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับผลของอันตรกิยาระหว่างยา หรือรายงานการศึกษาการใช้ยาร่วมกัน[5]
Cisapride ซึ่งมีข้อบ่งใช้สำหรับสำหรับ GERD หรือ gastrointestinal dysmotility ซึ่งขนาดยาในผู้ใหญ่ แนะนำให้ใช้ 5-10 mg วันละ 4 ครั้ง[1] และ prucalopride ซึ่งมีข้อบ่งใช้สำหรับ chronic idiopathic constipation ซึ่งขนาดยาในผู้ใหญ่ แนะนำให้ใช้ 2 mg วันละครั้ง[3] ซึ่งยาทั้งสองมีข้อบ่งใช้ที่แตกต่างกัน
ในแง่ของกลไกการออกฤทธิ์ของยา cisapride เป็นยากลุ่ม non-selective 5-HT4 receptor agonists ที่มีอนุพันธ์ของ benzamides เป็นองค์ประกอบ ออกฤทธิ์โดยการจับ 5-HT4 receptor, 5-HT2 receptors, 5-HT3 receptors และ human ether-a-go-go-related gene (hERG)-encoded potassium channel ทำให้เกิดการบีบตัวของระบบทางเดินอาหาร ส่วน prucalopride เป็นยากลุ่ม selective 5-HT4 receptor agonists ที่มีอนุพันธ์ของ benzofurancarboxamide เป็นองค์ประกอบ ออกฤทธิ์โดยการจับจำเพาะต่อ 5-HT4 receptor และจำเพาะต่ออวัยวะ ทำให้เกิดการกระตุ้นการเกิด colonic motility ดังนั้นถ้าพิจารณาจากกลไกการออกฤทธิ์ ยาทั้งสองอาจเสริมฤทธิ์ในการกระตุ้น GI motility ในแง่ของผลอันไม่พึงประสงค์ต่อหัวใจ ผลของการออกฤทธิ์จับ hERG-encoded potassium channel ของ cisapride ทำให้เกิด QTc prolongation อย่างนัยสำคัญ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิด arrhythmias[6] จากการศึกษา Wanga 2001 พบว่า การเกิด QTc prolongation มีความสัมพันธ์กับขนาดยาที่ได้รับ โดยการได้รับ high dose cisapride(30 mg/day) มีค่าเฉลี่ย 12-lead QTc เพิ่มขึ้นจากการได้รับ low dose cisapride(15 mg/day) ในทุกช่วงระยะของ QTc ยกเว้นช่วง V2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.05)[7] แต่การศึกษา Cheryl 2002 พบว่าการได้รับขนาด cisapride ในขนาดที่แตกต่างกัน (น้อยกว่า 40 mg/day, 40 mg/day, มากกว่า 40 mg/day และกลุ่มไม่ทราบขนาดยา) เป็นระยะเวลา 28 วัน หรือ 56 วัน เมื่อเทียบกับกลุ่มไม่ใช้ยานั้น มีอัตราการเกิด arrhythmic event ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ[8] ในส่วนของ prucalopride นั้น ไม่พบความสามารถใจการจับ hERG potassium channel หรือ 5HT1B receptors[9] จากการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดีที่ได้รับ prucalopride ขนาด therapeutic dose และ supratherapeutic dose ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิด QTc prologation อย่างมีนัยสำคัญ[9,10] ถ้าพิจารณาในประเด็นของอาการไม่พึงประสงค์การใช้ยาร่วมกัน ไม่น่าจะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อหัวใจเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นการได้รับ cisapride ร่วมกับ prucalopride สำหรับ chronic constipation ในกรณีของผู้ถาม อาจเป็นการใช้เพื่อรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรัง ที่มีความผิดปกติในการบีบตัวของทางเดินอาหารส่วนอื่นๆร่วม เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลของขนาดยาทั้งสองชนิดที่ใช้ จึงไม่สามารถวิเคราะห์เหตุผลในการใช้ยาร่วมกันด้วยวัตถุประสงค์อื่นได้

เอกสารอ้างอิง
1.สำนักงานอาหารและยา. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยาควบคุมพิเศษ [Internet]. 2018 [cited 21 Sep 2018]. Available from: http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/Law03-03.aspx
2.สำนักปลัดกระทรวงสาธารณะสุข. พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 [Internet]. 2018 [cited 21 Sep 2018]. Available from: wops.moph.go.th/ops/minister_06/Office2/drug1.pdf
3.Lexicomp. Cisapride drug information[Internet]. 2018 [cited 21 Sep 2018]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/cisapride-united-states-available-via-limited-access-fda-investigational-drug-ind-protocol-only-drug-information?search=cisapride&source=search_result&selectedTitle=1~125&usage_type=default&display_rank=1
4.Lexicomp. Cisapride drug information[Internet]. 2018 [cited 21 Sep 2018]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/prucalopride-united-states-not-available-drug-information?search=prucalopride&source=search_result&selectedTitle=1~7&usage_type=default&display_rank=1
5.Drug interaction facts 2013. USA: Wolters Kluwer Health; 2013:-
6.J Tack, M Camilleri, L Chang, et la. Systematic review: cardiovascular safety profile of 5-HT4 agonists developed for gastrointestinal disorders. Aliment Pharmacol Ther 2012; 35: 745–767
7.SH Wanga, CY Linb, TY Huanga. QT interval effects of Cisapride in the clinical setting. International Journal of Cardiology 80 (2001);: 179–183
8. Cheryl E, Clorinda C, Alexander MW. Serious ventricular arrhythmias among users of cisapride and other QT-prolonging agents in the United States. Pharmacoepidemiology and drug safety 2002; 11: 477–486
9. Eamonn MMQ. Prucalopride: safety, efficacy and potential application. Therapeutic advances in Gastroenterology (2012); 5(1): 23-30.
10. Anam O, Eamonn MMQ. An update on prucalopride in the treatment of chronic constipation. Ther Adv Gastroenterol 2017, Vol. 10(11) 877–887

เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Drug Interaction Facts : Drug Information Handbook
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : cisapide, prucalopride, Chronic constipation

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved