เป็นหนองใน

[13 ตุลาคม 2561 : 9:40:36]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผมเป็นหนองในแล้วไปซื้อยามาทานเอง แล้วผมไปร้านขายยา เขาให้ยาCefixime100mg
มาทานครั้งละ8เม็ดหลังอาหารวันละ1ครั้ง
ขอถามได้ไหมครับว่า ท่านครั้งละ8เม็ดเลยหรอครับ
จาก วิวัฒน์ Wiw...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ไม่มี ปราจีนบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
IP [ 1.47.8.1xxx.xxx ]

[7 ธ.ค. 61 : 9:53:59] นสภ.สลิล คุปต์ธรรมสาร/ผศ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย - IP [ 202.28.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เนื่องจากอุบัติการณ์โรคหนองในแท้และหนองในเทียมเพิ่มสูงขึ้นและการรักษาในปัจจุบันแนะนำให้รักษาทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมร่วมกัน ซึ่งยา cefixime ครอบคลุมเพียงแค่หนองในแท้ ดังนั้นผู้ป่วยไม่ควรซื้อยารับประทานเอง ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของอาการและดำเนินการรักษาด้วยยาที่เหมาะสมต่อไป อีกทั้งเพื่อลดอัตราการดื้อยาในอนาคต รวมถึงได้รับการตรวจหาเชื้อซิฟิลิสและเอชไอวีร่วมด้วย
เอกสารอ้างอิง
1. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2015. [Internet]. Kimberly A. Workowski,
Gail A. Bolan: Centers for Disease Control and Prevention; 2015[cited 2018 Nov 24]. Available from: https://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6403.pdf
2. สำนักโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: หจก. สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2558
3. Public Health Agency of Canada. Gonococcal Infections. In: Romanowski B, Robinson J, Wong T, editors. Canadian Guidelines on Sexually Transmitted Infections. Ottawa; 2013. P.14-6.
4. Essential Medicines List Sexually Transmitted Infections Neisseria gonorrhoeae [Internet]. Elvira T: World Health Organization; 2016 [cited 2018 Nov 24]. Available from: http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/21/applications/s6_gonorrhoea.pdf
5. MICROMEDEX® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c2018. DRUGDEX® System, Cefixime; [Cited 2018 Nov 24]. Available from: https/www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#
6. Handsfield HH, McCormack WM, Hook EW, Douglas JM Jr, Covino JM, Verdon MS, et al. A Comparison of Single-Dose Cefixime with Ceftriaxone as Treatment for Uncomplicated Gonorrhea. N Engl J Med. 1991; 325:1337-1341. DOI: 10.1056/NEJM199111073251903
7. Siriraj E-public library faculty of medicine siriraj hospital [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; 2557 [ปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557; เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=895
8. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑. (2561, 19 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนพิเศษ 14 ง. หน้า 33.
9. MIMS Thailand. Cefixime [Internet]. 2018[cited 2018 Nov 24]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/cefixime/?type=brief&mtype=generic

[14 มี.ค. 62 : 4:49:04] นศภ.ปริญญา สงอักษร/ผศ.ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ - IP [ 124.122.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
โรคหนองใน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) โรคหนองในแท้(Gonorrhea) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Neisseria gonorrhoeae และ 2) โรคหนองในเทียม(Nongonococcal urethritis) สามารถเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis เป็นต้น [1,2,3] จากการที่ผู้ที่เป็นโรคหนองใน มักมีการติดเชื้อหนองในเทียมร่วมด้วย(สูงถึง 50% ในผู้หญิง และ 20% ในผู้ชาย) แนวทางการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จึง แนะนำให้รักษาทั้งโรคหนองในแท้และโรคหนองในเทียมพร้อมกัน[1,2,3,4] เช่น
1) จากแนวทางการรักษาโรคติดต่อทางเทศสัมพันธ์ของหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา ยาทางเลือกแรกที่แนะนำให้ใช้คือ ceftriaxone 250 มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว ร่วมกับ azithromycin 1 กรัม รับประทานครั้งเดียว ส่วนยาทางเลือกรอง คือ cefixime 400 mg รับประทานครั้งเดียว ร่วมกับ azithromycin 1 กรัม รับประทานครั้งเดียว ในการรักษาโรคหนองในบริเวณอวัยวะเพศ[3]
2) จากแนวทางการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย แนะนำให้ใช้ ceftriaxone 250 มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว หรือ cefixime 400 มิลลิกรัม รับประทานครั้งเดียว ร่วมกับ azithromycin 1 กรัม รับประทานครั้งเดียว ในการรักษาโรคหนองในบริเวณอวัยวะเพศ[1]
3) แนวทางการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของประเทศแคนนาดา แนะนำให้ใช้ ceftriaxone 250 มิลลิกรัม ฉีดทางผิวหนังครั้งเดียว หรือ cefixime 800 มิลลิกรัม รับประทานครั้งเดียว ร่วมกับ azithromycin 1 กรัม รับประทานครั้งเดียว ในการรักษาโรคหนองในบริเวณอวัยวะเพศ ซึ่งประเทศแคนดานามีการลดลงของความไวของเชื้อ Neisseria gonorrhoeae ต่อยากลุ่ม third-generation cephalosporins และ cefixime 800 มิลลิกรัม ลดความเสี่ยงในการเกิดการรักษาที่ล้มเหลวได้มากกว่า cefixime 400 มิลลิกรัม[4]
โดยสรุป จากข้อมูลแนวทางการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย แนะนำการใช้ขนาดยาของ cefixime 400 mg รับประทานครั้งเดียว ส่วนประเทศแคนนาดาแนะนำขนาดยา cefixime 800 มิลลิกรัม รับประทานครั้งเดียว โดยขนาดยาที่แนะนำจะขึ้นอยู่กับอัตราการการดื้อยาของเชื้อในพื้นที่นั้นๆ และการรักษาโรคหนองในควรได้รับการรักษาโรคหนองในเทียมร่วมด้วย

เอกสารอ้างอิง
1. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ.2558. กรุงเทพฯ: หจก. สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2558. หน้า 22-37
2. Knodel LC, Duhon B, Argamany J. Sexually Transmitted Diseases. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10e New York, NY: McGraw-Hill;. http://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1861§ionid=146072585. Accessed October 15, 2018.
3. Thomas RF, Harold WJ, Joanne C, et la. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2015 [Internet]. 2015 [cited 16 October 2018]. Available from: https://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6403.pdf
4. Public Health Agency of Canada. Gonococcal Infections Chapter, Canadian Guidelines on Sexually Transmitted Infections 2. [Internet]. 2013 [cited 16 October 2018]. Available from: http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/cgsti-ldcits/assets/pdf/section-5-6-eng.pdf
5. Lexicomp. Cefixime: Drug information [Internet]. 2018 [cited 16 October 2018]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/cefixime-drug-information?search=cefixime&source=search_result&selectedTitle=1~28&usage_type=default&display_rank=1
6. ZG Bai, XJ Bao, WD Cheng. Efficacy and safety of ceftriaxone for uncomplicated gonorrhoea: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J STD AIDS. 2012 Feb;23(2):126-32

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Cefixime, Gonorrhea

[21 มี.ค. 62 : 17:00:56] นศภ.ศุภวิชญ์ แก้วสังข์/ผศ.ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ - IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
โรคหนองใน(Gonorrhoea) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ Neisseria gonorrhoeae โดยอาการแสดงของโรคหนองในชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ผู้ชายจะมีปัสสาวะแสบขัด มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ ส่วนผู้ป่วยหญิงส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีตกขาวผิดปกติ ไม่คัน ปัสสาวะแสบขัด[1-4] พบว่าประมาณ 10-40% ของผู้ที่ติดเชื้อหนองใน จะติดเชื้อหนองในเทียมร่วมด้วย[1] โดยโรคหนองในเทียมส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดเชื้อ Chlamydia trachomatis[1]
แนวทางการรักษาโรคหนองในของหน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา(Centers for Disease Control and Prevention;CDC) ปี พศ.2558 ได้ ระบุแนวทางการรักษาโรคหนองในที่อวัยวะเพศและทวารหนัก คือ ให้ใช้ยา 2 ชนิดร่วมกัน (dual therapy) ยาที่แนะนำให้ใช้เป็นอันดับแรก คือ ceftriaxone 250 มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งเดียว ร่วมกับยารับประทาน azithromycin 1 กรัม ครั้งเดียว ส่วนยาอื่น ๆ ที่สามารถใช้ได้ คือ ยารับประทาน cefixime 400 มิลลิกรัม ครั้งเดียว ร่วมกับยารับประทาน azithromycin 1 กรัม ครั้งเดียว[2]
สำหรับแนวทางการรักษาโรคหนองในของประเทศอังกฤษ เป็นไปในลักษณะเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนขนาดยา cefixime ที่แนะนำให้ใช้ คือ 400 มิลลิกรัม[3]เช่นเดียวกัน
ในประเทศไทยจากแนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2558 ได้ระบุแนวทางการรักษาโรคหนองในที่อวัยวะเพศและทวารหนักชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน คือ ให้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ceftriaxone 250 มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งเดียว หรือ ยารับประทาน cefixime 400 มิลลิกรัม ครั้งเดียว และร่วมกับให้การรักษาหนองในเทียมร่วม เนื่องจาก พบการติดเชื้อโรคหนองในเทียมประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยโรคหนองใน ดังนั้นในการรักษาหนองใน จึงให้รักษาหนองในเทียมร่วมด้วย ซึ่งยาที่ใช้รักษาหนองในเทียม คือ ยารับประทาน azithromycin 1 กรัม ครั้งเดียว และ azithromycin สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาหนองในให้ดีขึ้น และในกรณีแพ้ยา cephalosporin พิจารณาให้ azithromycin2 กรัม กินครั้งเดียว[4]
อาการข้างเคียงที่อาจพบได้จาก cefixime[6] เช่น ท้องเสีย (27%) ปวดท้อง (1-11%) เบื่ออาหาร (1-11%) อาหารไม่ย่อย (1-11%) ปวดหัว (3-16%)
สำหรับการใช้ cefixime 800 มิลลิกรัม ในการรักษาโรคหนองใน จากการสืบค้นข้อมูลผลการศึกษาเช่น การศึกษาของ Handsfield HH ในปี ค.ศ.1991 และ Portilla I ในปี ค.ศ.1992 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ cefixime 400 มิลลิกรัม 800 มิลลิกรัม และ ceftriaxone 250 มิลลิกรัม ในการรักษาโรคหนองใน ทั้ง 2 การศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพในการรักษาโรคหนองในของ cefixime 400 มิลลิกรัมและ 800 มิลลิกรัม ไม่มีความแตกต่างกัน และผู้ป่วยที่ได้ cefixime 800 มิลลิกรัม เกิดอาการข้างเคียงมากกว่า[7-8]
โดยสรุป จากแนวทางการรักษาโรคหนองใน ในปัจุบัน แนะนำให้ใช้ ceftriaxone 250 มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้าม ครั้งเดียว ร่วมกับยารับประทาน azithromycin 1 กรัม ครั้งเดียว เป็นทางเลือกแรก ส่วน cefixime ซึ่งเป็นยาทางเลือกรอง แนะนำให้ใช้ในขนาด 400 มิลลิกรัม และจากการศึกษาเปรียบเทียบ cefixime 400 มิลลิกรัมและ 800 มิลลิกรัม พบว่าประสิทธิภาพ ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ cefixime 800 มิลลิกรัม มีอาการข้างเคียงมากกว่า นอกจากนั้น การรักษาโรคหนองในต้องรักษาโรคหนองในเทียมร่วมด้วย โดยยาที่ใช้รักษาหนองในเทียม คือ ยารับประทาน azithromycin 1 กรัม ครั้งเดียว
เอกสารอ้างอิง
1. World Health Organization. WHO Guidelines for the Treatment of Neisseria gonorrhoeae. 2016:[64 screens]. Available at: https://www.who.int/reproductivehealth/
publications/rtis/gonorrhoea-treatment-guidelines/en/. Accessed Feb 23,2019.
2. Centers for Disease Control and Prevention. 2015 STD treatment guideline. 2015:[10 screens]. Available at :https://www.cdc.gov/std/tg2015/gonorrhea.htm. Accessed Feb 23,2019.
3. Fifer H, Saunders J, Soni S, Sadiq ST, FitzGerald M. British Association for Sexual Health and HIV national guideline for the management of infection with Neisseria gonorrhoeae (2019). 2019:[25 screens]. Available at : https://www.bashh.org/guidelines. Accessed Feb 23,2019.
4. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ:อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์ 2558:28-9.
5. Corbett AH, Dana william, Fuller Matthew, Gallagher JC, Golembiewski JA . Drug information handbook with international trade names index. 26th ed. Ohio: Lexi-comp; 2017.
6. Mcevoy G, Snow EK. AHFS® Drug information 2018. 1st ed. Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists; 2018.
7. Handsfield HH, McCormack WM, Hook EW , Douglas JM Jr, Covino JM, Verdon MS,et al. A comparison of single-dose cefixime with ceftriaxone as treatment for uncomplicated gonorrhea. N Engl J Med. 1991 Nov 7;325(19):1337-41.
8. Portilla I, Lutz B, Montalvo M, Mogabgab WJ. Oral cefixime versus intramuscular ceftriaxone in patients with uncomplicated gonococcal infections. Sex Transm Dis. 1992 Mar-Apr;19(2):94-8.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : ceftriaxone,cefixime,gonorrhea

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved