กินยาไทรอยด์เป็นพิษสามารถให้นมลูกได้ไหม

[12 พฤศจิกายน 2561 : 9:42:43]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ยาที่กินมียาไทรอยด์methimazole 5 mg กินวันล่ะ3เม็ดหลังอาหารเช้าครั้งเดียว เท่ากับ 15 mg/วัน และยาแก้ใจสั่น,ลดความดันpropranolol10mg 1เม็ด หลังอาหารเช้า-เย็น เท่ากับ 20 mg/วัน
อยากทราบว่าให้นมลูกได้ไหมค่ะ อันตรายไหมค่ะ แล้วสามารถกินยาก่อนให้นมลูกหรือหลังกี่ ชม. ค่ะ
จาก กมลรัตน์ kam...
แพทย์ โรงพยาบาล
กมลรัตน์ ลำปาง
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 122.155.xxx.xxx ]

[5 ธ.ค. 61 : 10:30:25] นสภ.สลิล คุปต์ธรรมสาร/ผศ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย - IP [ 124.122.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Hyperthyroidism เป็นภาวะที่ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) ทำงานมากผิดปกติ เป็นผลให้มีการสร้างและหลั่งไทรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid hormone) มากกว่าปกติ ส่วน Thyrotoxicosis เป็นภาวะที่ร่างกายมีอาการและอาการแสดง เนื่องจากมีระดับ Thyroid hormone (T4, T3) ในกระแสเลือดสูงกว่าปกติจึงส่งผลให้มีระดับเมตาบอลิสึมของร่างกายสูงขึ้น การรักษาด้วยยาทั้ง 2 ภาวะ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การใช้ Anti-thyroid drugs ในกลุ่ม thionamide ซึ่งมี 2 ชนิดในประเทศไทย ได้แก่ Propylthiouracil (PTU), Methimazole (MMI) กลุ่มที่สองเป็นยาที่ใช้เพื่อการรักษาเสริม (Adjunctive therapy) เพื่อช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ของโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เช่น อาการใจสั่น/หัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น นิยมใช้ยากลุ่ม Beta-Adrenergic blocker[1]
ยา Methimazole (MMI) หรือ Thimazole ใช้ในการรักษาภาวะ Hyperthyroidism โดยยับยั้งการสร้าง Thyroid hormone ซึ่ง block การ oxidation ของ iodine ใน thyroid gland และยับยั้งการสร้าง Thyroxine (T4) และ Triiodothyronine (T3) ขนาดการรักษาขึ้นกับความรุนแรง โดยระดับ Mild hyperthyroidism เริ่มต้นรับประทานวันละ 15 mg แบ่งให้ 3 ครั้ง ส่วน moderate hyperthyroidism รับประทานวันละ 30-40 mg แบ่งให้ 3 ครั้ง และ severe hyperthyroidism รับประทานวันละ 60 mg แบ่งให้ 3 ครั้ง กรณี maintenance รับประทานวันละ 5-15 mg ครั้งเดียว ยามีจำหน่ายในรูปแบบเม็ดขนาด 5 mg ในชื่อการค้า คือ Tapazole®[2], Timazol®[3] ยา Methimazole จัดอยู่ใน Pregnancy Category ระดับ D[4] การใช้ในผู้ที่ให้นมบุตรไม่มีข้อมูลเพียงพอและยังไม่สามารถสรุปได้[4,5] แต่พบว่ายา Methimazole สามารถขับออกทางน้ำนมได้ ซึ่งควรแบ่งรับประทานยาวันละหลายครั้ง[2] มารดาที่รับประทานยาขนาดสูงสุดวันละ 20 mg ในช่วงให้นมบุตรจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ thyroid gland และการพัฒนาทางสติปัญญาของทารก[6] ในขณะที่ American Thyroid Association ระบุว่ามารดาที่รับประทานยา Methimazole วันละไม่เกิน 30 mg สามารถให้นมบุตรได้
ควรรับประทานยา Methimazole หลังให้นมบุตรและรอ 3-4 ชั่วโมงก่อนให้นมในครั้งถัดไป[7] แนะนำให้ตรวจติดตามการเจริญเติบโตและการพัฒนาของสุขภาพเด็กเป็นประจำ และไม่แนะนำตรวจค่า serum thyroid function บ่อยเกินกว่า 6 เดือน – 1 ปี[8] ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ของยาแบบ Idiosyncratic Reaction เช่น agranulocytosis พบน้อย (ร้อยละ 0.3-1)[4] แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ และทารกควรได้รับการตรวจดูอาการจากการติดเชื้อ แนะนำให้ติดตามค่า complete blood count ของทารก ถ้าสงสัย drug-induced blood dyscrasia[7]
ยา Propranolol เป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่ม Beta-Adrenergic blocker แบบ Nonselective, Antiarrhythmic agent Class II หรือ Antianginal agent ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งสามารถใช้ในภาวะอื่นได้ เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาการสั่นจากอาการกังวล เป็นต้น ใช้ป้องกันอาการเจ็บหน้าอก ภาวะหัวใจวายและอาการปวดศีรษะข้างเดียวหรือปวดไมเกรน นอกจากนี้ยังใช้บรรเทาอาการที่เกิดจาก Hyperthyroidism เช่น อาการหัวใจเต้นเร็ว ตัวสั่น เป็นต้น กลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งแบบแข่งขันที่ beta1 และbeta2 adrenergic receptor (แบบไม่จำเพาะเจาะจง) ส่งผลให้เกิดการลดลงของอัตราการเต้นของหัวใจ การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ความดันโลหิต และความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ[2] ยามีจำหน่ายในรูปแบบยาฉีด ampule (1 mg/ml) ในชื่อการค้า Inderal® สำหรับรักษา Tachyarrhythmias บริหารยา IV push 1 amp อย่างน้อย 1 นาที, IV Infusion อย่างน้อย 10-15 นาที[9] และชนิดรับประทานรูปแบบเม็ด ทั่วไปมีขนาด 10, 40 และ 80 mg ในชื่อการค้า เช่น Betalol®, Cardenol®, Palon® และ Prolol® เป็นต้น และรูปแบบ Film-coated tablet ทั่วไปมีขนาด 10 และ 40 mg ในชื่อการค้า ดังนี้ Betapress®, C.V.S. ®, Emforal® และ Perlol®[10] การรักษาโรคความดันโลหิต รับประทานครั้งละ 40-160 mg วันละ 2 ครั้ง, ภาวะ Tachyarrhythmias รับประทานครั้งละ 10-30 mg ทุก 6-8ชั่วโมง, โรค Thyrotoxicosis (Hyperthyroidism) รับประทานครั้งละ 10-40 mg ทุก 6-8 ชั่วโมง อาจพิจารณารูปแบบยาที่ออกฤทธิ์เนิ่นในทุกข้อบ่งใช้ที่กล่าวข้างต้น[2] ซึ่งยา Beta-Adrenergic blockers เป็นยาที่ใช้ร่วมกับ thionamide บ่อยที่สุด เพื่อลดอาการและอาการแสดงของโรคได้รวดเร็ว โดยการยับยั้งฤทธิ์ของ catecholamines เช่น ใจสั่น, หัวใจเต้นเร็ว, มือสั่น, และวิตกกังวล โดยออกฤทธิ์เร็วกว่าการใช้ thionamides นอกจากนั้น propranolol ขนาดยามากกว่าวันละ 160 mg ยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งไม่ให้เนื้อเยื่อต่างๆ เปลี่ยนฮอร์โมน T4 เป็น T3 จึงทำให้ระดับ T3 ลดลงเร็ว ซึ่ง T3 ออกฤทธิ์แรงกว่า T4[1] ยา Propranolol จัดอยู่ใน Pregnancy Category ระดับ C และขับออกทางน้ำนม แต่ไม่พบการสะสมในทารก American Academy of Pediatrics และ WHO แนะนำให้มารดาที่รับประทานยาสามารถให้นมบุตรได้ ส่วนตำรา Breastfeeding ระบุว่าทารกไม่ได้รับผลของ propranolol และ major metabolite ของยาจากมารดาที่รับประทานยาและให้นมบุตร ขนาดยาสูงสุดที่พบในทารก น้อยกว่าร้อยละ 0.1 (7 mg/dL) ของขนาดยาที่มารดาได้รับ ยามี elimination half-life จากน้ำนม 3-5 ชั่วโมง ในขณะที่ metoprolol พบระดับยาสูงสุดในน้ำนมเท่ากับ 4.7 ng/dL ที่3.8 ชั่วโมง, Nadolol พบในน้ำนม 357 ng /dL แต่ Atenolol พบในน้ำนมสูงกว่าในเลือดของมารดา จากตำราเล่มนี้สรุปว่าหากจำเป็นต้องใช้ยาในกลุ่ม Beta-Adrenergic blockers แนะนำ metoprolol เพราะพบในน้ำนมน้อยและปลอดภัยที่สุดต่อเด็กที่ดื่มนมมารดา[11] ทั้งนี้ฐานข้อมูล Micromedex ระบุว่าไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ ซึ่งบางแหล่งข้อมูลไม่แนะนำใช้ยานี้ในผู้ที่ให้นมบุตร[12] แต่หากต้องการใช้ propranolol ควรใช้อย่างระมัดระวัง[13] โดยแนะนำให้ติดตามอาการ Bradycardia, Cyanosis และ Hypoglycemia อย่างใกล้ชิดในทารกที่ดื่มนมมารดาที่ใช้ยา Propranolol[2] จากการสืบค้นไม่พบข้อมูลแนะนำวิธีการรับประทานยา Propranolol ก่อนหรือหลังให้นมบุตร อาการข้างเคียงจากยา propranolol ที่พบได้บ่อย คือ อ่อนเพลีย (ร้อยละ 5-7), เวียนศีรษะในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 4-7), ท้องเสีย, อาเจียน, การนอนผิดปกติ[14]
ดังนั้น ยา Methimazole สามารถรับประทานในหญิงที่ให้นมบุตรได้ โดยแนะนำรับประทานหลังให้นมบุตรหลังจากนั้นรอ 3-4 ชั่วโมงก่อนให้นมในครั้งถัดไปและควรแบ่งรับประทานยา แนะนำให้ตรวจติดตามการเจริญเติบโตและการพัฒนาของสุขภาพเด็กเป็นประจำ และไม่ตรวจค่า serum thyroid function บ่อยกว่าการตรวจติดตามปกติ อาการไม่พึงประสงค์แบบ Idiosyncratic Reaction คือ agranulocytosis พบน้อยแต่อาจจะเกิดขึ้นและทารกควรได้รับการตรวจดูอาการจากการติดเชื้อ ส่วนยา Propranolol ยังมีข้อมูลขัดแย้งในเรื่องของการให้นมบุตร หากจำเป็นต้องรับประทานยา Propranolol แนะนำให้ติดตามค่า complete blood count ของทารกถ้าสงสัย drug-induced blood dyscrasia และติดตามอาการ Bradycardia, Cyanosis และ Hypoglycemia อย่างใกล้ชิด แต่หากสามารถเปลี่ยนแปลงการรักษาได้ แนะนำให้เลือกใช้ยา Metoprolol แทนเพราะมีความปลอดภัยต่อบุตรมากกว่า นอกจากนี้ไม่พบข้อมูลแนะนำวิธีการรับประทานยา Propranolol ก่อนหรือหลังให้นมบุตร

เอกสารอ้างอิง
1. วัลยา จงเจริญประเสริฐ. การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการทำงานของต่อมไทรอยด์ http://med.mahidol.ac.th/med/sites/default/files/public/pdf/medicinebook1/
Patients%20with%20thyroid%20dysfunction.pdf
2. American Pharmacists Association. Drug information handbook with international trade names index. 26th ed. Hudson, Ohio: Lexi-Comp; 2017.
3. MIMS Thailand. Thimazole[Internet]. 2018[cited 2018 Nov 16]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/thiamazole/?type=brief&mtype=generic
4. MICROMEDEX® [Database on the Internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c2018. DRUGDEX® System, Methimazole; [Cited 2018 Nov 16]. Available from: https/www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/EA644A/ND_PR/evidencexpert/ND_P/
evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/D924B3/ND_PG/ evidencexpert/ND_B/evidencexpert/
ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?Search
Term=methimazole&UserSearchTerm=methimazole&SearchFilter=filterNone&navitem=searchALL#
5. Breastfeeding and maternal medication. World Health Organization, Switzerland. 1995.
6. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006-. Methimazole. [Updated 2018 Oct 1, Cited 2018 Nov 16]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501024/
7. Ross DS, Burch HB, Cooper DS, et al: 2016 American Thyroid Association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis. Thyroid 2016; 26(10):1343-1421
8. Adams VR, Arnold SM, editors. Lung cancer. In: Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, et al. Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach. 9th ed. New York: McGrawHill; 2014. P.176-181.
9. งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ [อินเทอร์เน็ต]. ขอนแก่น [เข้าถึงเมื่อ 18 พ.ย. 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://202.28.95.4/pharmacy/myfile/manual1.pdf
10. MIMS Thailand. Propranolol[Internet]. 2018[cited 2018 Nov 16]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/propranolol/?type=brief&mtype=generic
11. Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession [Internet]. Lawrence RA, Lawrence RM; 2015
[Cited 2018 Nov 16]. Available from: https://books.google.co.th/books?id=1x7mCgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
12. Propranolol hydrochloride [package leaflet]. North Harrow: Accord Healthcare Limited; 2018.
13. INDERIDE®[package inserted]. Philadelphia; Wyeth Pharmaceuticals.
14. MICROMEDEX® [Database on the Internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c2018.
DRUGDEX® System, Propranolol; [Cited 2018 Nov 16].Available from: micromedex2/librarian/CS
/80E296/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/ DUPLICATIONSHIELDSYNC/8F9DFD/ND_PG/
evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/ evidencexpert
/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=propranolol&UserSearchTerm=
propranolol&SearchFilter=filterNone&navitem=searchALL#

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved