ขนาดยา biapenem ในคนไข้โรคไต

[19 พฤศจิกายน 2561 : 8:36:23]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
biapenem เป็นยาที่เข้าใหม่ในโรงพยาบาล
จาก may may...
นักศึกษา โรงพยาบาล
aaa กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 101.108.xxx.xxx ]

[8 ก.พ. 62 : 16:34:40] นศภ.พุฒิพงค์ ตั้งกิจเชาว/ผศ.ภก.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ poo_cloud@hotmail.com IP [ 172.22.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา Biapenem เป็นยาฉีดกลุ่ม carbapenem ได้รับการรับรองในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2002 ยานี้มีในรูปแบบยาฉีดเท่านั้น 300 mg (powder for injection) ยานี้จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ และมีฤทธิ์ broad spectrum activity ออกฤทธิ์ยับยั้งทั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและลบ[
สำหรับขนาดยาที่ใช้นั้น ไม่มีขนาดยาแนะนำที่ชัดเจน แต่มีการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ใช้ยาในขนาด 300 mg IV twice daily รักษาโรค chronic respiratory infection, bacterial pneumonia, และ complicated urinary tract infection ส่วนการศึกษาในประเทศสวีเดนใช้ขนาดยา 500 mg IV q8 สำหรับการรักษา complicated intraabdominal infection สำหรับเด็กแนะนำการใช้ขนาดยา 6-12 mg/kg three times daily
สำหรับผู้ป่วยโรคไต ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา แต่อย่างไรก็ตามคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ มีความแตกต่างกันระหว่าง อาสาสมัครสุขภาพดี และผู้ป่วยที่มีไตบกพร่อง มีการศึกษาการใช้ biapenem 500 mg iv infusion 30 นาที ในผู้ป่วยที่มี GFR < 15 ml/min/1.732 พบว่ามีค่า Peak plasma concentration อยู่ที่ 35 mcg/ml, serum half-life 6 hr และ AUC อยู่ที่ 209 mcg/h/ml เมื่อเทียบกับคนปกติที่มี serum half-life 1.6 hr, peak plasma concentration 46 mcg/ml และ AUC 54 mcg/h/ml ส่วนผู้ป่วยที่เป็น end-stage renal disease (ESRD) มีรายงานได้รับ 300 mg IV infusion 1 hr ก่อน hemodialysis (4 ชม.) พบว่า 90% ของยาถูกกำจัดออกจากกระแสเลือดผ่าน hemodialysis เนื่องจากยาปริมาณมากถูกกำจัดโดย hemodialysis จึงแนะนำใช้ยาในขนาดที่แนะนำโดยทั่วไปในผู้ป่วยกลุ่มนี้
ข้อมูลด้านเภสัชจลนศาสตร์ เมื่อให้ยา biapenem IV 300 mg เป็นเวลากว่า 30 นาทีในผู้คนสุขภาพดี พบค่า peak plasma concentration ประมาณ 19 mcg/ml ที่เวลา 30 นาที หลังฉีดยาเสร็จ และหลังจากฉีด 8 hr มีค่า plasma concentration 0.2 mcg/ml ยามีค่า serum half-life ประมาณ 1 ชม. เมื่อให้ยาฝนขนาด 0.3 mg และ 0.6 mg single dose พบค่า AUC อยู่ที่ 30 และ 55 mcg/hr/ml ตามลำดับ[3]
อายุมีผลต่อค่า AUC และ renal clearance โดยเมื่อให้ biapenem 300 mg และ 600 mg ในผู้สูงอายุสุขภาพดี 10 ราย มีค่าเฉลี่ย AUC (44.6 และ 91.9 mg/hr/ml ตามลำดับ) สูงกว่าวัยรุ่นสุขภาพดี (26.6 และ 66.1 mcg/h/ml ตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีค่า serum protein binding ต่ำ (7%)
ด้าน Excretion มีการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีในขนาดยา 300 mg พบว่า ยาถูกกำจัดโดย renal glomerular filtration เป็นหลัก 60% เป็นรูป unchanged และอีก 20% เป็นรูป metabolic product และสำหรับผู้ป่วย renal impairment เมื่อได้รับยา biapenem 500 mg IV infusion 30 min ยาถูกกำจัดออกทาง extra-renal routes 46%
โดยสรุป เนื่องจากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับขนาดยา biapenem ในผู้ป่วยโรคไตที่ชัดเจน ประกอบกับพบการเปลี่ยนแปลงค่าของเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยโรคไต เมื่อเทียบกับอาสาสมัครสุขภาพดี ดังนั้นจึงควรใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวัง และควรติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
เอกสารอ้างอิง
1. “Omegacin Full Prescribing Information, Dosage & Side Effects | MIMS.Com Thailand.” Accessed November 27, 2018. http://www.mims.com/thailand/drug/info/omegacin/?type=full.
2. El-Gamal, Mohammed I., Imen Brahim, Noorhan Hisham, Rand Aladdin, Haneen Mohammed, and Amany Bahaaeldin. “Recent Updates of Carbapenem Antibiotics.” European Journal of Medicinal Chemistry 131 (May 5, 2017): 185–95. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2017.03.022.
3. Yamane K., “Biapenem, Ritipenem, Panipenem, and Sulopenem”, Grayson, M. Lindsay, Sara E. Cosgrove, Suzanne Crowe, William Hope, James S. McCarthy, John Mills, Johan W. Mouton, and David L. Paterson. Kucers’ The Use of Antibiotics: A Clinical Review of Antibacterial, Antifungal, Antiparasitic, and Antiviral Drugs, Seventh Edition - Three Volume Set., page 772-782 CRC Press, 2017.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Tertiary Reference : Internet
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Drug Information Handbook : Drug Information Handbook
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved