Nsaids ในหอบหืด

[2 ธันวาคม 2561 : 2:02:13]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ในผู้ปวดหอบหืดที่ปวดรุนแรง ที่ใช้ยาพาราเซตามอลแล้วไม่ดีขึ้น มีแนวทางลดอาการป่วยในผู้ป่วยหอบหืดอย่างไรบ้างคะ สามารถใช้ monteleukast ในการป้องกันการเกิดหอบหืดเฉียบพลันเมื่อใช้ nsaids ได้หรือไม่
จาก สรวีย์ สุริยไพฑูรย์ nar...
เภสัชกร ร้านขายยา
ร้านยา สงขลา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 113.53.6xxx.xxx ]

[6 ธ.ค. 61 : 13:42:11] เอกวัตร akewat@gmail.com IP [ 202.183.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อาจจะต้องพิจารณาก่อนว่า การใช้ NSAIDs ในผู้ป่วยโรคหอบพืด เป็นข้อห้ามใช้ หรือว่าข้อควรระวัง

[12 มี.ค. 62 : 13:21:54] นศภ.ณัฐธิดา พลฤทธิ์/ผศ.ดร.ณัฐฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ - IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากแนวทางการรักษาโรคหอบหืดของ GINA 2018 แนะนำยาที่ใช้รักษา 2 ประเภท คือ 1) reliever ได้แก่ Short-Acting Beta Agonists (SABA), Low-dose inhaled corticosteroids (ICS)/formoterol, Short-acting anticholinergics และ 2) controller ได้แก่ ICS, ICS/Long-Acting Beta-Agonists (LABA), Leukotriene modifiers, Chromones ร่วมกับยาที่อาจพิจารณาให้ร่วมด้วย เช่น Long-acting anticholinergics, Anti-IgE, Anti-IL5, Systemic corticosteroids [1]

Montelukast เป็นยากลุ่ม leukotriene receptor antagonist จัดเป็นยาใน second-line ของการรักษา asthma ใช้ควบคุมอาการหอบหืดสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก สามารถใช้เดี่ยว ๆ (ประสิทธิภาพด้อยกว่า low dose ICS) หรือให้ร่วมกับ ICS (ประสิทธิภาพด้อยกว่า ICS/LABA) [1] มีข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก U.S. FDA เช่น ป้องกันและรักษา asthma ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ป้องกันการเกิด acute exercise-induced bronchoconstriction ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป บรรเทาอาการ allergic rhinitis, seasonal allergic rhinitis ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และ perennial allergic rhinitis ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป [2, 3] สำหรับ non-label use ได้แก่ aspirin-induced asthma, atopic dermatitis, obstructive sleep apnea, seasonal allergic conjunctivitis, urticaria [3] และยากลุ่ม Leukotriene modifiers (zafirlukast และ montelukast) สามารถลดอาการ aspirin-induced asthma (AIA) แต่หลักฐานสนับสนุนยังไม่เพียงพอ [4]

Aspirin และ NSAIDs มีรายงานการเกิด bronchospasm หรือ worsen asthma symptoms จากยา ซึ่งพบรายงานความชุกของ aspirin-induced asthma (AIA) ในช่วง 0.6-44% [5] ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด NSAIDs-induced rhinitis and asthma เช่น asthma, nasal polyps, sinusitis [6] กลไกการเกิด aspirin- และ NSAIDs-induced asthma อาจเกิดจากยากลุ่มนี้ยับยั้งการเปลี่ยน arachidonic acid เป็น prostaglandins มีผลทำให้เกิด overexpress ในกระบวนการสร้าง cysteinyl leukotrienes (Cys-LTs) บริเวณ bronchial mucosa และเกิด eosinophilic infiltration บริเวณ bronchial tissue ส่งผลให้เกิด bronchospasm [5, 7] โดยอาการที่พบ เช่น rhinorrhea, nasal obstruction, conjunctival irritation, severe bronchospasm, shock, loss of conciousness, respiratory arrest อาจมีอาการเกิดขึ้นภายในไม่กี่นนาทีถึง 1-2 ชั่วโมง หลังจากได้รับยา [1] ควรระมัดระวังการใช้ยา aspirin, NSAIDs ในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากอาจทำให้เกิด bronchospasm [5]

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิด aspirin- หรือ NSAIDs-induced asthma มีแนวทางการจัดการเช่น 1) หลีกเลี่ยงการใช้ aspirin, cross-reacting nonselective NSAIDs หรือ potent inhibitors of COX-1 (ketoprofen, indomethacin, ibuprofen และ fenoprofen) ในผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับ NSAIDs มาก่อน (aspirin intolerant) หรือมีความเสี่ยงเกิดอาการหอบกำเริบสูง เช่น chronic nasal congestion, rhinorrhoea, nasal polyps, sudden severe attacks of asthma requiring admission to intensive care [6, 8] 2) ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ aspirin อาจพิจารณาทำ aspirin desensitization 3) ใช้ leukotriene antagonist ในการป้องกัน aspirin-induced asthma แต่หลักฐานสนับสนุนข้อมูลมีจำกัด [6] 4) ใช้ COX-2 selective NSAIDs (rofecoxib และ celecoxib) และ weak inhibitors of COX-1 enzyme (paracetamol) ในผู้ป่วย aspirin-induced asthma แต่ควรระวังการเกิดอาการหอบกำเริบ หากสงสัยว่าเกิดอาการดังกล่าวจากยาควรหยุดยาทันที [5, 8]

จากการสืบค้นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ montelukast ใน NSAIDs-induced asthma ยังไม่พบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง แต่พบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ aspirin-induced asthma ดังนี้
1) จาก nonrandomized study ของ White AA และคณะ ในปี ค.ศ. 2005 เพื่อศึกษาผลของการใช้ leukotriene receptor antagonists ในผู้ป่วย aspirin-induced asthma เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (ไม่ได้รับยา leukotriene modifiers) พบว่า ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง FEV1 หรือ ค่าเฉลี่ย mean provoking aspirin dose ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน [9]
2) จาก case report ของ Broadfoot A และคณะ ในปี ค.ศ. 2002 โดยเป็นรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 10 ราย ที่ได้รับ aspirin และได้รับ leukotriene receptor antagonists (montelukast) ร่วมด้วย มีผู้ป่วยที่เกิด upper และ lower respiratory reaction จำนวน 4 ราย และผู้ป่วยทั้ง 10 รายมี naso-ocular symptoms ทั้งนี้ aspirin อาจมีผลทำให้เกิด bronchoconstriction จาก pathway อื่นด้วยนอกเหนือจาก leukotriene pathway [10]

กล่าวโดยสรุปการใช้ยากลุ่ม leukotriene modifiers (เช่น montelukast) ในการป้องกัน aspirin- หรือ NSAIDs-induced asthma ยังมีการศึกษาน้อย และมีเพียงการศึกษาในผู้ป่วยที่ใช้ aspirin เท่านั้น (แต่ไม่พบการศึกษาในผู้ป่วยที่ใช้ NSAIDs)

เอกสารอ้างอิง
[1] Global initiative for asthma. Global strategy for asthma management and prevention. 2018: [162 screens]. Available at: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2018/04/wms-GINA-2018-report- tracked_v1.3.pdf. Accessed February 1, 2019.
[2] SINGULAIR® (montelukast sodium) [25 หน้า]. สืบค้นจาก: https:// www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_ docs/label/2012/021409s036lbl.pdf. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2562.
[3] Marion, DW. Montelukast: Drug information. In: Post TW, Ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2019. Accessed 2019, February 1.
[4] Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzkee GR, Wells BG, Posey LM. Pharmacotherapy a pathophysiologic approach. 10 th edition. New York: McGrawHill; 2016.
[5] Tisdale JE, Miller DA, et al, eds. Drug-Induced Diseases. 2 nd ed. Bethesda: American Society of Healthy-system Pharmacists; 2010:378-97.
[6] Knowles SR, Drucker AM, Weber EA, Shear NH. Management options for patients with aspirin and nonsteroidal antiinflammatory drug sensitivity. Ann Pharmacother. 2007;41(7):1191-200.
[7] Zeind CS, Carvalho MG, et al, eds. Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs. 11 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2018:405.
[8] Levy S, Volans G. The use of analgesics in patients with asthma. Drug Saf. 2001;24(11):829-41.
[9] White AA, Stevenson DD, Simon RA. The blocking effect of essential controller medications during aspirin challenges in patients with aspirin exacerbated respiratory disease. Ann Allergy Asthma Immunol 2005;95:330-5.
[10] Broadfoot A, Gillis D, Heddle R, Smith W, Kette F. Failure of montelukast to prevent aspirin-induced asthma. Intern Med J. 2002;32(5-6):271-2.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Nonsteroidal anti-inflammatory drugs/NSAIDs induce

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved