dual betablocker

[18 ธันวาคม 2561 : 0:05:06]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่าสามารถใช้ beta blocker 2 ตัวร่วมกันได้หรือไม่ (โดยใช้ propranolol สำหรับ Essential tremor และใช้ beta blocker อีกตัวสำหรับ heart failure)
จาก วริศรา plo...
นักศึกษา สถานศึกษา
กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 125.25.1xxx.xxx ]

[26 มี.ค. 62 : 22:49:45] นศภ.ชาญวิทย์ ชังเจริญสุข/ผศ.ดร.ฐิติมา ด้วงเงิน chanwittumm@gmail.com IP [ 172.29.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาในกลุ่ม beta-blockers มีผลลดการใช้ oxygen ของกล้ามเนื้อหัวใจจากฤทธิ์ลดอัตราการเต้นของหัวใจ อีกทั้งมีส่วนชะลอการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหัวใจ[1] โดยยาในกลุ่ม beta-blockers ที่มีการศึกษาแบบสุ่มและมีการควบคุม (randomized control trial; RCT) ที่พบมีประสิทธิภาพในการรักษาและลดอัตราการตายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure) คือ metoprolol succinate (เฉพาะรูปแบบ controlled-release หรือ extended release) , bisoprolol , carvedilol[2,3,4] และ nebivolol[3,4] ส่วน propanolol ไม่พบมีการศึกษาแบบ RCT ขนาดใหญ่ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการรักษาและลดอัตราการตายในผู้ป่วย heart failure การศึกษาขนาดเล็กในผู้ป่วย heart failure ที่ได้รับยา carvedilol พบว่าการเปลี่ยนมาเป็น propranolol ไม่ได้ทำให้อาการ heart failure ของผู้ป่วยแย่ลง[5]
นอกจากนี้ propanolol อาจออกฤทธิ์ด้วยการลดความไวต่อการตอบสนองต่อการยืดของกล้ามเนื้อ (stretch reflex)[6] ในการรักษา essential tremor โดย propanolol มีประสิทธิภาพในการรักษา limb tremor แต่ในการรักษา head tremor ข้อมูลยังมีจำกัด[7] ส่วนยาในกลุ่ม beta-blockers ชนิดอื่นๆ ที่มีการศึกษาในการรักษา essential tremor เช่น atenolol, metoprolol, sotalol และ nadolol ผลพบว่าไม่มียาใดมีประสิทธิภาพดีกว่า propanolol[6,7] ส่งผลให้แนวทางในการรักษา essential tremor ของ American Academy of Neurology (AAN) แนะนำให้ใช้ propanolol ควบคุมอาการ essential tremor ในผู้ป่วย heart failure ที่มีอาการคงที่โดยใช้ในการดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจ[7]
การใช้ beta-blocker 2 ตัวร่วมกันจะทำให้ความดันโลหิตลดลงจนเป็นอันตรายได้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ beta-blocker 2 ตัวร่วมกัน[8] ดังนั้นในผู้ป่วย heart failure ที่มีอาการคงที่สามารถใช้ propanolol ในการควบคุมอาการ essential tremor เพียงตัวเดียวโดยใช้ในการดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจ

เอกสารอ้างอิง
1. Colucci WS. Use of beta blockers in heart failure with reduced ejection fraction. [Internet].Waltham: Uptodate; 2018 [cited 2019 Mar 2]. Available from: www.uptodate.com
2. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure. Circulation 2013;128:e240-e327.
3. สมาคมแพทยโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับชมรมหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย. แนวทางการปฏิบัติมาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยและ การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2551
4. 2016 ESC Guideline for diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2016;37:2129-2200.
5. Marques F, Castro RB, Nobre F, Pintya AO, Gallo L Jr, Maciel BC, et al. Replacement of carvedilol for propranolol in patients with heart failure. Arq Bras Cardiol. 2010 Jul;95(1):107-14.
6. Deuschl G, Raethjen J, Hellriegel H, Elble R. Treatment of patients with essential tremor. Lancet Neurol. 2011;10(2):148.
7. Zesiewicz TA, Elble R, Louis ED, Hauser RA, Sullivan KL, Dewey RB, et al. Practice parameter: therapies for essential tremor: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2005;64(12):2008.
8. drug interaction checker [Internet]. Medscape [cited 2019 Feb 23]. Available from: https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : propanolol, beta-blockers, heart failure, tremor

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved