สอบถามวิธีการ IV infusion ยาก Levofloxacin injection

[2 มกราคม 2562 : 14:41:32]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
สอบถามวิธีการ IV infusion ยาก Levofloxacin injection

แพทย์สั่งใช้ Levofloxacin 750 mg IV infusion q 24 hr เพื่อป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ hypotension จากยา อยากทราบว่าควรบริหารยาอย่างไร (ขนาดบรรจุยา Levofloxacin inj 250 mg/50 mL)
จาก สุทธิ non...
เภสัชกร โรงพยาบาล
อาชีว กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 58.137.7xxx.xxx ]

[6 ก.พ. 62 : 17:01:19] นศภ. ณัฐธิดา พลฤทธิ์/ผศ.ดร. ณัฐฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ - IP [ 172.22.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา levofloxacin เป็นยาฆ่าเชื้อในกลุ่ม fluoroquinolones มีข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรอง U.S. FDA สำหรับรักษาโรคติดเชื้อบางชนิด เช่น sinusitis, chronic bronchitis และ uncomplicated UTIs เป็นต้น [1] ยานี้อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น nausea (7%), diarrhea (5%), headache (6%), insomnia (4%), dizziness (3%), skin rash (2%) เป็นต้น [2] นอกจากนี้ levofloxacin มีข้อควรระวังและคำเตือนดังต่อไปนี้ [3]
- ยานี้อาจทำให้เเกิด tendinitis และ tendon rupture และความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยอายุมากกว่า 60 ปี หรือกำลังรับประทานยากลุ่ม corticosteroids หรือผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไต หัวใจ ปอด
- ระวังการเกิด anaphylactic reactions และ allergic skin reactions โดยเฉพาะเมื่อใช้ยาครั้งแรก
- ยาอาจมีพิษต่่อระบบเลือด (เช่น agranulocytosis, thrombocytopenia) และมีพิษต่อไตเมื่อใช้ multiple dose
- เคยมีรายงานการเกิดพิษต่อตับที่รุนแรงและอันตรายถึงชีวิต ควรหยุดยาทันทีเมื่อมีอาการแสดงของตับผิดปกติ
- ยาอาจทำให้เกิดอาการ convulsions, anxiety, confusion, depression, insomnia ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดอาการชัก
- ยาอาจทำให้เกิด clostridium difficile-associated colitis หากมีอาการท้องเสียควรประเมินสาเหตุของอาการท้องเสีย
- ยาอาจทำให้เกิด peripheral neuropathy และควรหยุดยาเมื่อเกิดอาการดังกล่าว
- เคยมีรายงานการเกิด QT prolongation และ torsade de pointes จากยา ควรหลีกเลี่ยงการให้ยาในผู้ป่วยที่มี QT prolongation, hypokalemia หรือได้รับยาที่ทำให้เกิด prolong QT interval ร่วมด้วย

รูปแบบที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมีทั้งรูปแบบรับประทาน ยาหยอดตา ฉีดทางหลอดเลือดดำ ซึ่งยาฉีดทางหลอดเลือดดำมีทั้งรูปแบบที่ต้องเจือจางก่อนฉีด (ผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 25 mg/mL; concentrate for injection มีขนาดบรรจุ 500 mg/20 mL, 750 mg/30 mL) และรูปแบบที่ไม่ต้องเจือจางก่อนฉีด (ผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5 mg/mL ในสารละลาย 5% dextrose; premixed injection มีขนาดบรรจุ 250 mg/50 mL, 500 mg/100 mL, 750 mg/150 mL) [1]

ทั้ง levofloxacin premixed injection และ levofloxacin concentrate for injection จะไม่มี preservative เป็นส่วนผสม ดังนั้นส่วนที่เหลือใช้ต้องทิ้งไป กรณีที่ต้องเจือจางก่อนฉีดควรเจือจางด้วยสารละลายที่สามารถเข้าได้กับยา เช่น 0.9% NaCl, 5% dextrose เป็นต้น และไม่ควรผสมร่วมกับยาอื่น หรือสารละลายที่ประกอบด้วย multivalent cations เช่น magnesium, calcium เป็นต้น หากจำเป็นต้องให้้ยาหลายตัวร่วมกันควรล้างสายด้วยสารละลายที่เข้ากันได้กับยา levofloxacin ก่อนและหลังจากบริหารยา [4, 5] สำหรับการเก็บรักษายาเมื่อเจือจางด้วยสารละลายที่สามารถเข้ากับยาได้ สามารถเก็บได้นาน 72 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส หรือนาน 14 วัน เมื่อเก็บในตู้เย็น ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส (ใน plastic intravenous containers) แต่ถ้าแช่แข็ง (ที่อุณหภูมิ - 20 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บได้นานถึง 6 เดือน (glass bottles or plastic intravenous containers) แต่ถ้าหากจะนำมาใช้ควรทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรใช้ความร้อนหรือ microwave ในการทำให้ละลาย หลังจากละลายแล้วไม่นำไปแช่แข็งซ้ำอีก [5]

การบริหารยาทางหลอดเลือดดำ สำหรับยา levofloxacin ขนาด 250 หรือ 500 mg ควรบริหารยาแบบ IV infusion นานมากกว่า 60 นาที และขนาด 750 mg ควรบริหารยาแบบ IV infusion นานมากกว่า 90 นาที ควรหลีกเลี่ยงการบริหารยาแบบ rapid IV infusion หรือ injection เนื่องจากส่งผลให้เกิดภาวะ hypotension ได้ [4] สำหรับภาวะ hypotension จัดเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อย (< 1%) [2] การศึกษาในสัตว์ทดลอง จากการศึกษาของ Takasuna K และคณะ ในปี ค.ศ. 1992 [6] ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาทั่วไปของยา levofloxacin ทำการทดลองในสุนัข โดยให้ยา levofloxacin ขนาดมากกว่า 6 mg/kg บริหารยาแบบ rapid intravenous injection ผลการศึกษาพบว่า การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำอย่างรวดเร็วส่งผลให้สุนัขเกิดภาวะ hypotension โดยคาดว่าภาวะนี้เกี่ยวข้องกับการหลั่งสาร histamine เนื่องจากตรวจพบระดับความเข้มข้นของ histamine ในเลือดสูง

โดยสรุปการฉีด levofloxacin ให้หลีกเลี่ยงการฉีดแบบ shorter infusions หรือ bolus injections เพื่อป้องกันการเกิด hypotension มีคำแนะนำการฉีด levofloxacin เข้าทางหลอดเลือดดำดังนี้
1) levofloxacin ขนาด 250 หรือ 500 mg ควรบริหารยาแบบ IV infusion นานมากกว่า 60 นาที
2) levofloxacin ขนาด 750 mg ควรบริหารยาแบบ IV infusion นานมากกว่า 90 นาที
โดยสารละลายต้องมีความเข้มข้นก่อนฉีด 5 mg/mL สำหรับยาในรูปแบบ concentrate for injection จะต้องเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 5 mg/mL ด้วยสารละลาย เช่น 0.9% NaCl, 5% dextrose เป็นต้น และไม่ควรผสมร่วมกับยาอื่น หรือสารละลายที่ประกอบด้วย multivalent cations เช่น magnesium, calcium เป็นต้น ส่วน premixed injection จะมีความเข้มข้น 5 mg/mL อยู่แล้ว

เอกสารอ้างอิง
[1] MIMS Online [database on the Internet]. MIMS Thailand; 2019 - [cited 2019
January 29]. Levofloxacin; [1 screen]. Available at: https://www.mims.com/thailand/drug/info /levofloxacin/?type=brief&mtype=generic.
[2] Marion, DW. Levofloxacin (systemic): Drug information. In: Post TW, Ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2019. Accessed 2019, January 28.
[3] LEVAQUINⓇ (levofloxacin) [65 หน้า]. สืบค้นจาก: https://www.accessdata.fda.gov/ drugsatfda_docs/label/2008/021721s020_020635s57_020634s52_lbl.pdf. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2562.
[4] McEvoy GK, Snow EK, et al, eds. AHFS Drug Information: Levofloxacin. 18 th ed. Bethesda: ASHP; 2018:368-9.
[5] Elsevier, Inc. DRUG MONOGRAPH: Levofloxacin. 2019;[1 screen]. Available at: https://www.clinicalkey.com/content/drug_monograph/AdverseReactions. Accessed January,29, 2019.
[6] Takasuna K, Kasai Y, Usui C, Takahashi M, Hirohashi M, Tamura K, Takayama S.
General pharmacology of the new quinolone antibacterial agent levofloxacin. Arzneimittelforschung. 1992;43(3A):408-18.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : levofloxacin, hypotension

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved