ขนาดยา gabapentin

[8 มกราคม 2562 : 22:12:30]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผู้ป่วยมีอาการปวดตามปลายเส้นประสาทแพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นอาการปวดปลายเส้นประสาทจากโรค Guillain-Barré syndrome ผู้ป่วยยังไม่เคยได้รับยาใดๆเพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว แพทย์ต้องการใช้ยา Gabapentin เพื่อลดอาการปวดปลายเส้นประสาทแต่ไม่ทราบว่าต้องใช้ขนาดเท่าใดจึงโทรมาสอบถามว่าควรให้ยา Gabapentin ในขนาดเท่าใด
จาก พิสิธ รจนากูล tor...
เภสัชกร ร้านขายยา
ร้านายา ตราด
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 110.78.1xxx.xxx ]

[6 ก.พ. 62 : 16:14:44] นศภ. ณัฐธิดา พลฤทธิ์ /ผศ.ดร. ณัฐฐาศิริ ฐานะวุฑฒ - IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Guillain-Barré syndrome (GBS) เป็นอาการผิดปกติของ peripheral nerves แบบเฉียบพลัน [1] ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย (Campylobacter jejuni), การติดเชื้อไวรัส (เช่น cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, HIV, varicella-zoster virus, hepatitis A และ B), วัคซีนบางชนิด (เช่น swine flu, tetanus, diphtheria toxoids, rabies), ยาบางชนิด (เช่น heroin, suramin, streptokinase), SLE, HIV ส่งผลให้มีการทำลาย myelin sheath ของ nerve fibers นำไปสู่การเกิด acute ascending paralysis [2] มีกลุ่มอาการที่สามารถพบได้ เช่น acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (AIDP) หรือการอักเสบบริเวณ myelin sheath ของ nerves แบบเฉียบพลัน, acute motor axonal neuropathy (AMAN), acute motor and sensory axonal neuropathy (AMSAN), Miller Fisher syndrome (MFS) อาการผิดปกติดังกล่าวพบได้น้อย (1-4 คนต่อประชากร 100,000 คน) อาการอาจรุนแรง มักจะเป็นอัมพาตจากน้อยไปมากโดยเริ่มเป็นอัมพาตที่ขาก่อน แล้วกระจายไปแขนและใบหน้า มีการพัฒนาของอาการเร็วมากในเวลาเป็นชั่วโมงถึง 2-3 วัน อาการโดยทั่วไป เช่น มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ชา เดินเซ และปวด [1, 2] ซึ่งอาการปวดพบได้ทั้ง nociceptive pain (acute pain) [3] และ neuropathic pain หรือ dysesthetic pain (ปวดแสบร้อน ปวดแปลบเหมือนโดนเข็มตำ) มักปวดบริเวณแขนขา และเป็น chronic pain
อาการปวดพบได้ 85% ของผู้ป่วย GBS ซึ่งอาการปวดอาจหายเองได้ หรืออาจพิจารณาให้การรักษาแบบ supportive care เพื่อบรรเทาอาการปวด เช่นเดียวกับ neuropathic pain โดยทั่วไป กล่าวคือ ยากลุ่ม antidepressants (nortriptyline, desipramine, duloxetine, venlafaxine), anticonvulsants (gabapentin, pregabalin) [1, 3]

Gabapentin เป็นยากลุ่ม anticonvulsants ออกฤทธิ์เพิ่มการหลั่ง GABA และยับยั้งการขนส่ง GABA กลับสู่ปลายประสาท มีผลเพิ่ม GABAergic transmission [4] มีข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก U.S. FDA ได้แก่ postherpetic neuralgia ในผู้ใหญ่ และ partial seizures (adjunctive therapy) ทั้งในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป สำหรับ non-label use ได้แก่ alcohol dependence, alcohol withdrawal, brachioradial pruritus, chronic cough, diabetic neuropathy, fibromyalgia syndrome, hot flashes, postoperative pain (adjunct), restless legs syndrome, social anxiety disorder, uremic pruritis และ neuropathic pain [5] ยานี้อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยมักเกี่ยวข้องกับระบบประสาทส่วนกลาง เช่น dizziness (3-28%), drowsiness (5-21%), ataxia (1-13%), fatigue (3-11%) [6] โดยรูปแบบที่มีจำหน่ายในประเทศไทยจะเป็นยารับประทาน ซึ่งมีขนาดความแรง 100, 300, 400, 600 มิลลิกรัม/แคปซูล ขนาดรับประทานโดยทั่วไปในผู้ใหญ่ดังนี้ [7, 8]
1) ขนาดยาโดยทั่วไปในผู้ใหญ่ สำหรับบรรเทาอาการ neuropathic pain คือ ขนาดยาเริ่มต้น 300 mg/day (แบ่งให้ 100 mg TID หรือ 300 mg OD) แล้วค่อย ๆ ปรับเพิ่มขนาดยาจนถึง 1,200 - 3,600 mg/day แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง (max dose 3,600 mg/day)
2) ขนาดยาโดยทั่วไปในผู้ใหญ่ สำหรับรักษาอาการชัก (partial seizures) คือ ขนาดยาเริ่มต้น 300 mg TID แล้วค่อย ๆ ปรับเพิ่มขนาดยาจนถึง 900-1,800 mg/day แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง (long-term; max dose 2,400 mg/day, short-term; max dose 3,600 mg/day) [9, 10]
และยานี้ต้องปรับขนาดในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตผิดปกติ
สำหรับประสิทธิภาพของ gabapentin ในการบรรเทาอาการปวดใน GBS จากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล pubmed พบการศึกษา เช่น
1) จาก double-blinded, placebo-controlled, crossover study ในปี ค.ศ. 2002 [11] ซึ่งศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ยา gabapentin เพื่อบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วย ICU ที่มีอาการ Guillain-Barré syndrome จำนวน 18 ราย โดยผู้ป่วยกลุ่มแรก 9 คนจะได้รับยา gabapentin ขนาด 15 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง และกลุ่มที่ 2 ได้รับ placebo ในระยะเริ่มต้น เป็นเวลา 7 วัน และหยุดยา 2 วันจะเป็นช่วง washout ของยา จากนั้นสลับกลุ่มระหว่างยา gabapentin และ placebo เป็นเวลาอีก 7 วัน หากผู้ป่วยมีอาการปวดหรือ pain score มากกว่า 5 (0-10) จะให้การรักษาด้วย fentanyl 2 microgram/kg ผลการศึกษาพบว่าหลังจากเริ่มยา ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้ยา gabapentin มี pain score ลดลงจาก 7.22 ± 0.83 (baseline) เหลือ 2.33 ± 1.67 ในวันที่สอง และ 2.06 ± 0.63 ในวันที่เจ็ด (P<0.001) และเมื่อประเมินในวันที่เจ็ดพบว่า กลุ่มที่ได้รับยา gabapentin มีการใช้ยา fentanyl น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ placebo (กลุ่ม gabapentin ลดลงจาก 211.1 ± 121.39 เป็น 65.5 ± 316.17 microgram ส่วนกลุ่ม placebo ลดลงจาก 319.44 ± 25.08 เป็น 316.67 ± 24.25 microgram (P<0.001)) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ เช่น คลื่นไส้ และ ท้องผูก (กลุ่มที่ได้รับยา gabapentin 1 เหตุการณ์ และ placebo 5 เหตุการณ์)
2) จาก randomized, prospective, double-blind, placebo-controlled study ในปี ค.ศ. 2005 [12] ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา gabapentin และ carbamazepine เพื่อบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วย Guillain-Barré syndrome จำนวน 36 ราย โดยผู้ป่วยกลุ่มแรกได้รับยา gabapentin 300 mg TID, กลุ่มที่ 2 ได้รับยา carbamazepine 100 mg TID, กลุ่มที่ 3 ได้รับ placebo TID เป็นเวลา 7 วัน หากผู้ป่วยมีอาการปวด จะให้การรักษาด้วย fentanyl 2 microgram/kg ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้รับยา gabapentin (pain score วันที่ 1 ถึง 7 = 3.5, 2.5, 2, 2, 2, 2 และ 2) มี pain score ลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยา carbamazepine (pain score วันที่ 1 ถึง 7 = 6, 6, 5, 4, 4, 3.5 และ 3) และ placebo (pain score วันที่ 1 ถึง 7 = 6, 6, 6, 6, 6, 6 และ 6) (P < 0.05) และกลุ่มที่ได้รับยา gabapentin มีการใช้ยา fentanyl เมื่อมีอาการปวดไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับยา carbamazepine ในวันแรก (340.1 ± 34.3 microgram และ 347.5 ± 38.0 microgram ตามลำดับ) แต่มีการใช้ยา fentanyl น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ placebo (590.4 ± 35.0 microgram) (P < 0.05) และพบว่าในวันที่ 2 - 7 กลุ่มที่ได้รับยา gabapentin มีการใช้ยา fentanyl เมื่อมีอาการปวดน้อยกว่าอีกสองกลุ่ม (P < 0.05)

โดยสรุปการใช้ยา gabapentin เพื่อบรรเทาอาการ neuropathic pain จัดเป็น non-label use [5] ซึ่งขนาดยาที่แนะนำโดยทั่วไปคือ ขนาดยาเริ่มต้น 300 mg/day (แบ่งให้ 100 mg TID หรือ 300 mg OD) แล้วค่อย ๆ ปรับเพิ่มขนาดยาจนถึง 1,200 - 3,600 mg/day แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง (max dose 3,600 mg/day) ยานี้ต้องปรับขนาดในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตผิดปกติ [9, 10]
เอกสารอ้างอิง
[1] Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al, eds. Harrison’s principles of internal medicine. 18th ed. New York: McGraw Hill; 2012:3473.
[2] Elsevier, Inc. Guillain-Barré Syndrome. 2019;[1 screen]. Available at: https:// www.clinicalkey.com/content/journal/1-s2.0-S0095454315000123?scrollTo=%23hl0000189. Accessed January,29, 2019.
[3] Wilmshurst JM, Thomas NH, Robinson RO, Bingham JB, Pohl KR. Lower limb and back pain in Guillain-Barré syndrome and associated contrast enhancement in MRI of the cauda equina. Acta Paediatr 2001; 90: 691-703.
[4] ณัฐวุธ สิบหมู่. เภสัชวิทยา. กรุงเทพมหานคร: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง; สิงหาคม 2553. หน้า 183.
[5] NEURONTINⓇ (Gabapentin). [37 หน้า]. สืบค้นจาก: http://labeling.pfizer.com /ShowLabeling. aspx?format=PDF&id=630 สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2562.
[6] Marion, DW. Gabapentin: Drug information. In: Post TW, Ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2019. Accessed 2019, January 29.
[7] Marion, DW. Guillain-Barré syndrome in adults: Treatment and prognosis. In: Post TW, Ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2019. Accessed 2019, January 28.
[8] MIMS Online [database on the Internet]. MIMS Thailand; 2019 - [cited 2019
January 29]. Gabapentin; [1 screen]. Available at: https://www.mims.com/thailand/drug/info/ gabapentin/?type=brief&mtype=generic.
[9] Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, et al, eds. Drug information handbook with international trade names index. 26 th ed. Wolters Kluwer;2017:1054-7.
[10] Panesar K. Guillain-Barré Syndrome. US Pharm/[serial online]. 2014;39(1):[4 screens]. Available from: URL:https://www.uspharmacist.com/article/guillain-barre-syndrome. Accessed January 28, 2019.
[11] Pandey CK, Bose N, Garg G, Singh N, Baronia A, Agarwal A, Singh PK, Singh U.
Gabapentin for the treatment of pain in Guillain-Barré syndrome: a double-blinded, placebo-controlled, crossover study. Anesth Analg. 2002;95(6):1719-23.
[12] Pandey CK, Raza M, Tripathi M, Navkar DV, Kumar A, Singh UK. The comparative evaluation of gabapentin and carbamazepine for pain management in Guillain-Barré
syndrome patients in the intensive care unit. Anesth Analg. 2005;101(1):220-5.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Gabapentin, pain, neuropathic pain, Guillain-Barré

[29 มี.ค. 62 : 14:43:31] นศภ.ชูเกียรติ บิลกาญจน์/ผศ.ดร.ฐิติมา ด้วงเงิน 5710712009@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การอักเสบของเส้นประสาทอย่างเฉียบพลันจาก Guillain–Barré syndrome (GBS) ทำให้เกิดอาการปวดปลายเส้นประสาท (neuropathic pain) [1-7] ซึ่งยา gabapentin มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการปวดปลายเส้นประสาท และจากแนวทางการใช้ยา gabapentin ของ Dworkin และคณะ ปี 2010 ในการรักษาอาการปวดปลายเส้นประสาท คือ เริ่มต้นใช้ยาขนาด 100-300 mg วันละ 3 ครั้ง และค่อยๆเพิ่มขนาดยาครั้งละ 100 -300 mg ทุก 1-7 วัน หาก ผู้ป่วยสามารถทนต่อยาได้ และสามารถใช้ยาได้ขนาดสูงสุด 3600 mg/day หรือ 1200 mg วันละ 3 ครั้ง [8,9]
จากการรวบรวมการศึกษาของ The Cochrane Library ในปี 2015 เกี่ยวกับยาที่ใช้ในการรักษาอาการปวดจาก GBS พบมี 2 การศึกษา[10] ดังนี้
1. การศึกษาแรกโดย Pandey และคณะ ในปี 2002 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา gabapentin (ขนาด 15 mg/kg/วัน แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง) เปรียบเทียบกับยาหลอก (placebo) ในผู้ป่วย GBS โดยมีรูปแบบการศึกษาเป็น crossover study (washout period 2 วัน) ผล การศึกษาพบว่า ภายหลังการได้รับยา gabapentin นาน 7 วัน ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยของ pain score ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการ ได้รับยาหลอก โดยขณะที่ได้รับยา gabapentin มีคะแนน pain score จากเดิม 7.22 ± 0.83 ลดลงเป็น 2.06 ± 0.63 ในขณะที่ผู้ป่วยที่ ได้รับยาหลอกมีระดับ pain score ลดลงจากเดิม 7.83 ± 0.78 เป็น 5.67 ± 0.91 อาการไม่พึงประสงค์ที่พบในการศึกษานี้ คือ คลื่นไส้ 1 รายในกลุ่มที่ได้รับยา gabapentin และ 2 รายในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก และท้องผูก 3 รายในช่วงที่ได้รับ placebo[11]
2. จากการศึกษาของ Pandey และคณะในปี 2005 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา gabapentin ขนาด 300 mg วันละ 3 ครั้ง กับยา carbamazepine 100 mg วันละ 3 ครั้ง ในการรักษาอาการปวดในผู้ป่วย GBS ผล การศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้รับยา gabapentin มีผลลด อาการปวดได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยา carbamazepine และในระหว่างการศึกษาไม่พบรายงานอาการไม่พึ่งประสงค์จาก การใช้ยา gabapentin[12]
จากทั้งสองการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ขนาดยา gabapentin ที่สามารถใช้รักษาอาการปวดปลายเส้นประสาทจาก GBS คือ 15 mg/kg/วัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง หรือขนาดยาเริ่มต้น 300 mg วันละ 3 ครั้ง และค่อยๆเพิ่มขนาดยาครั้งละ 100 -300 mg ทุก 1-7 วัน หากผู้ป่วยสามารถทนต่อยาได้ และสามารถใช้ยาได้ขนาดสูงสุด 3,600 mg/วัน หรือ 1,200 mg วันละ 3 ครั้ง
เอกสารอ้างอิง
1. Colloca L, Ludman T, Bouhassira D, Baron R, Dickenson AH, Yarnitsky D, et al. Neuropathic pain. Nat Rev Dis Primers. 2017 Feb 16;3:17002.
2.Alles SRA, Smith PA. Etiology and Pharmacology of Neuropathic Pain. Pharmacol Rev. 2018 Apr;70(2):315-347. doi: 10.1124/pr.117.014399. Review.
3. Medscape. Guillain-Barré syndrome. [internet].[cited 2019 March 11] Available at: https://emedicine.medscape.com/article /315632 -overview.
4. Esposito S, Longo MR. Review Guillain–Barré syndrome. [internet].[cited 2019 March 11] Available at: https://www.sciencedirect.com/journal/autoimmunity-reviews/vol/16/issue/1.
5. Willison HJ, Jacobs BC, van Doorn PA. Guillain-Barré syndrome. Lancet. 2016 Aug 13;388(10045):717-27.
6. Donofrio PD. Guillain-Barré Syndrome. Continuum (Minneap Minn). 2017 Oct;23(5, Peripheral Nerve and Motor Neuron Disorders):1295-1309.
7. van den Berg B, Walgaard C, Drenthen J, Fokke C, Jacobs BC, van Doorn PA. Guillain-Barré syndrome: pathogenesis, diagnosis, treatment and prognosis. Nat Rev Neurol. 2014 Aug;10(8):469-82.
8. Corbett AH, William D, Matthew F, Gallagher JC, Golembiewski JA, et al. Drug information handbook with international trade names index. 26thed. Ohio: Lexi-comp; 2017.
9. Dworkin RH, O'Connor AB, Audette J, Baron R, Gourlay GK, Haanpää ML, et al. Recommendations for the Pharmacological Management of Neuropathic Pain: An Overview and Literature Update. [internet].[cited 2019 March 11] Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2844007/
10. Liu J, Wang LN, McNicol ED. Pharmacological treatment for pain in Guillain-Barré syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Oct 20;(10):CD009950. doi:10.1002/14651858.CD009950.pub2. Review. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD009950.
11. Pandey CK, Bose N, Garg G, Singh N, Baronia A, Agarwal A, et al. Gabapentin for the treatment of pain in guillain-barré syndrome: a double-blinded, placebo-controlled, crossover study. Anesth Analg. 2002 Dec;95(6):1719-23, table of contents.
12. Pandey CK, Raza M, Tripathi M, Navkar DV, Kumar A, Singh UK. The comparative evaluation of gabapentin and carbamazepine for pain management in Guillain-Barré syndrome patients in the intensive care unit. Anesth Analg. 2005 Jul;101(1):220-5, table of contents.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Guillain–Barré syndrome, neuropathic pain, Gabapen

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved