ข้อบ่งใช้ของ augmentin

[16 สิงหาคม 2543 : 19:46:24]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบถึงผลข้างเคียงและข้อบ่งใช้ของ ยา augmentin
จาก นางเอื้อมพร แม้นญาติ aum...
พยาบาล หน่วยงานอื่นทางราชการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 202.28.1xxx.xxx ]

[17 ส.ค. 43 : 11:20:35] ฐิติมา ด้วงเงิน   Staff Team dthitima@ratree.psu.ac.th IP [ 192.100.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ข้อบ่งใช้ของ Augmentin (Amoxicillin + clavulanate potassium) ใช้ในการรักษา lower respiratory tract infection, otitis media, sinusitis, skin and skin structure infection, urinary tract infection ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์ beta-lactamase เช่น Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella sp., Staphyloccus aureus
นอกจากนี้ Augmentin ชนิดรับประทานสามารถรักษาโรค Chancroid และ gonorrhea ที่ไวต่อยานี้ได้ด้วย

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ Augmentin และอุบัติการณ์ แบ่งตามการเกิดกับระบบต่างๆในร่างกายดังนี้
*** Dermatologic : rash and urticaria (3%)
*** Gastrointestinal : diarrhea or loose stool (9%), nausea and vomiting (1-5%) เมื่อได้รับ clavulanate ในขนาด 125 mg และจะเพิ่มขึ้นเป็น 40 % เมื่อได้รับ clavulanate ในขนาด 250 mg หรือมากกว่า นอกจากนี้ยังมีรายงานการเกิด abdominal discomfot, flatulance, anorexia, gastritis, stomatitis โดยที่การรับประทาน Augmentin พร้อมอาหารจะช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ในระบบทางเดินอาหารได้
และต้องระวังการติดเชื้อ Clostidium difficile ซึ่งเป็นเชื้อฉวยโอกาสที่ทำให้เกิดโรค Pseudomembranous colitis (มีอาการ diarrhea, colitis) ถ้าพบต้องหยุดยา Augmentin ทันทีและรักษาตามอาการ
*** ระบบอื่นๆ : พบรายงานการเกิด Vaginitis, dizziness, headache, fever, slight trombocytosis น้อยกว่า 1 %

เอกสารอ้างอิง
McEvoy GK. ed, AHFS Drug Information 1999, ASHP, p 372-378

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved