cortosyn(ต่อ)

[16 สิงหาคม 2543 : 23:24:28]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบจากคำถามแรกอยากจะถามต่อว่าการทดสอบadrenal function วิธีนี้เป็นวิธีหลักหรือไม่และยังมีวิธีอื่นในการทดสอบอีกหรือไม่และ คุ้มค่าในการทดสอบหรือไม่
จาก ศรีสุมล ศรีแสงเงิน kun...
เภสัชกร โรงพยาบาล
ฝ่ายเภสัชกรรม N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.107.xxx.xxx ]

[18 ส.ค. 43 : 15:58:37] ฐิติมา ด้วงเงิน   Staff Team dthitima@ratree.psu.ac.th IP [ 192.100.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การทดสอบ adrenal functoin เพื่อวินิจฉัยภาวะ adrenal insufficiency มีแนวทางดังนี้

1. Screening test โดยการวัด serum cortisol level (ค่าปกติถ้าวัดช่วงเช้า 6-24 mcg/dL ช่วงเย็น 3-12 mcg/dL) เพื่อเป็น base line
ถ้า serum cortisol สูงแสดงว่าไม่มี ภาวะ adrenal insufficiency
แต่ถ้าไม่สามารถวัดระดับ serum cortisol หรือวัดได้น้อยมากจะต้องทำ ACTH stimulation test ต่อ

2. ACTH stimulation test
ในปัจจุบันมียาที่ใช้ทดสอบเพียง 2 ชนิด คือ Coticotropin (ACTH) และ Cosyntropin(synthetic ACTH) โดยที่ cosyntropin เป็น antigenic ที่น้อยกว่า ACTH และมีรายงานการเกิด hypersennsitivity ในผู้ที่ใช้ ACTH สูง จึงนิยมใช้ cosyntropin ในการทดสอบ
การทดสอบทำโดยให้ Cosyntropin 250 mcg IM หรือ IV (แต่มักให้ทาง IV) หลังจากทราบ base line cortisol level แล้ว หลังจากนั้นเจาะเลือดเพื่อวัด cortisol level ซ้ำที่ 30 และ 60 นาที ถ้า cortisol เพิ่มมากกว่า base line 10 เท่า แสดงว่าผู้ป่วยไม่มีภาวะ adrenal insufficiency แต่ถ้าเพิ่มน้อยกว่า 10 เท่า ต้องทำการทดสอบเพื่อยืนยันด้วย three day ACTH stimulation test ด้วยการให้ Cosyntropin 250 mcg in 500-1000 ml NS IV drip over 6-8 hr วันละครั้งติดต่อกัน 3 วัน ระหว่างนั้นให้วัดระดับ 17-hydroxycorticosteroid (17-OHCS) จาก 24-hr urine หรือวัด urinary free cortisol หรือวัด serum cortisol level พร้อมกับวัด serum ACTH level
ถ้าไม่สามารถวัดระดับ urine หรือ serum cortisol หรือ 17-OHCS ได้เลยหรือวัดได้น้อยมาก และ serum ACTH สูง (> 55 pmol/L) แสดงว่าผู้ป่วยมีภาวะ primary adrenal insufficiency (Addison's diease) แสดงว่าเกิด destruction of the adrenal cortex แต่ถ้า urine หรือ serum cortisol หรือ 17-OHCS มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยที่ serum ACTH น้อย (0-11pmol/L) แสดงว่าผู้ป่วยมีภาวะ secondary adrenal insufficiency ซึ่งเกิดจาก atrophy of the adrenal cortex

เนื่องจากภาวะ adrenal insufficiency มีอุบัติการณืการเกิดน้อย (50 ใน 1 ล้าน) ทำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานและต้องได้รับการรักษาที่จำเพาะจึงจะได้ผล ดังนั้นการวินิจฉัย adrenal insufficiency ให้เร็วที่สุดจะคุ้มค่าแก่ผู้ป่วยที่สุด

เอกสารอ้างอิง
1. McEvoy EK., ed, AHFS Drug Information 1999, ASHP, p 2159-2163
2. Boh LE., ed, Clinical Clerkship MManual, Applied Therapeutics Inc., Vancouver, Washington, 1992
3. Herfindale ET, Gourley DR, Hart LL , Clinical Pharmacy and Therapeutic , 5th edtion,1992 p 255-258

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved