ผลิตภัณฑ์ zemax

[15 กรกฎาคม 2545 : 21:27:25]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่า zemax จะสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ตามที่ระบุไว้ในสรรพคุณของยาตัวนี้ จริงหรือเปล่า และควรจะรับประทานในปริมาณเท่าไหร่ และใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไรจึงจะเห็นผลตามที่ระบุไว้ และถ้ารับประทานแล้วจะมีผลต่อฮอร์โมนเพศชายและความต้องการทางเพศอย่างไรบ้างครับ
ข้อมูลผู้ใช้ยา :
เพศ ชาย อายุ 28 น้ำหนัก 70 kg สูง 175 cm
ข้อมูลยาที่ใช้ : ชื่อการค้าZEMAX ชื่อสามัญทางยา : - ขนาดยาที่ใช้ : - รูปแบบยา : ไม่ระบุ รูปร่าง : - สี : -

ขอรับข้อมูลโดย : Askrx.net
จาก Pasakorn obi...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
Asa N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 203.107.xxx.xxx ]

[9 เม.ย. 61 : 16:15:56] นศภ.อรกานต์ ชูชาติสกุล/ผศ.ดร ศิริมา มหัทธนาดุลย์ pociiz@hotmail.com IP [ 10.147.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผลิตภัณฑ์ Zemax เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ระบุสรรพคุณในการช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชาย เพิ่มความกระชับและแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และทำให้สามารถออกกำลังกายได้ทนนานขึ้น ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ZMA powder (สารประกอบซิงก์โมโนเมทไธโอนีน ซิงก์แมกนีเซียมแอสพาเทต และวิตามินบี-6 450 มิลลิกรัม แอล-คาร์นีทีน-แอล-ทาร์เทต 146.8 มิลลิกรัม (เทียบเท่ากับแอลคาร์นีทีน 100 มิลลิกรัม) นิโคตินาไมด์ 20 มิลลิกรัม ซีลีเนียมเมทไธโอนีน 7 มิลลิกรัม (เทียบเท่ากับซีลีเนียม 70 ไมโครกรัม) วิตามินบี-1 1.5 มิลลิกรัม วิตามินบี-2 1.7 มิลลิกรัม และไบโอติน 0.15 มิลลิกรัม1-2 ซึ่งสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและมีบทบาทต่อระดับฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเทอโรน คือ สังกะสีและแมกนีเซียม เนื่องจากสังกะสีและแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์และฮอร์โมนที่มีฤทธิ์เสริมสร้างเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย (anabolic hormone) เช่น อินซูลิน ฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน เป็นต้น โดยฮอร์โมนเพศชายที่เพิ่มขึ้นนั้นจะส่งผลให้กระดูกและกล้ามเนื้อมีความแข็งแรง ร่างกายมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น3-4 สารซีลีเนียมมีบทบาทร่วมในการสร้างฮอร์โมนเพศชาย ช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และลดอาการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกาย5 สารแอล-คาร์นีทีนช่วยให้ร่างกายนำไขมันที่สะสมไปเผาผลาญเป็นพลังงานได้มากขึ้น ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำสารนี้จะช่วยให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น6 สารในกลุ่มวิตามินบีมีส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างพลังงานให้กับเซลล์กล้ามเนื้อระหว่างออกกำลังกาย ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น1-2
พบรายงานข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของ ZMA powder กับยาหลอก ต่อระดับฮอร์โมนเพศชายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 3 การศึกษา ซึ่งผลิตภัณฑ์ ZMA ในแต่ละการศึกษาจะมีส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์ คือ ซิงก์โมโนเมทไธโอนีนแอสพาเทต 30 mg, แมกนีเซียมแอสพาเทต 450 mg เหมือนกันทั้ง 3 การศึกษา โดยไม่มีการระบุเรื่องของการควบคุมอาหารที่ผู้เข้าร่วมการศึกษารับประทานว่ามีความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ดังนี้
การศึกษาที่ 1: การศึกษา “Effects of a Novel Zinc-Magnesium Formulation on Hormones and Strength” (ปี 2000) เป็นการศึกษาในนักกีฬาฟุตบอล 27 คนซึ่งจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้รับผลิตภัณฑ์ ZMA กลุ่มที่ 2 ได้รับยาหลอก รับประทานวันละ 3 แคปซูล ก่อนนอน เป็นเวลานานกว่า 8 สัปดาห์ ผลการศึกษา พบว่า
- ระดับสังกะสีในเลือด (รายงานผลเป็นค่าก่อน-หลังรับผลิตภัณฑ์) ของกลุ่มที่ได้รับผลิตภัณฑ์ ZMA (0.80-1.04 µg/ml) มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก (0.84-0.80) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)
- ระดับแมกนีเซียมในเลือด (รายงานผลเป็นค่าก่อน-หลังรับผลิตภัณฑ์) ของกลุ่มที่ได้รับผลิตภัณฑ์ ZMA
(19.43-20.63 µg/ml) มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก (19.68-18.04 µg/ml) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)
- ระดับฮอร์โมนเพศชายในเลือด (รายงานผลเป็นค่าก่อน-หลังรับผลิตภัณฑ์) ของกลุ่มที่ได้รับผลิตภัณฑ์
ZMA (132.1-176.3 pg/ml) มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก (141.0-126.6 pg/ml) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)
- ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซึ่งประเมินด้วยวิธี Biodex dynamometer (รายงานผลเป็นค่าก่อน-หลัง
รับผลิตภัณฑ์) พบว่ากลุ่มที่ได้รับผลิตภัณฑ์ ZMA มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (189.9-211 Nm) มากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก (204.2-209.1 Nm) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) 7
การศึกษาที่ 2: “Effects of Zinc Magnesium Aspartate (ZMA) Supplementation on Training Adaptations and Markers of Anabolism and Catabolism” (ปี 2004) เป็นการศึกษาในอาสาสมัครเพศชาย อายุ 18-50 ปี ที่มีการออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 42 คน ซึ่งจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้รับผลิตภัณฑ์ ZMA กลุ่มที่ 2 ได้รับยาหลอก รับประทานวันละ 4 แคปซูล ก่อนนอน 30-60 นาที เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า ผลเพิ่มระดับสังกะสีในเลือด ผลการวัดสัดส่วนของร่างกาย การทดสอบหาความแข็งแรงสูงสุดของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ และการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ของอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 8
การศึกษาที่ 3: “Effects of zinc, magnesium and vitamin B6 supplementation on hormones and performance in weightlifters” (ปี 2013) เป็นการศึกษาในนักกีฬายกน้ำหนัก 12 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้รับผลิตภัณฑ์ ZMA กลุ่มที่ 2 ได้รับยาหลอก รับประทานวันละ 3 แคปซูล ก่อนนอน เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า ผลเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน และผลเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในกลุ่มนักกีฬายกน้ำหนักที่ได้รับผลิตภัณฑ์ ZMA และในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 9
ดังนั้นจากข้อมูลรายงานการศึกษาที่มีอยู่ ยังไม่สามารถสรุปประสิทธิภาพที่แน่ชัดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม zemax ในการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม zemax ในเรื่องประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชาย หรือความต้องการทางเพศ และการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายเดือน อย่างไรก็ตามหากร่างกายได้รับปริมาณสีงกะสีและแมกนีเซียมที่สูงเกินวันละ 15 mg และ 350 mg ตามลำดับ จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย3-4,10 จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ และหากมีอาการผิดปกติหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ให้หยุดรับประทานผลิตภัณฑ์แล้วรีบมาพบแพทย์
เอกสารอ้างอิง
1. Mega Lifesciences Pty Ltd. ZEMAX SX. [Internet]. [cited 2018 Feb 22].
Available at: http://megawecare.co.th/product/detail/74/ซีแมกซ์-เอสเอ็กซ์.html.
2. MIMS Online [database on the Internet]. MIMS Thailand; [cited 2018 January 30]. Zemax; [1 screen]. Available at: https://www.mims.com/thailand/drug/info/zemax%20sx/?type=brief.
3. Zinc Side Effects. [Internet]. [cited 2018 Mar 12].
Available at: https://www.drugs.com/sfx/zinc-side-effects.html.
4. Magnesium Side Effects. [Internet]. [cited 2018 Mar 12].
Available at: https://www.drugs.com/magnesium.html.
5. ศูนย์วิทยบริการ resource center สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ซีลีเนียม. [Internet]. [cited 2018 Mar 12].
Available at:
http://elib.fda.moph.go.th/library/default.asp?page2=subdetail&id_L1=27&id_
L2=15778&id_L3=1518.
6. L-Carnitine Side Effects. [Internet]. [cited 2018 Mar 12].
Available at: https://www.drugs.com/sfx/l-carnitine-side-effects.html.
7. Brilla LR, Conte V. Effects of a Novel Zinc-Magnesium Formulation on Hormones and Strength. Journal of Exercise Physiology, 2000;3(4): 26-36.
8. Wilborn CD, Kerksick CM, Campbell BI, Taylor LW, Marcello BM, Rasmussen CJ, et al. Effects of Zinc Magnesium Aspartate (ZMA) Supplementation on Training Adaptations and Markers of Anabolism and Catabolism. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2004;1(2):12-20.
9. Moëzzi N, Peeri M, Homaei HM. Effects of zinc, magnesium and vitamin B6 supplementation on hormones and performance in weightlifters. Annals of Biological Research, 2013;4(8):163-168.
10. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. สารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปีขึ้นไป. [Internet]. [cited 2018 Mar 12].
Available at: http://food.fda.moph.go.th/Rules/dataRules/4-4-2ThaiRDI.pdf.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Zinc Magnesium Aspartate, ZMA supplement

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved