ทำไม phenylephrine จึงเป็นยาเดี่ยวๆ ในรูปแบบยากินไม่ได้ครับ

[11 ตุลาคม 2545 : 15:57:33]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ทำไม phenylephrine จึงเป็นยาเดี่ยวๆ ในรูปแบบยากินไม่ได้ครับ ที่ร้านมีคนไข้มาถามคะ? กรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ?
จาก batty Uta...
เภสัชกร โรงพยาบาล
Bangkok General Hospital N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การวินิจฉัยโรคในร้านยา
IP [ 203.155.xxx.xxx ]

[1 ส.ค. 61 : 9:00:46] นศภ.ชนันสิริ ลิ่มจิรวงศ์ / รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ climjirawong@gmail.com IP [ 172.22.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Phenylephrine เป็นยาในกลุ่ม alpha-adrenergic agonist ในรูปแบบยาฉีดใช้ในภาวะความดันโลหิตต่ำหรือช็อค (hypotension/shock) ความดันโลหิตต่ำในระหว่างไม่รู้สึกตัว (hypotension during anesthesia) และในรูปแบบยากินใช้ลดอาการคัดจมูก (nasal congestion) โดยใช้ในขนาด 10 mg ทุก 4 ชั่วโมงไม่เกิน 7 วัน (maximum: 60 mg/day)[1] และในประเทศไทยไม่มี phenylephrine ในรูปแบบรับประทานเป็นยาเดี่ยว[2]
ทั้งนี้ มีการศึกษาประสิทธิผลของ phenylephrine ในการลดอาการคัดจมูกหรืออาการในระบบทางเดินหายใจหลายการศึกษาและพบว่า ยังมีผลไม่ชัดเจนว่ายานี้มีประสิทธิผลในการลดอาการในระบบทางเดินหายใจ ดังการศึกษาต่อไปนี้
ปี ค.ศ. 2007 มีการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ phenylephrine ในรูปแบบรับประทานเพื่อรักษา nasal airway resistance (NAR) โดยศึกษารูปแบบ systematic review และ meta-analysis ที่รวบรวมการศึกษา randomized, placebo-controlled trials ที่ไม่มีการใช้ยาผสม จาก 8 การศึกษา ผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 138 คน พบว่า การได้รับ phenylephrine ขนาด 10 mg มีผลต่อ NAR ไม่ต่างจากยาหลอก ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างสูงสุดก่อนและหลังการรักษาของ phenylephrine เทียบกับยาหลอกเป็น 10.1% (95% CI –3.8% to 23.9%) และการได้รับ phenylephrine ขนาด 25 mg ลด NAR ได้ 27.6% (95% CI 17.5% to 37.7%) เมื่อเทียบกับยาหลอก แต่การศึกษาที่รวบรวมมามีความแตกต่างกัน จึงไม่สามารถสรุปประสิทธิภาพของ phenylephrine ในการใช้ลดอาการคัดจมูกได้[3]
ในปี ค.ศ. 2008 มีการศึกษาเพื่อประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ phenylephrine แบบ single dose กับ pseudoephedrine และยาหลอก เพื่อรักษาอาการคัดจมูก (nasal decongestant) เป็นการศึกษารูปแบบ randomized, placebo-controlled, 3-way crossover study ทำการศึกษาในผู้ป่วย seasonal allergic rhinitis จำนวน 39 คน ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในการลดอาการคัดจมูกที่มากกว่า 6 ชั่วโมงหลังได้รับ phenylephrine เทียบกับยาหลอก (p=0.56) ในขณะที่ pseudoephedrine มีประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับยาหลอก (p<0.01) และ phenylephrine (p=0.01) ทั้ง phenylephrine และ pseudoephedrine ไม่มีผลต่ออาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับจมูก และไม่พบอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในการศึกษา[4]
ในปี ค.ศ. 2015 มีการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการลดอาการคัดจมูกจาก subjective nasal congestion symptom relief และความปลอดภัยของการได้รับ phenylephrine hydrochloride รูปแบบ immediate-release ขนาด 10 mg เป็นการศึกษารูปแบบ multicenter, phase 2, parallel, open-label trial โดยทำการศึกษาในผู้เข้าร่วมศึกษาที่เป็น seasonal allergic rhinitis (SAR) ทั้งหมด 539 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้รับ phenylephrine hydrochloride ขนาด 10, 20, 30, 40 mg และยาหลอก ผู้เข้าร่วมศึกษาทั้งหมดได้รับ loratadine ขนาด 10 mg ในระหว่างการศึกษา ไม่พบความแตกต่างของ reflective nasal congestion scores ระหว่างก่อนและหลังการรักษาในแต่ละกลุ่มที่ศึกษาเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบอาการข้างเคียงจากการรักษา 18.4% (99 คนจาก 539 คน) โดยอาการที่พบบ่อยคือปวดศีรษะ (headache) 3% (16 คนจาก 539 คน)[5]
ในปี ค.ศ. 2018 มีการศึกษาในรูปแบบ review จาก evidence-based examination ของยา over-the-counter (OTC) ใช้ในการรักษาอาการทางระบบทางเดินหายใจ (respiratory symptoms) ได้แก่ antihistamine, decongestants, mucolytics, antitussives และ intranasal steroids ซื่งเป็นยา OTC ที่ใช้บ่อย พบว่า antihistamine มีผลดีต่ออาการทางคลีนิก โดยเฉพาะ cetirizine และ fexofenadine ที่มีประสิทธิภาพและอาการข้างเคียงน้อย ไม่พบข้อมูลที่สนับสนุนการใช้ phenylephrine ในการลดอาการคัดจมูก และไม่มีข้อมูลเพียงพอในการใช้ mucolytics และ antitussives[6]
มีการนำยา phenylephrine ในรูปแบบรับประทานไปผสมกับยาอื่นที่ใช้รักษาอาการทางระบบทางเดินหายใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอาการคัดจมูกในโรคหวัด เช่น antihistamine, mucolytics, antitussives เป็นต้น เนื่องจากอาการทางระบบทางเดินหายใจของโรคหวัดมักเกิดร่วมกับหลายอาการ ซึ่งการรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการแต่ละอาการ จะทำให้ต้องรับประทานยาหลายเม็ด และหลายครั้ง ไม่สะดวกต่อการใช้ยา การที่ทำให้สามารถรับประทานยาเม็ดเดียว ครั้งเดียว เพื่อบรรเทาอาการได้ จะสะดวกต่อการใช้ยาและเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการวิจัยหลายการศึกษายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ว่าการรับประทาน phenylephrine มีประสิทธิผลในการลดอาการคัดจมูก
เอกสารอ้างอิง
1. Lexicomp. Phenylephrine (systemic): Drug information. In: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2018.
2. MIMS Thailand [Internet]. Phenylephrine. 2018 [cited 2018 Jul 29]. Available from: http://www.mims.com/
3. Hatton RC, Winterstein AG, McKelvey RP, Shuster J, Hendeles L. Efficacy and safety of oral phenylephrine: systematic review and meta-analysis. Ann Pharmacother. 2007 Mar;41(3):381-90. Epub 2007 Jan 30. Review.
4. Horak F, Zieglmayer P, Zieglmayer R, Lemell P, Yao R, Staudinger H, et al. A placebo-controlled study of the nasal decongestant effect of phenylephrine and pseudoephedrine in the Vienna Challenge Chamber. Ann Allergy Asthma Immunol. 2009 Feb;102(2):116-20. doi: 10.1016/S1081-1206(10)60240-2.
5. Meltzer EO, Ratner PH, McGraw T. Oral phenylephrine HCl for nasal congestion in seasonal allergic rhinitis: A randomized, open-label, placebo-controlled study. J Allergy Clin Immunol Pract. 2015 Sep-Oct;3(5):702-8. doi: 10.1016/j.jaip.2015.05.007. Epub 2015 Jul 2.
6. Weinberger M, Hendeles L. Nonprescription medications for respiratory symptoms: Facts and marketing fictions. Allergy Asthma Proc. 2018 May 1;39(3):169-176. doi: 10.2500/aap.2018.39.4117.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: อื่น ๆ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : phenylephrine, decongestant, efficacy

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved