การใช้ Steroid inhalerในเด็ก

[21 ตุลาคม 2545 : 10:53:08]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ลูกชายอายุ1ปี3เดือน มีอาการหอบ หืด ต้องนอนในโรงพยาบาล หมอสั่ง pulmicort inhaler 50ไมโครกรัม
พ่น2ครั้ง(100มคก.)เช้า เย็น ป้องกัน ทุกวัน อยากทราบว่าต้องใช้นานเท่าไรและมีผลต่อการเจริญเติบโตหรือไม่ และควรลดขนาดยาก่อนที่จะหยุดยาอย่างไร
จาก สันต์ ดอรอมาน dor...
เภสัชกร หน่วยงานอื่นทางราชการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นนทบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.157.xxx.xxx ]

[26 ต.ค. 45 : 21:14:06] ภก.ศุภรักษ์ frxeak@hotmail.com IP [ 202.57.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หากเป็นลูกผมผมจะทำแบบนี้ครับ
1 ลองตรวจดูให้แน่ว่าเด็กเป็นหอบหืดจริงหรือไม่
หากเด็กเป็นหืดจริงใช้ยานี้ ขนาดนี้ ก็ ok แล้ว
2 ลองถามตัวเอง เด็กใช้ยาแล้วดีขึ้นหรือไม่
หากดีขึ้นก็ผ่าน
หากไม่ดีขึ้น มีการใช้ kid cone spacer หรือไม่
ยานี้ จัดว่าปลอดภัยพอสมควร และได้ผลดีครับ
หากใช้อย่างถูกวิธี
3 การลดขนาดยา ต้องค่อย ๆลดครับ โดย จะลดขนาดยา ถ้าเด็กมีอาการดีขึ้น โดยลด ขนาดยา ทีละ puff หากจะให้ดี ต้องติดตามดูค่า PEFR ซึ่งในเด็กดูยากครับ หากค่า PEFR ดีอยู่ก็ลดยาได้ครับ
4 ยานี้ ควรใช้อย่างน้อย 3 ถึง 6 เดือนครับ โดยดูความถี่การหอบ หรือค่าPEFR เป็นเกณฑ์
5 มีผลกดการเจริญเติบโตเด็กน้อยมาก ๆ ครับ ใน ขนาดยาที่ว่านี้ (100 มคก.ต่อวัน) นับว่าปลอดภัยน่าใช้ครับ
6 เมื่อลดยาแล้ว อาจไปลองใช้ยากลุ่มโครไมลินโซเดี่ยมดูได้ ยานี้ แม้ประสิทธิภาพต่ำแต่ก็ปลอดภัย
7 การกำจัดฝุ่นและไรฝุ่นในบ้านจำเป็นครับ
8 การติดตามดูการ เจริญเติบโตของเด็ก น่าสนใจทำมากครับ
สรุปยานี้ น่าใช้ ดี และปลอดภัยพอสมควร ต้องให้ใช้ spacer จะได้ปลอดภัยมากขึ้นและประสิทธิภาพมากขึ้น อ้อ อย่าลืมบ้วนปากหลังใช้ยาครับ


[27 ธ.ค. 53 : 14:01:57] นศภ.ชญานิษฐ์ สังขพันธ์/ผศ.ดร.สุชาดา สูรพันธุ์ suesoo@gmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Pulmicort หรือ Budesonide มีข้อบ่งใช้ในการรักษาหรือป้องกันหอบหืดในผู้ใหญ่และเด็กที่อายุ ≥ 12 เดือน ขนาดยาที่ใช้ขึ้นกับอาการและความรุนแรงของผู้ป่วยแต่ละคน เป็นยาควบคุมอการของโรคหืดที่ต้องใช้ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน และสามารถลดขนาดยาลงเมื่อควบคุมอาการหอบหืดได้ โดยการลดขนาดยาจะต้องค่อยๆ ลดขนาดลงอย่างช้าๆ ในขนาดที่สามารถควบคุมอาการหอบหืดได้ ซึ่งประเมินได้จากอาการของผู้ป่วย, อาการหอบเวลากลางคืน, pulmonary function, และการเกิด exacerbation1 การลดขนาดยาสามารถลดขนาดยาลงทีละ puff จากพ่น 2 ครั้ง เช้า เย็น เหลือพ่นวันละครั้งทุกวัน ถ้าสามารถควบคุมอาการได้ให้ลดขนาดยาลงเป็นพ่นวันละครั้งวันเว้นวัน จนกระทั่งสามารถหยุดยาได้ ทั้งนี้ขึ้นกับอาการและความรุนแรงของผู้ป่วยด้วย 2
สำหรับการใช้ corticosteroid ในระยะยาวมีการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กน้อยมาก จากการศึกษาแบบ meta-analysis ของ Allen และคณะ3 ในปี ค.ศ.1994 นำการศึกษาเข้ามาทั้งหมด 21 การศึกษา มีจำนวนผู้ป่วย 810 คน โดยเปรียบเทียบระหว่าง attained height กับ expected height ในการใช้ steroid ชนิดต่างๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (Z = 2.328, p = 0.01, mean r = –0.023) และในปี ค.ศ.1999 ได้มีการศึกษาของ Lipworth4 ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ meta-analysis เช่นกันพบว่า การใช้ inhaled corticosteroids ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก การศึกษาทั้งหมดแสดงดังตารางตาม link นี้ (http://www.beupload.com/download/?879889&A=141454)
การศึกษาของ Inoue และคณะ5 ในปี ค.ศ.1999 ทำการศึกษาแบบ retrospective ในผู้ป่วย moderate-severe asthma 97 คน โดยเปรียบเทียบ linear growth ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ inhaled beclomethasone dipropionate (30 boys, 31 girls, mean daily dose 300-800 mcg) กับกลุ่มที่ไม่ได้รับ inhaled beclomethasone dipropionate ซึ่งได้ติดตามวัดความสูงของเด็กทุกปีเป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่เด็กอายุ 12 ปี จนกระทั่งอายุ 20 ปี (ผู้ป่วยส่วนมากอายุ 10 ปี) พบว่า linear growth ของทั้งสองกลุ่มไม่ต่างกัน
การศึกษาของ Hans Bisgaard และคณะ6 ในปี ค.ศ.2004 แบบ randomized, parallel group, open-label เพื่อเปรียบเทียบ safety และ efficacy ระหว่าง fluticasone propionate (100 mcg twice daily) กับ sodium cromoglycate (1x5 mg 4 times daily) ในเด็กอายุ 1-3 ปี จำนวน 625 คน โดยติดตามเป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่าทั้ง 2 กลุ่มมี growth rate ไม่แตกต่างกัน โดยมี growth rate เท่ากับ 84 และ 86.4 mm/year ในกลุ่มที่ได้รับ fluticasone propionate และ sodium cromoglycate ตามลำดับ และพบว่า fluticasone propionate มีประสิทธิภาพดีกว่า sodium cromoglycate ในเรื่องการควบคุมการเกิด exacerbation และ symptom-free day อีกการศึกษาหนึ่งซึ่งเป็นการศึกษาแบบ RCT ของ Guilbert TW และคณะ7 ในปี ค.ศ.2006 ในผู้ป่วยเด็ก 285 คน อายุระหว่าง 2-3 ปี โดยเปรียบเทียบระหว่าง fluticasone propionate (88 mcg twice daily) กับ placebo มีการติดตามเป็นระยะเวลา 2 ปี พบว่าทั้งสองกลุ่มมีความสูงไม่แตกต่างกัน (12.6±1.9 cm vs. 13.7±1.9 cm, P<0.001) แม้ในช่วง 1 ปีแรกกลุ่มที่ได้รับ fluticasone propionate จะมีความสูงน้อยกว่ากลุ่ม placebo (19.2±2.2 cm vs. 19.9±2.2 cm, P = 0.008)
สำหรับการใช้ budesonide inhaler 50 ไมโครกรัม พ่น 2 ครั้ง (100 มคก.) เช้า-เย็น ในเด็กอายุ 1 ปี 3 เดือน มีการศึกษาของ Agertoft และคณะ8 ในปี ค.ศ.2000 ทำการศึกษาแบบ prospective เพื่อศึกษาผลของการใช้ budesonide inhaler (mean daily dose 412 mcg, rang 110-877 mcg) ต่อการเจริญเติบโตของเด็กในระยะยาว (mean duration 9.2 yrs, rang 3-13 yrs) โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง measured adult height และ target adult height ในผู้ป่วยเด็กทั้งหมด 211 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกได้รับ budesonide (budesonide group) มีจำนวนผู้ป่วยเด็ก 142 คน กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่ไม่เคยใช้ budesonide (control group) 18 คน และกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มเด็กที่มีสุขภาพดีซึ่งเป็นพี่น้องกับกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ budesonide (sibling group) จำนวน 51 คน ผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างระหว่าง measure และ target adult heights ของกลุ่ม budesonide, กลุ่ม control และกลุ่ม sibling group เท่ากับ +0.3 cm (95%CI, -0.6 to +1.2), -0.2 cm (95%CI, -2.4 to +2.1) และ +0.9 cm (95%CI, -0.4 to +2.2) ตามลำดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
การใช้ budesonide inhaler 50 ไมโครกรัม พ่น 2 ครั้ง (100 มคก.) เช้า เย็น เพื่อควบคุมอาการของผู้ป่วยเด็กรายนี้ จึงเห็นว่าผู้ป่วยควรได้รับยาในระยะยาวตามแพทย์สั่ง ส่วนความกังวลในเรื่องผลเสียต่อการเจริญเติบโตของเด็กนั้น จากการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการใช้ budesonide inhaler ในเด็ก มีผลน้อยมากต่อการเจริญเติบโตในระยะยาว

เอกสารอ้างอิง
1. Kelly HW and Sorkness CA. Asthma. In: DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG and Posey LM. Pharmacotherapy pathophysiologic approach. 7thedition. New York. The McGraw-Hill Companies; 2008: 483,487,491.
2. Skoner DP, Angelini BL, Friday G and Gentile D. Clinical use of nebulized budesonide inhalation suspension in a child with asthma. J Allergy Clin Immunol. 1999. 104(4): S210-13.
3. Allen DB, Mullen ML, Mullen B. A meta-analysis of the effect of oral and inhaled corticosteroids on growth. J Allergy Clin Immunol. 1994. 93: 967-76.
4. Lipworth BJ. Systemic adverse effects of inhaled corticosteroid therapy – A systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med. 1999. 159: 941-55.
5. Inoue I, Doi S, Takamatsu I, Murayama N, Kameda M, Toyoshima K. Effects of long-term treatment with inhaled beclomethasone dipropionate on growth of asthmatic children. J Asthma. 1999. 36: 59-164.
6. Bisgaard H, Allen D, Milanowski J, Kalev I, Willits L, and Davies P. Twelve-Month Safety and Efficacy of Inhaled Fluticasone Propionate in Children Aged 1 to 3 Years With Recurrent Wheezing. Pediatrics. 2004. 113: e87-e94.
7. Guilbert TW, Morgan WJ, Zeiger RS, et al. Long-term inhaled corticosteroids in preschool children at high risk for asthma. N Engl J Med. 2006. 354: 1985–97.
8. Agertoft L and Pedersen S. Effect of long-term treatment with inhaled budesonide on adult height in children with asthma. N Engl J Med. 2000. 343(15): 1064-69.

หมายเหตุ การตอบคำถามข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกปฏิบัติการตอบคำถามในวิชา 561-506 สารสนเทศทางยาและการประเมินคุณค่าของบทความ 2
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved