COLCHICINE กับแผลในปาก

[24 กุมภาพันธ์ 2546 : 23:32:56]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เห็นแพทย์จ่ายอยากทราบว่าเกี่ยวกันอย่างไร
จาก kt yt@...
บุคลากรอื่นทางด้านการแพทย์ โรงพยาบาล
พนง.รพ. น่าน
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.151.xxx.xxx ]

[24 ก.ค. 61 : 14:54:53] นศภ.อรพินท์ นิรันดร์สุข/รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ Pin-dee@hotmail.com IP [ 49.231.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา colchicine เป็นยากลุ่ม antigout agent[1] มีข้อบ่งใช้ในโรคเกาต์ และโรค familial mediterranean fever[1,2,3] การใช้ยานอกข้อบ่งใช้ (off-label) เช่น ภาวะที่มีการหนาและแข็งตัวขึ้นของผิวหนัง (scleroderma)[1] โรค amyloidosis[2] โรค sweet syndrome[1,3] ภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (pericarditis) และโรค behçet's syndrome[1,2,3] เป็นต้น อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบจากยานี้ เช่น ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวดเกร็งท้อง และเกาต์ เป็นต้น[1,2,3]

การนำ colchicine มาใช้รักษาแผลในปากน่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้รักษาอาการปากอักเสบจากโรค Behçet's disease ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดชนิดหนึ่งที่มีการอักเสบของอวัยวะระบบต่าง ๆ ร่วมด้วย[4] รอยโรคบริเวณผิวหนังที่พบบ่อย เช่น แผลแบบ acneiform แผลแบบ papulopustular หลอดเลือดดำผิวอักเสบ และเส้นเลือดฝอยอักเสบ[5] โดยผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 80 มีแผลในปากเรื้อรัง เป็นๆ หาย ๆ มีลักษณะเหมือน aphthous ulcer มีได้ตั้งแต่แผลขนาดเล็กจนถึงแผลขนาดใหญ่[4] และผู้ป่วยโรค Behçet's disease ประมาณร้อยละ 97-100 มีแผลในปากคล้ายกับอาการของ recurrent aphthous stomatitis (RAS)[6] ซึ่งอุบัติการณ์ของโรคนี้พบในประเทศไทยได้ 23 รายในช่วง 24 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2523-2546)[7]

จากการสืบค้นจากฐานข้อมูล Pubmed พบการศึกษาเกี่ยวกับยา colchicine ที่มีความสัมพันธ์กับอาการแผลในปาก โดยการศึกษาแรกเป็นการศึกษาแบบ randomised double-masked study เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา cyclosporine และ colchicine ชนิดรับประทาน ในผู้ป่วยโรค Behçet's disease จำนวน 96 ราย ที่มีอายุ ≥ 15 ปี ผู้ป่วยได้รับ cyclosporine รับประทานวันละ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จำนวน 47 ราย และ colchicine รับประทานวันละ 1 มิลลิกรัม จำนวน 49 ราย (โดยการสุ่ม) เป็นเวลาทั้งหมด 16 วัน และทำการศึกษาแบบระยะยาว (long term study) ในผู้ป่วยจำนวน 36 ราย โดยมีระยะเวลาใช้ยานานเฉลี่ย 44 สัปดาห์ (นานสุด 80 สัปดาห์) ผลการศึกษาพบว่า colchicine มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการแผลในปากได้ในผู้ป่วย 10 ราย (20%) แต่น้อยกว่าผู้ที่ได้ cyclosporine 33 ราย (70%) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001)[8]

โดยสรุป พบการใช้ยา colchicine ในการรักษาแผลในปากได้ในผู้ป่วยโรค Behçet's syndrome ซึ่งเป็นการใช้ยานอกข้อบ่งใช้[1,2,3] แต่ผลการศึกษาพบว่า colchicine มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการแผลในปากได้ในผู้ป่วย 10 ราย (20%) ซึ่งน้อยกว่าผู้ที่ได้ cyclosporine 33 ราย (70%) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001)[8]

เอกสารอ้างอิง
[1] Kastrup EK, Hofherr M, Moore L, Snoke J, Stout SM, Generali JA, et al. Drug facts and comparisons 2017. United States of America: A Wolters Kluwer Health Inc; 2017. 436-9.
[2] Brayfield A. Martindale: The complete drug reference. 38th ed. Italy: Pharmaceutical Press; 2014. 604-5.
[3] Lexicomp. Colchicine: Drug information. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on July 9, 2018.)
[4] ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิตร พิศาลบุตร. ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน Dermatology 2020. 1st ed. กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2555. 629.
[5] Smith EL, Yazici Y. Treatment of Behçet's syndrome. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Watthem, MA. (Accessed on July 10, 2017.)
[6] Taylor J, Glenny AM, Walsh T, Brocklehurst P, Riley P, Gorodkin R, Pemberton MN. Interventions for the management of oral ulcers in Behçet's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 25;(9):CD011018. doi: 10.1002/14651858.CD011018.
[7] Arromdee E, Tanakitivirul M. Epidemiology of Behcet's disease in Thai patients. J Med Assoc Thai. 2006 Nov;89 Suppl 5:S182-6.
[8] Masuda K, Nakajima A, Urayama A, Nakae K, Kogure M, Inaba G. Double-masked trial of cyclosporin versus colchicine and long-term open study of cyclosporin in Behçet's disease. Lancet. 1989 May 20;1(8647):1093-6.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : colchicine, oral ulcer, bechet disaese

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved