ยาแคปซูล

[19 มีนาคม 2546 : 16:38:35]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่ายาแคปซูลทำมาจากอะไร โดยเฉพาะตัวแคปซูล
จาก ศิริวรรณ วรเวชวิทยา mac...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
สำนักพิมพ์แม็ค กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 203.107.xxx.xxx ]

[15 พ.ค. 61 : 15:22:12] นศภ.กฤติกา การกรณ์/รศ. วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แคปซูลจัดอยู่ในรูปยาเตรียมชนิดยาเม็ด มีการห่อหุ้มสารภายในแคปซูล แคปซูลจะมีทั้งชนิดแบบแข็งและแบบอ่อน
ในการผลิตแคปซูลส่วนประกอบหลักในการทำเปลือกแคปซูลอย่างเช่น methylcellulose, starch, calcium alginate, gelatin แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้เจลาตินเป็นสารประกอบหลักในการผลิตแคปซูล [1] เจลาตินได้จากการสลายของคอลลาเจนที่พบตามกระดูก ผิวหนังสัตว์ ซึ่งนำมาทำการย่อยสลายด้วยกรดหรือด่าง ชนิดของเจลาตินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆคือ Gelatin type A และ Gelatin type B[1]
Gelatin type A ส่วนใหญ่ทำจากหนังหมู ผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยกรด[1]
Gelatin type B ได้จากกระดูกและหนังสัตว์ ผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยด่าง [1]
ในซึ่งทางการค้าจะพบเห็นเจลาตินวางจำหน่ายในรูปแบบต่างๆเช่น แบบผง แบบแผ่น[2]
ส่วนประกอบการผลิตเจลาตินแคปซูลชนิดแข็งและแบบอ่อนประกอบด้วยเจลาติน, สารแต่งสี, สารทึบแสงเช่น titanium dioxide, สารช่วยให้แคปซูลมีความยืดหยุ่นเช่น glycerin, sorbitol, สารกันเสียเช่น methyl paraben หรือ propyl paraben [1,2]
เอกสารอ้างอิง
1. Edward MR, Joseph BS. Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 21st Ed. Philadelphia, PA. Lippincott Williams & Wilkins. 2005.
2. Loyd V, Allen Jr, Nicholas G, Popovich, Howard C. Ansel’s Pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems. 8 th ed. LippincottWilliams&Wilkins. USA, 2005.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Martindales
ระยะเวลาในการสืบค้น : 3ชั่วโมง
Keywords : capsule, hard capsule, soft capsule

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved