ขอความกรุณาอาจารย์ที่ทราบเกี่ยวกับยา antibiotic ด้วยครับ

[17 พฤษภาคม 2546 : 0:56:29]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
คืออยากจะทราบว่าการใช้ยา levofloxacin และ gatifloxacin ในการรักษาโรค sinusitis ต้องทานยากี่วันปริมาณยาจึงจะสะสมใน sinus สูงสุดและปริมาณยาที่สะสมสูงสุดเป็นเท่าใดครับ และเมื่อเทียบกับปริมาณยาใน plasma แล้วอัตรส่วนเป็นยังงัยครับ
จาก เภสัช ป.โท iam...
เภสัชกร โรงพยาบาล
สถานศึกษา กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :วิจัย และพัฒนา
IP [ 202.57.1xxx.xxx ]

[20 พ.ค. 46 : 23:46:36] จุราพร พงศ์เวชรักษ์ pjurapor@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ถ้าเรียนปริญญาโทอยู่ น่าจะสืบค้นข้อมูลได้ดีและเร็วกว่า สืบค้นดูเองก่อน ลองเริ่มจาก medline

[3 เม.ย. 61 : 16:18:11] นางสาวปทิตตา แสงจันทร์/อาจารย์นัดดาภรณ์ บัวศรี nutdaporn.b@pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Levofloxacin และ gatifloxacin เป็นยาทางเลือกสำหรับใช้ในการรักษา sinusitis ได้

โดย ผู้ป่วย chronic sinusitis ที่ได้รับยา levofloxacin 500 mg แบบ single oral dose พบว่า อัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นของยาใน sinus เทียบกับใน plasma อยู่ในช่วง 1.5 ถึง 2.5 (1) และความเข้มข้นของยาสะสม (AUC) ใน plasma เมื่อให้ยาแบบ single dose และ multiple dose ทั้งรูปแบบการกินหรือฉีด IV มีค่าประมาณ 27.2 ถึง 110 mcg · h/mL และ 47.5 ถึง 108 mcg/mL ตามลำดับ (2)

ส่วน gatifloxacin มีปริมาณยาสะสม (median 24-h AUC) ใน sinus เท่ากับ 54.7 mg x h/L อัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นของยาใน sinus เทียบกับใน plasma เท่ากับ 1.51 (อยู่ในช่วง 0.88-2.23) และใช้เวลาในการกำจัดเชื้อ gram-positive cocci (S. pneumoniae) ในผู้ป่วย 4 คน พบว่า กำจัดเชื้อได้หมดในวันที่ 5 ของการรักษา (3)
เอกสารอ้างอิง
1. Grayson ML. Kucers' The Use of Antibiotics: A Clinical Review of Antibacterial, Antifungal, Antiparasitic, and Antiviral Drugs [Internet]. 7th Edition. 2560:2061.

2. Wickersham RM, Novak KK. Drug Facts and Comparisons. St. Louis, MO:Wolters Kluwer Health, Inc.; 2014 : 2290.

3. Ambrose PG, Anon JB, Owen JS, Van Wart S, McPhee ME, Bhavnani SM, et al. Use of pharmacodynamic end points in the evaluation of gatifloxacin for the treatment of acute maxillary sinusitis. Clin Infect Dis. 2004 Jun 1;38(11):1513-20.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 3ชั่วโมง
Keywords : levofloxacin, gatifloxacin, sinusitis

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved