พลาสติคกับ Povidone Iodine

[20 ตุลาคม 2543 : 19:03:53]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
พอดีพี่ๆ พยาบาลที่ โรงพยาบาลกำลังจะพัฒนางานบริการ คือจะเอา Povidone Iodine ที่ใช้ทำแผล ไปใส่ในขวดฉีดน้ำกลั่น แต่ผมไม่แน่ใจในเรื่อง Compatibility ของยา ลองให้น้องๆที่ DIS ของ รพ.ค้นแล้วก็ได้ใจความว่าควรใส่ในขวดแก้ว แต่ก็ไม่ได้ชี้ชัด เลยอยากรบกวนถามความเห็น อาจารย์ หรือ พี่ น้องเภสัชกรก็ได้ครับ คิดว่าอย่างไร
จาก ภก.ประทีป tat...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :วิจัย และพัฒนา
IP [ 203.149.xxx.xxx ]

[26 ต.ค. 43 : 20:28:14] ภก.อ.วิวัฒน์ พิชญากร piwiwat@ratree.psu.ac.th IP [ 203.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เท่าที่หาข้อมูล ไม่พบว่า Povidone Iodine เกิด Incompatibility กับภาชนะบรรจุ คิดว่าน่าจะใช้ได้ทั้งภาชนะบรรจุที่เป็นแก้ว และเป็นพลาสติก
แต่ ตามข้อกำหนดของ USP24 และ BP1998 ระบุว่า
USP24: Povidone-Iodine Cleansing Solution, Povidone Iodine Topical Solution ให้เก็บใน Tight containers
BP1998: Povidone-Iodine Solution ให้เก็บใน Well-closed containers

ดังนั้น การเก็บในขวดฉีดน้ำกลั่น อาจจะไม่เหมาะตรงที่ไม่ได้เป็นภาชนะปิดสนิท แต่เรื่อง Compatibility ไม่น่าจะมีปัญหา

เอกสารอ้างอิง
USP24 หน้า 1374-1375.
BP1998 หน้า 1886.

[27 ต.ค. 43 : 12:14:59] ภก.อ.วิวัฒน์ พิชญากร piwiwat@ratree.psu.ac.th IP [ 203.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาความคงตัวของ Povidone-Iodine ในประเทศไทย พบว่าทำการศึกษาในภาชนะพลาสติกแล้วพบว่า มีความคงตัวดี โดยผู้วิจัยให้เหตุผลในการศึกษาในภาชนะพลาสติกว่า

"ไม่มีตัวอย่างยาผลิตในประเทศที่บรรจุในขวดแก้ว เนื่องจากยาประเภทนี้จะใช้กันมากในโรงพยาบาล และใช้ในปริมาณมากๆ ผู้ผลิตจึงผลิตในรูปภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ และนิยมใช้ขวดพลาสติกมากกว่าขวดแก้ว เพื่อสะดวกในการขนส่ง"

เอกสารอ้างอิง
เยาวลักษณ์ วรรธนะพิศิษฏ์, วิลาวัลย์ สุนทรารักษ์, และ จุไรรัตน์ รักวาทิน, การศึกษาความคงสภาพของยาน้ำที่ใช้ภายนอกโพวิโดน-ไอโอดีน, ไทยเภสัชสาร, ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2542, หน้า 75-90.

[27 ต.ค. 43 : 19:28:03] ภก.ประทีป tateep@yahoo.com IP [ 203.149.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอบคุณมากนะชาย ที่ช่วยค้นให้ เกิดดวงตาเห็นธรรมเลย เอาไว้มีเวลาจะลงไปเที่ยวนะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved