สกัดกานพลูโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ

[13 สิงหาคม 2546 : 23:29:50]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
หนูอยากรู้ข้อมูลของการสกัดกานพลูด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำค่ะ ขอบคุณอย่างสูงหากท่านจะกรุณาตอบกลับมาที่ potetae35@hotmail.com
ข้อมูลพืช สมุนไพร :
ชื่อท้องถิ่น :กานพลู ชื่อทั่วไป :กานพลู ชื่อวิทยาศาสตร์ :syzygium A
ข้อมูลเพิ่มเติม :มีฤทธิ์ทเป็นยาชาเฉพาะที่
ขอรับข้อมูลโดย : Askrx.net
จาก น.ส.ปิยพร โสภาเลิศ pot...
นักศึกษา สถานศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ขอนแก่น
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การวิจัย/พัฒนา ด้าน พืช และ สมุนไพร
IP [ 203.156.xxx.xxx ]

[18 ส.ค. 46 : 10:07:00] ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล juraithi@pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากคำถามน่าจะเป็นการสกัดเอาน้ำมันกานพลูออกมา ด้วยวิธีการสกัดด้วยไอน้ำ จำเป็นต้องมีเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย ก็คือ ต้มกานพลูด้วยน้ำปริมาณน้อยๆ ให้เป็นไอแล้วผ่านเครื่องควบแน่นมาลงในภาชนะ ชั้นน้ำมันและน้ำจะแยกจากกัน จากนั้นก็นำน้ำมันมาใช้ตามที่ต้องการ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.10ชั่วโมง
Keywords : กานพลู

[26 ม.ค. 47 : 13:20:32] นายวริน บุญฤทธิ์ S4350084@maliwan.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
กานพลูมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eugenia caryophyllus ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดเล็ก สูง 4-8 เมตร มีดอกลอกเป็นกระจุก สีขาวอมเขียว หรือสีเขียวอมแดงเลือดหมู มีชื่อเรียกต่างกันในแต่ละถิ่น เช่น ดอกจันทร์ (เชียงใหม่) จันจี่ (เหนือ) เป็นต้น โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Clove โดยประโยชน์ทางยาของกานพลู คือ ใช้เป็นยาขับลม ใช้ดับกลิ่นปาก และให้น้ำมันกานพลู
น้ำมันกานพลู (Clove oil) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oleum caryophyyli ได้มาจากการนำดอกกานพลูมากลั่นด้วยไอน้ำ โดยจะมีลักษณะเป็นน้ำมันสีเหลืองอ่อนใส ประกอบด้วย eugenol 70-90%, eugenol acetate และ caryophyllene ซึ่งประโยชน์ทางยาคือ ใช้เป็นยาเฉพาะแห่ง ช่วยระงับอาการปวดฟัน เป้นยาฆ่าเชื้อโรค ใส่ฟันเพื่อฆ่าเชื้อ ขับลม แต่งกลิ่น เป็นต้น
สำหรับกรณีที่ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่สำหรับระงับอากรปวดและโรครำมะนาดได้ดีอีกด้วยนั้นพบว่าสารสำคัญที่มีฤทธิ์ดังกล่าวคือ Eugenol
วิธีการกลั้นน้ำมันหอมระเหยจากการพลู (Clove oil)
สามารถทำได้โดยวิธี water & stream ซึ่งใช้ไอน้ำผ่านไปสกัด macerate mixture ที่มีน้ำเป็น solvent โดยวิธีการทำ macerate mixture เตรียมโดยการหมักสมุนไพรด้วยตัวทำละลายในภาชนะที่เหมาะสมเช่นขวดรูปชมพู่ (cornical flask) เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ควรเขย่าบ่อย ๆ เมื่อครบกำหนดเก็บน้ำยา บีบกากกรองเก็บน้ำยา วิธีนี้จะทำให้น้ำยาที่กรองได้ใส หรือตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนอนก้นแล้วจึงรินน้ำยาส่วนใสเก็บ ถ้าต้องการให้น้ำยาสกัดสารออกมามากที่สุด ควรใช้วิธีการหมัก 2-3 รอบ และเพื่อความสะดวกในการแยกน้ำยาออกจากผงยา ควรห่อสมุนไพรด้วยผ้าขาวบาง หรือเยื่อกระดาษแล้วจึงแช่ถุงยา ในการแยกน้ำยาออกจากกากอาจห่อสมุนไพรด้วยผ้าขาวบางหรือเยื่อกระดาษแล้วจึงแช่ถุงยาในน้ำสกัดยา โยแขวนถุงที่ส่วนบนของภาชนะ ทำให้ไม่คอยคอยเขย่า และไม่ต้องกรองด้วย ตัวทำละลายจะไหลผ่านสมุนไพรแล้ววนกลับมาผ่านสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตัวยาในสมุนไพรไหลออกมาได้เร็วขึ้น สำหรับตัวทำละลายหลายชนิดที่นิยมใช้ได้แก่ เมธานอล เอทานอล หากต้องการสกัดเป็นส่วน ๆ อาจสกัดด้วยตัวทำละลายหลายชนิด โดยเรียงจากตัวทำละลายที่มีความเป็นขั้วต่ำ ไล่ไปหาตัวทำละลายที่มีความเป็นขั้วสูง เช่น สกัดด้วย hexene dichloromethane และเมธานอลตามลำดับ
เอกสารอ้างอิง
1) ศ.พเยาว์ เหมือนวงศ์ชาติ , สมุนไพรก้าวใหม่ ฉบับ แก้ไขปรับปรุงจากตำราวิทยาศาสตร์สมุนไพร , สำนักพิมพ์
medical media , กทม. , หน้า 110-111
2) รศ. ดร. วันดี กฤษณพันธ์ , ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , สมุนไพรน่ารู้ , สำนัก
พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กทม , หน้า 198

[19 มิ.ย. 51 : 11:06:00] ปิยพร potetae35@hotmail.com IP [ 118.172.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอขอบพระคุณมากนะคะที่ช่วยตอบคำถาม เป็นประโยชน์มากค่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved