ซองป้องกันแสง

[20 สิงหาคม 2546 : 15:05:05]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบนิยามของซองป้อง
กันแสงและการทดสอบ
จาก นส.ปานฉัตร บัวขาว pan...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพร.ฉวาง นครศรีธรรมราช
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
IP [ 203.113.xxx.xxx ]

[20 เม.ย. 61 : 20:54:52] ณัฐมน-กฤษณา/ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ bowl_wongvanich@hotmail.com IP [ 171.5.10xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
•นิยามของซองป้องกันแสง
ภาชนะบรรจุยา คือ ภาชนะที่ใช้บรรจุและป้องกันวัตถุ ซึ่งแบ่งเป็น Primary packaging คือ ภาชนะที่สัมผัสกับตัวยาโดยตรง ,Secondary packaging คือภาชนะที่สัมผัสกับPrimary packaging ซึ่งป้องกันวัตถุได้อีกชั้นหนึ่งด้วย
ภาชนะบรรจุที่สามารถป้องกันแสง คือ ภาชนะที่สามารถป้องกันสารไม่ให้เกิดผลกระทบจากแสง ซึ่งเป็นผลมาจากคุณสมบัติที่จำเพาะของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของภาชนะบรรจุรวมถึงสารที่เคลือบอยู่บนผิวภาชนะด้วย ในกรณีภาชนะที่ใสไม่มีสี หรือโปร่งแสงอาจป้องกันแสงได้ หากภาชนะนั้นถูกคลุมด้วยวัตถุทึบแสง หรือถูกบรรจุอยู่ใน secondary packaging ซึ่งฉลากของบรรจุภัณฑ์จะต้องระบุว่า วัตถุทึบแสงนั้นและsecondary packaging จะต้องอยู่ในสภาพเดิมจนกระทั่งยาจะถูกใช้ [1]
•การทดสอบซองป้องกันแสง
ใช้เครื่อง spectrophotometer โดยเลือก light transmission ตามวัสดุที่ใช้ทำซองป้องกันแสง
ซึ่งรายละเอียดในหัวข้อ กระบวนการและเกณฑ์ในการทดสอบ สามารถศึกษาได้จากหนังสือ 2017 U.S. Pharmacopoeia-National Formulary [USP 40 NF 35] General charpter <659> Packaging and Storage Requirement ในหัวข้อ Spectral transmission [2]
เอกสารอ้างอิง
1. 2017 U.S. Pharmacopoeia-National Formulary [USP 40 NF 35]. Volume 1. Rockville, Md: United States Pharmacopeial Convention, Inc; 2016. <659> Packaging and Storage Requirement; p. 530-31.
2. 2017 U.S. Pharmacopoeia-National Formulary [USP 40 NF 35]. Volume 1. Rockville, Md: United States Pharmacopeial Convention, Inc; 2016. <671> Container-Performance testing; p. 530-31.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference
Keywords : Packaging and Storage

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved