TOC of Water for injection

[17 กุมภาพันธ์ 2547 : 21:43:53]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ต้องการส่งตัวอย่าง Water for injection เพื่อวิเคราะห์หาค่า TOC อ้างอิง มาตรฐาน ตาม Ph.Eur. 2002 ไม่ทราบ มีที่ไหนรับวิเคราะห์บ้างคะ
ข้อมูลยา เภสัชภัณฑ์ :
ชื่อสามัญ : - ลักษณะเภสัชภัณฑ์ : -
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
ขอรับข้อมูลโดย : Askrx.net
จาก KLT wor...
เภสัชกร โรงงานผลิตยา
KLT ปทุมธานี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :อื่น ๆ ทางด้าน Techno/QC
IP [ 203.107.xxx.xxx ]

[20 เม.ย. 61 : 11:51:27] พีรดา-สุธิชา/ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ 5710712055@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากการค้นหาหน่วยงานที่รับวิเคราะห์ TOC โดยใช้เว็บไซต์ Google พบหน่วยงานที่รับวิเคราะห์ TOC จำนวน 3 แห่ง คือ
1. สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2. ศูนย์บริการวิเคราะห์และทดสอบ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยแต่ละแหล่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
การติดต่อขอรับบริการวิเคราะห์ TOC
โดยติดต่อไปที่ สาขาวิชาเคมี อาคารจุฬาภรณ์ 1 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 หมู่ 2 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 02-329-8400 ต่อ 290 หรือ 02-329-8000 ต่อ 6235 โทรสาร 02-329-8428
การรับผลวิเคราะห์
ผู้รับบริการ สามารถเลือกรับผลการวิเคราะห์ ได้ 2 วิธีคือ
- รับผลด้วยตนเอง โดยนำหลักฐาน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
- รับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบคำร้องได้ภายใน 25 วันทำการ หลังทำการส่งตัวอย่าง
- กรณีเร่งด่วน รับผลวิเคราะห์ได้ภายใน 5 วันทำการ คิดค่าบริการเป็น 2 เท่าของอัตราที่กำหนด

2. ศูนย์บริการวิเคราะห์และทดสอบ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์บริการวิเคราะห์และทดสอบ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้อง 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ซอยจุฬา12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 02-218-4125-8 โทรสาร: 02-218-4145 Email: cu.ppc.research@gmail.com
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ
ชื่อเครื่องมือ: Total Organic Carbon Analyzer (TOC)
Brand/Model: Shimadzu / TOCV-csh
Application: To determine Carbon in water
Analysis Range: 4 ppb – 4000 ppm
Description: Temperature 680 degree celcius
Type of sample: Liquid
การรับผลวิเคราะห์
ได้ผลการวิเคราะห์ภายใน 14 วัน (กรณีเครื่องเสีย หรือมีคิวส่งบริการค่อนข้างมากอาจล่าช้ากว่า 14 วัน)

3. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์: 074-286904-7 โทรสาร (FAX): (+66)074-212813 E-Mail: sec-all@group.psu.ac.th เว็บไซต์: http://www.sec.psu.ac.th
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ
ชื่อเครื่องมือ: Total Organic Carbon Analyzer
ยี่ห้อ: analytik jena
รุ่น: multi N/C 3100 (for liquid samples)
บริษัทผู้ผลิต: analytik jena
วันนัดรับผล
8 วันทำการ

หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการปรับเปลี่ยนจากวันที่ได้สืบค้น จึงควรสอบถามรายละเอียดจากหน่วยงานที่รับวิเคราะห์โดยตรง
เอกสารอ้างอิง
1. สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ขั้นตอนการขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบ/การใช้เครื่องมือวิเคราะห์. เข้าถึงได้จาก: http://www.science.kmitl.ac.th/oldweb/links/department/chem/doc/Lab-test/ขั้นตอนการขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบ.doc. สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2561.
2. ศูนย์บริการวิเคราะห์และทดสอบ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Analytical and Testing Service Center. เข้าถึงได้จาก: https://ppcresearch.wordpress.com. สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2561.
3. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง TOC (Testing with TOC). เข้าถึงได้จาก: http://www.sec.psu.ac.th/services/toc.php. สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2561.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved