ปัญหา s/e ของยาEnalapril

[19 เมษายน 2547 : 20:40:08]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
จากปัญหาที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับยา enalapril แล้วมี ปัญหา s/e คือ ไอแห้ง
1.จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
2.ในขณะนี้ยาในกลุ่ม ACEI ตัวใดที่มีs/e นี้น้อยที่สุดคะ
จาก vavy32 vav...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ.ชุมชน ชลบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.146.xxx.xxx ]

[20 เม.ย. 47 : 6:28:34] อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย   NU staff apirukw@nu.ac.th IP [ 202.28.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แนะนำให้อ่านตาม Link ข้างล่างนะครับ

http://www.pharmacy.psu.ac.th/organization/dic/Question.asp?ID=1075&gid=1
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.15ชั่วโมง

[12 พ.ค. 47 : 10:06:21] ภญ.สุธีรา sutheera106@hotmail.com IP [ 202.28.8xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากที่เคยเรียนมานะคะ เขาแนะนำว่าอาการไอแห้งอาจเกิดขึ้นได้ในระยะแรกของการใช้ยา ซึ่งจะพบในผู้ป่วยบางราย ประมาณ 2 สัปดาห์อาการไอแห้งจะค่อยๆหายไปได้เอง แต่ถ้าผู้ป่วยบางรายที่ไอมาจนทนไม่ได้ เขาแนะนำให้ลองเปลี่ยนไปใช้ ยาอื่นแต่ยังเป็นยาในกลุ่ม ACE Inhibitor อยู่ และถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นก็ให้เปลี่ยนไปใช้ กลุ่ม ARB ค่ะ

[3 เม.ย. 61 : 10:21:55] นศภ.ศักรินทร์ รัตนบุรี และ ภญ.ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบ - IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยากลุ่ม ACEI มีกลไกไปยับยั้ง Angiotensin-convertung enzyme ทำให้เกิดอาการไอแห้งได้จากการสะสมของ bradykinins, substance P และ prostaglandins[1,2] อุบัติการณ์ที่รายงานการเกิดอาการไอแห้งของยากลุ่ม ACEI ที่พบค่อนข้างต่ำ ได้แก่ enalapril ร้อยละ 1.3-2.2%, lisinopril ร้อยละ 0.5-3.5 และ quinapril ร้อยละ 1-4.3[1,3] แต่อย่างไรก็ตามมีการศึกษาพบว่าจำนวนผู้ป่วยที่หยุดยาด้วยอาการไอแห้งจากยาแต่ละตัวในกลุ่ม ACEI มีจำนวนใกล้เคียงกันประมาณ ร้อยละ 11-15[4]
การจัดการอาการไอแห้งจากยากลุ่ม ACEI พบว่ายากลุ่ม antitussive ไม่มีประสิทธิภาพในการลดอาการไอ[1] ยาที่มีการศึกษาพบว่าช่วยลดอาการไอจาก ACEI ได้แก่ inhaled sodium cromoglycate, theophylline, sulindac, indomethacin, amlodipine, nifedipine, ferrous sulfate และ picotamide ซึ่งยาเหล่านี้ยังเป็นข้อมูลจากการศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มเล็กๆ ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการใช้ยาร่วมกับยากลุ่ม ACEI อีกทั้งยังเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษา และยังไม่มีข้อมูลการนำมาใช้ในทางปฏิบัติ [1,2,5,6]
มีการศึกษารายงานการให้ยาซ้ำ (rechallange) ในกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดอาการไอแห้งจากยากลุ่ม ACEI พบว่าจะมีอัตราการเกิดอาการไอแห้งในครั้งที่ 2 สูงถึง 67%[6] และมีรายงานของยาแต่ละตัวดังนี้ enalapril ร้อยละ 75, cilazapril ร้อยละ 80, perindopril ร้อยละ 43 และ imidapril ร้อยละ 58 [7] แนวทางการให้ยาซ้ำอาจพิจารณาในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้กลุ่ม ACEI ต่อไป
การจัดการที่ดีที่สุดสำหรับอาการไอแห้งจากยากลุ่ม ACEI คือ การหยุดยาที่เป็นสาเหตุ ซึ่งอาการของผู้ป่วยจะดีขึ้นหลังจากหยุดยาประมาณ 1 สัปดาห์ [1,2,5,6] ในทางปฏิบัติผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่ออาการข้างเคียงของยากลุ่ม ACEI ได้ ให้เปลี่ยนไปใช้ยากลุ่ม ARBs ซึ่งส่วนใหญ่จะสามารถใช้ทดแทนในข้อบ่งใช้ของยากลุ่ม ACEI ได้เหมือนกัน [1,2,5,6] และมีอัตราการเกิดอาการข้างเคียงไอแห้งน้อยมาก (ร้อยละ 0.3-4) [2,3]

เอกสารอ้างอิง
1. MICROMEDEX® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare);
c1974-2017. DRUGDEX® System, ACE Inhibitor-Induced Cough; [cited 2017 Feb 20]. Available from: http://www.thomsonhc.com.
2. McEcoy GK, Snow EK, Miller J, Kester L, Welsh OH, Heydorn JD, et al. AHFS Drug Information 2016. Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists; 2016: 2057-68.
3. Kastrup EK, et al. Drug Fact and Comparisons. Missouri: Wolters Kluwer; 2017: 1081-91.
4. Morimoto T, Gandhi TK, Fiskio JM, Seger AC, So JW, Cook EF, Fukui T, Bates DW. An evaluation of
risk factors for adverse drug events associated with angiotensin-converting enzyme inhibitors. J Eval Clin Pract. 2004 Nov;10(4):4
5. Dicpinigaitis PV. Angiotensin-converting enzyme inhibitor-induced cough: ACCP evidence-based
clinical practice guidelines. Chest. 2006 Jan;129(1Suppl):169S-173S.
6. Townsend RR. Major side effects of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II
receptor blockers. In: UptoDate, Post TW (ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on February 20, 2018.)
7. Tumanan-Mendoza BA, Dans AL, Villacin LL, Mendoza VL, Rellama-Black S, Bartolome M, Ragual J, Flor B, Valdez J. Dechallenge and rechallenge method showed different incidences of cough among four ACE-Is. J Clin Epidemiol. 2007 Jun;60(6):547-53.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : ACEI, cough, treatment, management, rechallenge

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved