ใช้ Roaacutane

[31 สิงหาคม 2548 : 18:53:15]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่าผู้ชายที่ใช้ Roaacutane จะต้องห้ามมีบุตรด้วยหรือเปล่ายาจะทำให้อสุจิผิดปกติหรือเปล่าครับ
จาก ปชช. -...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
เอกชน กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 202.183.xxx.xxx ]

[5 เม.ย. 61 : 12:53:36] นศภ.อำนาจ ทิพย์แก้ว/ผศ.ดร. ศิริมา มหัทธนาดุลย์ www.golfzz@gmail.com IP [ 172.22.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา Roaccutane หรือยาที่มีชื่อสามัญว่า Isotretinoin เป็นอนุพันธ์ของกรดวิตามินเอ[1,2,] มีข้อบ่งใช้ในการรักษาสิวระดับรุนแรง หรือกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่น[2] แต่ผลข้างเคียงของยานั้นมีมาก ได้แก่ ปากแห้ง ผิวหน้าแห้ง ตาแห้ง ผมร่วง ผิวแสบร้อนเนื่องจากไวต่อแสงแดด และปวดเมื่อยตามตัว เกิดความบกพร่องในการได้ยินหรือเกิดเสียงหวีดในหู ความหนาแน่นกระดูกลดลง และความผิดปกติทางจิต เช่น ซึมเศร้า จิตเภท มีพฤติกรรมรุนแรง ก้าวร้าว เป็นต้น ยานี้มีข้อห้ามใช้ในหญิงที่กำลังวางแผนตั้งครรภ์ กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยาในตำรับ ผู้ที่แพ้วิตามินเอ และมีข้อควรระวังในการใช้ค่อนข้างมาก เช่น ระวังการใช้ยาในผู้ที่มีความผิดปกติของตับและไต ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ ผู้ที่มีภาวะความผิดปกติของกระดูก(มวลกระดูกลดลง) ผู้ที่กำลังรับประทานยา tetracycline ผู้ที่มีภาวะความผิดปกติทางการได้ยิน เป็นต้น[2] นอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในระหว่างการใช้ยานี้อยู่ควรงดการบริจาคเลือด ดังนั้นยา isotretinoin จึงเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องมีการควบคุมการใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ และจำเป็นต้องมีใบสั่งการใช้ยาจากแพทย์ก่อนจึงจะสามารถซื้อยาจากร้านขายยาได้
ขนาดยาที่แนะนำสำหรับการรักษาสิวคือ 0.5-1 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 15-20 สัปดาห์ (3-5 เดือน) โดยมีขนาดยารวมทั้งหมดไม่ควรเกิน 120 – 150 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และสามารถหยุดการรับประทานยาได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องค่อยๆ ปรับขนาดยาลง[1,2]
ยา Roaccutane มีผลต่อระบบสืบพันธุ์หรือไม่
จากงานวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของยา isotretinoin ในเพศชายที่มีอายุเฉลี่ย 18-26 ปี จำนวน 81 คน ที่เป็นสิวในระดับรุนแรงหรือกลับเป็นซ้ำ ได้รับยา isotretinoin รูปแบบรับประทานในขนาด 0.5-1.0 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและความเข้มข้นของอสุจิก่อน-หลังการใช้ยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีความเข้มข้นของอสุจิเพิ่มขึ้นจาก 22.20±3.29 เป็น 23.86±3.14 ล้านตัว/มิลลิลิตร(ค่าปกติ ≥15 ล้านตัว/มิลลิลิตร) มีปริมาณตัวอสุจิเพิ่มขึ้นจาก 60.57±9.53 เป็น 61.96±8.14 ล้านตัว(ค่าปกติ ≥39 ล้านตัว) และมี %การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิเพิ่มขึ้นจาก 37.94±3.14% เป็น 40.99±3.30% (ค่าปกติ ≥32 %) นอกจากนี้พบผลเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวอสุจิคือมีการลดลงของปริมาณอสุจิที่มีรูปร่างปกติภายหลังการใช้ยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จาก 10.44±2.14% เป็น 9.99±1.46% (ค่าปกติ ≥4 %) แต่ไม่พบผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน (testosterone) และฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชาย [ฮอร์โมน ฟอลลิเคิล สติมิวเลติงฮอร์โมน (follicle stimulating hormone: FSH ) และลูทีไนซิงฮอร์โมน (luteinizing hormone : LH)][3] แม้ว่าจะมีรายงานผลเปลี่ยนแปลงลักษณะของอสุจิจากการใช้ยา isotretinoin แต่ก็ยังไม่มีรายงานผลผิดปกติต่อทารกที่เกิดจากสามีที่ใช้ยานี้อยู่ ในขณะที่มีการห้ามใช้ยานี้ในสตรีที่มีครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์ในระหว่างที่มีการใช้ยาเนื่องจากยาก่อให้เกิดทารกวิกลรูปได้[2,3] อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อมูลความปลอดภัยต่อระบบสืบพันธุ์ในชายที่มีการใช้ยานี้มีการติดตามผลการใช้ยาในระยะเวลาสั้นเพียง 6 เดือน ดังนั้นจึงแนะนำให้มีการคุมกำเนิดในภรรยาที่สามีกำลังใช้ยานี้อยู่
ยา Roaccutane มีผลต่อการหลั่ง growth Hormone หรือไม่(ตอบคำถามที่ 6883)
กระดูกเพิ่มความยาวโดยอาศัยการเจริญเติบโตของกระดูกอ่อน epiphyseal plate (growth plates) ช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเกิดในช่วงก่อนการเกิดของทารกและเมื่อเริ่มก้าวเข้าสู่วัยรุ่น (อายุ 12 – 17 ปี) โดยเพศชายจะมีอัตราการเจริญเติบโตได้สูงกว่าในเพศหญิง การเจริญเติบโตจะเกิดสมบูรณ์ในช่วงปลายของวัยรุ่นที่จะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ (อายุ 18 – 25 ปี) โดย epiphyseal plate จะปิดตัวและหยุดการเพิ่มความยาวของกระดูก โดยเริ่มจากกระดูกบริเวณนิ้วมือและนิ้วเท้า แขนและขา และกระดูกสันหลังตามลำดับ แม้ว่ากระดูกจะหยุดการเจริญเติบโตแต่เนื้อเยื่อกระดูกยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา[4]
จากงานวิจัยที่ศึกษาผลการใช้ยา isotretinoin ต่อมวลกระดูก (bone mass density) บริเวณบั้นเอว (lumbar) และกระดูกสะโพก (hip) ในผู้ป่วยวัยเจริญพันธุ์ (ช่วงอายุ 12-14 ปี) ที่มีสิวชนิดรุนแรง หรือมีการกลับเป็นซ้ำ จำนวน 217 คน โดยได้รับยา isotretinoin ขนาดยา 1 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 16-20 สัปดาห์ พบว่า ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของมวลกระดูกทั้ง 2 บริเวณ[5] สอดคล้องกับผลการศึกษที่ได้จากงานวิจัยเรื่องการรักษาด้วย isotretinoin แบบระยะสั้นมีผลต่อการหลั่ง Growth hormone หรือไม่ ที่ทำการศึกษาในเพศหญิง 32 คนและเพศชาย 15 คนที่มีอายุเฉลี่ย 16-26 ปี จำนวน 47 คน และได้รับยา isotretinoin ขนาด 0.5-0.75 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน พบว่า ภายหลังได้รับยาไปแล้ว 3 เดือน กลุ่มที่ได้รับยามีระดับองฮอร์โมน Insulin-like growth factor-1(IGF-1) และฮอร์โมน Insulin-like growth factor binding protein-3(IGFBP-3) ซึ่งมีหน้าที่กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ เสริมสร้างกระดูกอ่อนและการเจริญเติบโตของกระดูก รวมทั้งีผลกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตของเซลล์กล้ามเนื้อ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) แต่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงระดับ growth hormone[6] อย่างไรก็ตามมีรายงานกรณีศึกษาการใช้ยานี้ในเด็กชายอายุ 9 ปี ที่ได้รับยา isotretinoin ขนาดสูง (1-2 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน)[8] ในการรักษาโรค fibro dysplasia ossificans progressive (โรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ) พบว่า การเจริญเติบโตของเด็กหยุดชะงัก แต่หลังจากหยุดรับประทานยา การเจริญเติบโตของเด็กเริ่มกลับมาดีขึ้น[7]สอดคล้องกับข้อมูลรายงานข้อควรระวังในการใช้ยาที่ระบุว่ามีผลให้มีการหยุดการเจริญเติบโตในเด็กวัยก่อนเจริญพันธุ์ได้[2,9] ดังนั้นการรับประทาน isotretinoin ในช่วงวัยรุ่น (12–17 ปี) เป็นระยะเวลานาน อาจมีผลต่อการหยุดเจริญเติบโตได้ อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการเจริญติบโตเพิ่มความสูง เช่น ระดับฮอร์โมน กรรมพันธุ์ การได้รับสารอาหารเพียงพอ และการออกกำลังกายที่เหมาะสม เป็นต้น ร่วมด้วย[4] เพื่อให้มั่นใจว่าการหลั่ง growth hormone ที่ผิดปกตินั้นเกิดจากยาอย่างชัดเจน
เอกสารอ้างอิง
1. คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ยารักษาสิว isotretinoin อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม[online].2017; [cited February 20,2018]. [1 screen].
Available: http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/13/ยารักษาสิว isotretinoin อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม/.
2. Lexicomp. isotretinoin: Drug information. In: Post TW, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2017. (Accessed on February 26, 2018.)
3. Cinar L, Kartal D, Ergin C, Aksoy H, Karadag MA, Aydin T, Cinar E, Borlu M. The effect of systemic isotretinoin on male fertility. Cutan Ocul Toxicol. 2016 ;35(4):296-9
4. The society for endocrinology. growth and height [online]. 2014; [cited March 11, 2018]. [1 screen].
Available at: http://www.yourhormones.info/topical-issues/growth-and-height/.
5. DiGiovanna JJ, Langman CB, Tschen EH, Jones T, Menter A, Lowe NJ, et al. Effect of a single course of isotretinoin therapy on bone mineral density in adolescent patients with severe, recalcitrant, nodular acne. J Am Acad Dermatol. 2004 ;51(5):709-17.
6. Karadag AS, Ertugrul DT, Tutal E, Akin KO. Short-term isotretinoin treatment decreases insulin-like growth factor-1 and insulin-like growth factor binding protein-3 levels: does isotretinoin affect growth hormone physiology. Br J Dermatol. 2010;162(4):798-802.
7. Marini JC, Hill S, Zasloff MA. Dense metaphyseal bands and growth arrest associated with isotretinoin therapy. Am J Dis Child. 1988;142(3):316-8.
8. Zasloff MA, Rocke DM, Crofford LJ, Hahn GV, Kaplan FS. Treatment of patients who have fibrodysplasia ossificans progressiva with isotretinoin. Clin Orthop Relat Res. 1998;(346):121-9.
9. The acne treatment center. Accutane [online]. 2011; [cited March 11, 2018].
[1 screen]. Available at: http://acnetreatmentcenterwa.com/oral-acne-treatments/accutane-in-depth/.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Roaccutane, isotretinoin male fertility, isotretin

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved