การบริหารยา cytotec

[13 กันยายน 2548 : 8:11:09]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
พบปัญหาในการบริหารยา Cytotec เพื่อการชักนำการคลอดว่ามีวิธีใดบ้างจึงจะได้ผลดีที่สุด
จาก วลีรัตน์ www...
พยาบาล โรงพยาบาล
ร.พ.ห้วยคต อุทัยธานี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.151.xxx.xxx ]

[14 ก.ย. 48 : 18:07:06] chinuwat khamjun dew7328@yahoo.com IP [ 58.11.10xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
I want to know a bout clirinase drug.

[30 ก.ย. 48 : 17:51:47] ภก.พีรศักดิ์ pkaewpibal@yahoo.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Cytotec หรือมีชื่อสามัญว่า misoprostol ซึ่งเป็น prostaglndin E analog เมื่อทำการ review เกี่ยวกับ route ในการบริหารยาจาก Journal โดยได้ดึงข้อมูลจาก journal ทั้งหมด 2 การศึกษาด้วยกันคือ
1.เป็นการศึกษาที่ทำในโรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวน 53 คนที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ พบว่าการให้ misoprostol แบบรับประทานในขนาด 100 microgram มีประสิทธิภาพในการชักนำการคลอดได้เหมือนกับการบริหารยาทาง intravaginal เมื่อให้ misoprostol ในขนาด 50 microgram ทุก 6 ชั่วโมง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง โดยมี outcome ที่วัดได้แก่ ระยะเวลาในการคลอด (กลุ่มที่บริหารยาด้วยการรับประทานใช้เวลาน้อยกว่ากลุ่มที่บริหารยาทาง intravaginal แต่ก็ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่มนี้), ขนาดยาทั้งหมดที่ได้รับจนกระทั่งคลอด พบว่ากลุ่มที่บริหารยาทาง intravaginal ใช้ขนาดยาน้อยกว่ากลุ่มที่บริหารยาด้วยการรับประทาน แต่ก็ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่มนี้เช่นกัน และoutcome ที่วัดอีกตัวหนึ่งคือความต้องการยา oxytocin เสริม พบว่าทั้งสองกลุ่มก็ไม่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังได้บอกอาการข้างเคียงจากการบริหารยาโดยการรับประทานนั้นจะมีความผิดปกติในการบีบตัวของมดลูกน้อยกว่าการบริหารยาทาง intravaginal
2.เป็นการศึกษาที่ทำในต่างประเทศเปรียบเทียบกันระหว่างการให้ยา misoprostol ในขนาด 50 กับ 100 ไมโครกรัม พบว่าการให้ยาในขนาดดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกัน
ดังนั้นการบริหารยา Cytotec นั้นมีวิธีการบริหารยา 2 route คือทาง intravaginal และการรับประทาน ซึ่ง route ที่เป็น first line คือ intravaginal แต่ว่าถ้าหากผู้ป่วยมีข้อห้ามใดๆ ที่จะให้ยาทาง intravaginal อีก route หนึ่งที่เป็นทางเลือกคือการรับประทาน โดยขนาดยาที่แนะนำเมื่อให้ทาง intravaginal คือ 50 ไมโครกรัม ทุก 4 ชั่วโมง ส่วนขนาดยาที่แนะนำเมื่อให้ด้วยการรับประทานคือ 100 ไมโครกรัม ทุก 6 ชั่วโมง
เอกสารอ้างอิง
1.Paungmora N, Herabutya Y, O-Prasertsawat P, Punyavachira P. Comparison of oral and vaginal misoprostol for induction of labor at term: A randomized controlled trial. J Obstet Gynaecol Res. 2004; 30(5): 358-62.
2.Ozsoy M, Ozsoy D. Induction of labor with 50 and 100 mcg of misoprostol: comparison of maternal and fetal outcome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004; 113: 41-4.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1.5ชั่วโมง
Keywords : Cytotec, misoprostol, labor induction, administrat

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved