RI และ NPH insulin ลดระดับนำตาลในเลือดได้เท่ากันหรือไม่ และ1 ยูนิต ลดได้กี่mg%

[13 กันยายน 2548 : 12:29:59]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ต้องการนำไปใช้คำนวณเพื่อให้อินซูลินแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลได้โดยการรับประทานยา
จาก extern bow...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
รพ. ฉะเชิงเทรา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 202.28.5xxx.xxx ]

[13 ก.ย. 48 : 21:06:45] ภก.ศุภรักษ์ frx IP [ 203.151.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ตามน้ำหนักตัวล่ะครับ
หาคนป่วยมีรูปร่าง
ผอม 0.1 -0.3 u/ kg/day
อ้วน 0.3 - 0.5 u/kg/day
RI and NPH ลดน้ำตาลได้เท่ากันๆ แต่ออกฤทธิ์ ต่างกัน
ลักษณะการนำไปใช้ก็ต่างกัน โดยปกติหาก ยากิน ไม่ได้ผล
จะใช้ NPH bedtimed 10- 20 U ครับ เพิ่มเข้าไป

[7 ต.ค. 48 : 14:04:49] ภญ.สุภิญญา เลิศนาคร/ ผศ.ดร. จุราพร พงศ์เวชรักษ์ www.pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
•• ความสามารถในการลดระดับน้ำตาลของ RI และ NPH insulin นั้นไม่แตกต่างกัน ความแตกต่างของ RI และ NPH insulin คือ time- action profiles ได้แก่ time to onset, time to peak, and duration of action โดย RI เป็น short acting insulin ส่วน NPH เป็น intermediate-acting insulin โดยมี time to onset, time to peak, and duration of action ดังนี้
Insulin type onset peak duration
RI 0.5-1 hr 2-3 hr 3-6 hr
NPH 2-4 hr 6-10 hr 10-16 hr
• Average daily insulin requirements ในผู้ป่วย DM type 2 เป็นดังนี้
Initial dose 0.2-0.6 U/kg Actual Body Weight
Split- dose therapy 0.5-1.2 U/kg Actual Body Weight
with insulin resistance 0.7-2.5 U/kg Actual Body Weight
ตัวอย่างการให้ insulin therapy regimen
method
type 7 AM 11 AM 4-5 PM HS
1 2 doses, intermediate X X
2 2 doses, regular and intermediate regular and intermediate regular and intermediate
3 3 doses, regular or regular and intermediate regular and intermediate regular regular and intermediate
4 4 doses, regular and
long acting regular regular regular long acting

โดยวิธีที่ 1 และ2 จะแบ่งให้เป็น 2/3 ของ total dose insulin ในตอนเช้า และ 1/3 ของ total dose insulin ในตอนเย็น
วิธีที่ 4 จะแบ่งให้เป็น 1/5 ของ total dose insulin ในตอนเช้า1/5 ของ total dose insulinในตอนเที่ยง และ1/5 ของ
total dose insulin ในตอนเย็น และ2/5ของ total dose insulin ตอนก่อนนอน
นอกจากนี้ ยังมีวิธีการคำนวณ insulin based on Carbohydrate Count โดยมีแนวคิดจาการที่ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลหลังมื้ออาหาร สัมพันธ์กับปริมาณของ carbohydrate จากอาหาร ดังนั้นเมื่อ insulin dose เหมาะสมพอดีกับ carbohydrate content ระดับของ serum glucose ก็จะอยู่ในเป้าหมาย การคำนวณเป็นดังนี้
1. 1 unit of insulin covers ทุก 10-15 g carbohydrate
2. Add 1-2 unis สำหรับ ทุก 50mg/dl ที่เกินจาก 150 mg/dl
วิธีการคำนวณ ค่าประมาณของความสามารถในการลดระดับน้ำตาลของ insulin 1 unit โดยใช้ rule of 1800 ตัวอย่างเช่น ถ้า total daily dose insulin ของผู้ป่วยคำนวณได้เท่ากับ 60 units คำนวณได้ว่า 1 units ขอ insulin จะลดระดับน้ำตาลลงได้ประมาณ 30 mg/dl (1800/60=30)

เอกสารอ้างอิง
1.DiPiro JT, et al.,1997.Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 3rd ed., Appleton&lange, Nerwalk.1499-1504.
2.E.T. Herfindal, D.R. Gourley and L.L.Hart.,1992.Clinical Pharmacy and Therapeutics.5th ed.Maryland, William and Wilking, 323-331.
3.http://www.uspharmacist.com
4.http://www.familypractisenotebook.com

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Secondary Reference : Secondary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1.5ชั่วโมง
Keywords : Regular insulin, NPH, blood sugar, unit, DM type 2

[7 ต.ค. 48 : 14:16:30] ภญ.สุภิญญา เลิศนาคร/ ผศ.ดร. จุราพร พงศ์เวชรักษ์ www.pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอส่งตัวอย่างการให้ insulin therapy regimen
ใหม่ค่ะ
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1.5ชั่วโมง
Keywords : Regular insulin, NPH, blood sugar, unit, DM type 2
เอกสารประกอบความเห็น

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved