nesiritide ในไทย

[23 มกราคม 2549 : 12:47:51]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ไม่ทราบว่ามีขายหรือเปล่าคะ
จาก เพ็ญพรรณ hal...
นักศึกษา สถานศึกษา
kku ขอนแก่น
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 202.12.9xxx.xxx ]

[22 พ.ค. 61 : 21:38:09] นศภ.กฤติกา การกรณ์/รศ.ดร.โพยม วงภูวรักษ์ . IP [ 182.232.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Nesiritide มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (acute decompensated heart failure) และมีการอาการหายใจลำบากขณะพักหรือทำกิจกรรมต่างๆได้น้อยลง[1,2] ยานี้ได้รับอนุมัติให้ใช้และมีจำหน่ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ. 2001[2] แต่ไม่พบข้อมูลการจำหน่ายในประเทศไทย[3] ในแถบเอเชียพบข้อมูลว่ามีจำหน่ายที่ประเทศอินเดีย และจีน[4,5] nesiritide ผลิตมาจากเชื้อ E. coli โดยการใช้เทคโนโลยีrecombinant DNA technology ยา nesiritide จัดอยู่ในกลุ่มยา human B-type natriuretic peptide (hBNP) โดยสารที่เรียกว่า human B-type natriuretic peptide (hBNP) เป็นสารที่หลั่งมากจากกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่าง (ventricular myocardium) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตอบสนองต่อการบีบและคลายตัว การเพิ่มขึ้นของ BNP สัมพันธ์กับการเกิดการเกิดหัวใจล้มเหลว (advanced heart failure) ซึ่งจากเกิดกลไกในการชดเชยของร่างกาย (compensatory mechanism) กลไกการออกฤทธิ์ของ hBNP จะจับกับบางส่วนของตัวรับที่เรียกว่า “guanylate cyclase” ซึ่งอยู่ที่กล้ามเนื้อเรียบที่หลอดเลือดและเซลล์ที่บุผนังเส้นเลือดทำให้เพิ่มความเข้มข้นข้นของ guanosine 3’5’-cyclic monophosphate (cGMP) ภายในเซลล์และจะส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัว อีกทั้ง cyclic GMP จะเป็น second messenger ทำให้เส้นเลือดดำและแดงคลายตัว[5]
โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ nesiritide, nitroglycerin, ยาหลอก โดยให้เสริมร่วมกับการได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐาน(standard care) ซึ่งประกอบด้วยยาขับปัสสาวะแบบฉีดเข้าเส้นเลือดดำ, dobutamine, dopamine และยาที่ใช้สำหรับรักษาหัวใจเรื้อรัง โดยรูปแบบการศึกษาเป็นแบบ randomized, double-blind ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีภาวะโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันและมีอาการหายใจลำบากขณะพักร่วมด้วยจำนวนทั้งหมด 489 คน และไม่ได้คัดผู้ที่มีโรคดังนี้ออกจากการศึกษาคือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (acute coronary syndrome), diastolic dysfunction, หัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmias ), ไตวาย (renal insufficiency) ผู้เข้าร่วมการศึกษามีผู้ที่ใส่ท่อที่หัวใจด้านขวา (right heart catheter) จำนวน 246 คน และผู้ที่ไม่ได้ใส่ท่อที่หัวใจด้านขวา (right heart catheter) จำนวน 243 คน ผู้เข้าร่วมการศึกษาถูกแบ่งกลุ่มโดยการสุ่มแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับยาหลอก 142 คน กลุ่มที่ได้รับ nitroglycerin 143 คน กลุ่มที่ได้รับ nesiritide ขนาดยาคงที่ จำนวน 142 คน กลุ่มที่ได้รับ nesiritide ที่มีการปรับเปลี่ยนขนาดยา 62 คน เป็นกลุ่มที่ได้รับการใส่ท่อหัวใจเท่านั้นซึ่งจะได้รับยา nesiritide 2 mcg/kg ให้แบบ bolus ตามด้วยให้ nesiritide ขนาดยาคงที่คือ 0.01 mcg/kg/min นาน 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะปรับเปลี่ยนขนาดยาโดยมีขนาดยาสูงสุดคือ 0.03 mcg/kg ในกลุ่มที่ได้รับnitroglycerin จะได้รับการปรับขนาดยาที่เหมาะสมโดยผู้วิจัย การวัดผลลัพธ์หลัก (primary endpoints) โดยติดตามค่า pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) 3 ชั่วโมง และให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาประเมินระดับภาวะหายใจลำบากด้วยตนเองโดยใช้ 7-point ordinal scale ผลลัพธ์พบว่า nesiritide ลด PCWP และลด pulmonary artery pressures ทั้งหมดเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ nitroglycerin และยาหลอกที่ 15 นาที และตลอดทั้ง 3 ชั่วโมงหลังจากบริหารยา ภาวะหายใจลำบากค่อย ๆ ดีขึ้น โดยผลของ nesiritide ดีกว่ายาหลอก (p=0.034) แต่ในยา nitroglycerin ไม่แตกต่างกับยาหลอก (p=0.191)
เมื่อวัดผลที่ 24 ชั่วโมง พบภาวะความดันโลหิตต่ำในกลุ่มที่ได้รับ nesiritide เพียงร้อยละ 4 แต่กลุ่มทีได้รับ nitroglycerin พบภาวะความดันโลหิตต่ำร้อยละ 5 แต่ยา nesiritide มีผลข้างเคียงที่ทำให้ปวดหัวมากกว่า nitroglycerin ร้อยละ 20 และร้อยละ 8 ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) กลุ่มที่ได้รับ nesiritide เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในภาพรวมน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ nitroglycerin แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)[6]
สรุปผล เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบมาตรฐานร่วมกับ nesiritide ในขนาดคงที่ทำให้ผู้ป่วยมีการไหลเวียนเลือด (hemodynamics) ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มทีได้รับ nitroglycerin หรือการรักษาแบบมาตรฐานเพียงอย่างเดียว อีกทั้ง nesiritide ทำให้ภาวะหายใจลำบากดีขึ้นเมื่อเทียบกับการรักษาแบบมาตรฐาน[6] ทั้งนี้ไม่พบข้อมูลว่า nesiritide มีวางจำหน่ายในประเทศไทย [3]
เอกสารอ้างอิง
1.Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallgher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al. Drug information handbook with international trade names index. 25 th ed. Ohio: Lexi-Comp Inc.: Wolters Kluwer Health, 2016
2. Scios Inc. NATRECOR? (nesiritide) lyophilized powder for intravenous use. Avaible at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/.../020920s023lbl.pdf. Acessed on May, 18 2018.
3. Mims. Nesiritide. Avaible at: http://www.mims.com/thailand/drug/search?q=nesiritide&allflag=all. Acessed on May, 18 2018.
4.Details of Indian Import Data of Nesiritide. Avaible at: https://www.seair.co.in/nesiritide-import-data.aspx. Acessed on May, 18 2018.
5. Mims. Nesiritide. Avaible at: http://www.mims.com.cn/china/drug/info/nesiritide/?type=brief&mtype=generic. Acessed on May, 18 2018.
6. James B. Young, William T. Abraham, Lynne Warner Stevenson and Darlene P. Horton. Results of the VMAC Trial: Vasodilation in the Management of Acute Congestive Heart Failure. Circulation. 2000;102:2794
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Nesiritide, acute heart failure

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved