tetanus toxoid

[3 มีนาคม 2549 : 9:58:25]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
tetanus toxoid แบบ multiple dose หลังเปิดใช้แล้ว ส่วนที่เหลือใน vial สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเท่าไร ครับ
จาก สุวรรณะ บัวทอง suw...
เภสัชกร สสจ.
รพ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 58.147.2xxx.xxx ]

[4 เม.ย. 61 : 19:18:28] นศภ.ศุภกันต์ รัถยารังสี/ผศ.ดร.ศิริมา มหัทธนาดุลย์ sr.kun@hotmail.com IP [ 171.7.23xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ปัจจุบันแนะนำให้ใช้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (dT) แทนวัคซีนบาดทะยักเดี่ยว (T) ในทุกกรณี เพราะจะได้ภูมิต้านทานต่อโรคคอตีบร่วมด้วย เนื่องจากโรคคอตีบได้กลับมาระบาดใหม่ในระยะหลัง โดยเฉพาะในผู้ใหญ่ โดย dT จะมีบรรจุภัณฑ์แบบ multiple-dose vial บรรจุ vial ละ 5 มล. (10 dose)[1]

จากคำแนะนำการเก็บวัคซีน dT ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ multiple-dose vial โดย WHO[2] แนะนำให้เก็บวัคซีนที่อุณหภูมิ +2 °C ถึง +8 °C โดยห้ามแช่แข็ง และต้องป้องกันแสง หากมีการเปิดใช้ สามารถเก็บวัคซีนส่วนที่เหลือไว้ได้นานสูงสุด 4 สัปดาห์ หากมีเงื่อนไขตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ยังไม่ผ่านวันหมดอายุ
2. มีการเก็บวัคซีนไว้ที่อุณหภูมิ +2 °C ถึง +8 °C ห้ามแช่แข็ง และต้องป้องกันแสง
3. ไม่ได้แช่ภาชนะบรรจุวัคซีนไว้ในน้ำ
4. ปฏิบัติตามเทคนิคที่ปราศจากเชื้อในการดึงวัคซีนออกจากภาชนะทุกครั้ง
5. Vaccine vial monitor (VVM) ที่อยู่บนฉลากของภาชนะวัคซีนไม่เปลี่ยนไปถึงจุดที่ไม่สามารถใช้ได้
จากตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2556 ได้มีคำแนะนำให้ใช้วัคซีนแบบ multiple-dose vial เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคหากผู้ให้วัคซีนปฏิบัติตามเทคนิคที่ปราศจากเชื้ออย่างไม่ถูกต้อง[1] ควรมีการเขียนระบุวันที่และเวลาเปิดใช้ เก็บไว้ในพื้นที่เหมาะสม และควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง หากจำเป็นต้องเก็บนานกว่า 24 ชั่วโมง สามารถเก็บไว้ได้นานสูงสุด 4 สัปดาห์ หากมีเงื่อนไขตรงตามเกณฑ์ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างตัน

เอกสารอ้างอิง
1. สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค. ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2556. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา; 2556: 67-8, 94.
2. World Health Organization. Adsorbed tetanus-diphtheria (Td) vaccine. 2005;[3 screens]. Available at: http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/insert_td_122005_vd2.pdf. Accessed February 18, 2018.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : tetanus vaccine, multiple-dose, storage, stability

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved