je vaccine

[30 มีนาคม 2549 : 22:15:12]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ถ้าฉีด je vaccine ทาง IM จะมีข้อเสียอย่างไรบ้าง
จาก ปิยนาฎ jun...
เภสัชกร โรงพยาบาล
ร.พ.นครินทร์ นครศรีธรรมราช
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 203.156.xxx.xxx ]

[12 ก.ค. 61 : 18:38:40] นศภ.อรพินท์ นิรันดร์สุข/รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ Pin-dee@hotmail.com IP [ 182.232.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese encephalitis vaccine หรือ JE vaccine) ใช้สำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ต่อต้านโรคไข้สมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส Japanese encephalitis[1] ปัจจุบันมี 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) และวัคซีนชนิดเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง (live-attenuated vaccine)[2] สำหรับประเทศไทยมีจำหน่าย 3 ชื่อการค้า ได้แก่ CD.JEVAX®, IMOJEV ® และ JEVACTM เป็นต้น[3] โดย IMOJEV® และ CD.JEVAX เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง เตรียมจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ SA14-14-2 ไม่มีส่วนผสมของสารเสริมฤทธิ์ (adjuvant) บริษัทผู้ผลิตแนะนำให้บริหารโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (subcutaneous route) อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบ เช่น ปวดหัว เหนื่อยล้า รู้สึกไม่สบาย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดบริเวณที่ฉีด รู้สึกร้อน ท้องเสีย คลื่นไส้ ไข้ มีผื่น สำหรับเด็กเล็กจะร้อง เบื่ออาหาร และนอนไม่หลับ เป็นต้น[4,5] ส่วน JEVACTM เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย เตรียมจากเชื้อไวรัส Japanese encephalitis สายพันธุ์ Beijing P3 บริษัทผู้ผลิตแนะนำให้บริหารโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular) อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบ เช่น เจ็บ ปวด เนื้อเยื่อแข็งบริเวณที่ฉีด วิงเวียน มีไข้ชั่วคราว และผื่นผิวหนัง เป็นต้น[6]

การฉีดแบบเข้าใต้ผิวหนังใช้สำหรับวัคซีนที่ไม่ต้องการดูดซึมเร็วมากและเป็นวัคซีนที่ไม่มี adjuvant ส่วนการฉีดเข้ากล้ามเนื้อใช้สำหรับวัคซีนที่ต้องการให้ดูดซึมเร็วและมี adjuvant[2,7] (วัคซีนที่มี adjuvant จะต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อเสมอ มิฉะนั้น จะเกิดเป็นไตแข็ง)[7]

จากการสืบค้นจากฐานข้อมูล Pubmed ไม่พบข้อมูลที่เปรียบเทียบระหว่างการบริหารโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อกับการฉีดเข้าใต้ผิวหนังของวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี แต่พบข้อมูลของวัคซีนงูสวัด (herpes zoster) ชนิดเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง (เป็นวัคซีนแบบเดียวกับ IMOJEV® และ CD.JEVAX®;) จากการศึกษาแบบ open-label randomised comparative study ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบว่า การฉีดวัคซีนงูสวัดชนิดเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลงบริหารโดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อด้อยกว่าการฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือไม่ในด้านความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกัน โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวนทั้งหมด 354 ราย มีอายุเฉลี่ย 62.6 ปี (50.0-90.5 ปี) ถูกสุ่มให้ได้รับวัคซีนงูสวัด Zostavax® บริเวณกล้ามเนื้อหัวไหล่ (deltoid region) แบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (กลุ่ม IM) หรือแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (กลุ่ม SC) ด้วยอัตราส่วน 1:1 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก (primary objective) เพื่อวัดปริมาณของ antibody หลังฉีด 4 สัปดาห์ (4-week postvaccination VZV antibody geometric mean titre; GMT) และปริมาณเป็นจำนวนเท่าของ antibody ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนฉีดวัคซีนจนถึง 4 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน (geometric mean fold rise; GMFR) ซึ่งวัดโดยใช้ glycoprotein enzyme-linked immunosorbent assay (gpELISA) และมีการติดตามความปลอดภัยเป็นวัตถุประสงค์รอง (secondary objective) กำหนดเกณฑ์ non-inferiority ของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% (95% confidence interval; 95% CI) ของ GMT ratio (IM/SC) และ GMFR ไว้ที่ >0.67 และ >1.4 ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์หลักที่ได้จากการวิเคราะห์แบบ per protocol analysis มีค่า GMT ratio (IM/SC) 1.05 (95% CI: 0.93-1.18) และ GMFR 2.7 (2.4-3.0) สำหรับความปลอดภัยพบว่า กลุ่ม IM เกิดอาการไม่พึงประสงค์น้อยกว่ากลุ่ม SC (47.2% เทียบกับ 69.5% ตามลำดับ) อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทาง systemic ของทั้ง 2 กลุ่มใกล้เคียงกัน (กลุ่ม IM 23.3% เทียบกับกลุ่ม SC 22.6%) โดยอาการไม่พึงประสงค์บริเวณที่ฉีด (Injection-site reactions) ของกลุ่ม IM น้อยกว่ากลุ่ม SC ซึ่งได้แก่ ผื่นแบบ erythema (15.9% เทียบกับ 52.5%; p < 0.001), เจ็บ (25.6% เทียบกับ 39.5%; p = 0.005), บวม (13.6% เทียบกับ 37.3%; p < 0.001) และผื่นคัน (1.7% เทียบกับ 6.2%) ตามลำดับ ผลการศึกษาสรุปว่า การฉีดวัคซีนงูสวัด ชนิดเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง บริหารโดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อให้ผลการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกันกับการฉีดเข้าใต้ผิวหนังและผู้ใช้ยามีความทนต่อการฉีดได้ (well tolerated) เหมือนกัน นอกจากนี้การฉีดเข้ากล้ามเนื้อทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์บริเวณที่ฉีดน้อยกว่าการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง[8]

โดยสรุปการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีน สำหรับ JEVACTM ซึ่งเป็นชนิดเชื้อตาย สามารถบริหารได้ทั้งฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง[6] แต่สำหรับ IMOJEV® และ CD.JEVAX® เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลงควรบริหารโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง[4,5] หากนำไปฉีดเข้าเนื้ออาจทำให้การดูดซึมเร็วขึ้น[2,7] ทั้งนี้ไม่พบการศึกษาเปรียบเทียบผลของการฉีดป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีระหว่างการฉีดเข้ากล้ามเนื้อกับการฉีดเข้าใต้ผิวหนังโดยตรง แต่สำหรับวัคซีนงูสวัด ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลงเช่นเดียวกับ IMOJEV® และ CD.JEVAX มีการศึกษาพบว่า ผลในการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันของการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเหมือนกันกับการฉีดเข้าใต้ผิวหนังและผู้ใช้ยามีความทนต่อการฉีดได้เหมือนกัน อาการไม่พึงประสงค์ทาง systemic ใกล้เคียงกัน ส่วนอาการไม่พึงประสงค์บริเวณที่ฉีดของการฉีดเข้ากล้ามเนื้อน้อยกว่าการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง[8]

เอกสารอ้างอิง
[1] Brayfield A. Martindale: The complete drug reference. 38th ed. Italy: Pharmaceutical Press; 2014. 2396-7.
[2] วีรชัย วัฒนวีรเดช, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์, กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. คู่มือวัคซีน 2016-2017 และปัญหาที่พบบ่อย. กรุงเทพฯ บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์; 2559. 4-5, 252-4.
[3] S Thailand [Internet]. Vaccine, Japanese encephalitis; [cited 2018 July 8]. Available from: http://www.mims.com /thailand/drug/info/vaccine%2c%20japanese%20encephalitis/.
[4] Sanofi-Aventis Australia Pty Ltd. AUSTRALIAN PRODUCT INFORMATION. 2013;[20 screens]. Available from: https://www.tga.gov.au/sites/default/files/auspar-japanese-encephalitis-vaccine-140203-pi.pdf. (Accessed on July 8, 2018.)
[5] Biogenetech Co., Ltd, Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd. SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS. 2017;[3 screens]. Available from: http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/Vaccine/U1DR1C10B25 00010811C-SPC.pdf. (Accessed on July 8, 2018)
[6] Biovalys Co., Ltd. SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS. 2018;[3 screens]. Available from: http://www.fda.moph .go.th/sites/drug/Shared%20Documents/Vaccine/U1DR1C10B2570003111C-SPC.pdf. (Accessed on July 8, 2018.)
[7] วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์, จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, ทวี โชติพิทยสุนนท์, อุษา ทิสยากร.วัคซีนและโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส; 2548. 18.
[8] Diez-Domingo J, Weinke T, Garcia de Lomas J, Meyer CU, Bertrand I, Eymin C, Thomas S, Sadorge C. Comparison of intramuscular and subcutaneous administration of a herpes zoster live-attenuated vaccine in adults aged ≥50 years: a randomised non-inferiority clinical trial. Vaccine. 2015 Feb 4;33(6):789-95. doi:10.1016/j.vaccine.2014.12.024.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : JE vaccine, subcutaneous, intramuscular

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved