Amino acid กับ Intralipid

[26 มีนาคม 2544 : 11:18:43]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
สามารถให้ยา Amino acid IV ร่วมกับ Intralipid IV ผ่านทาง Three way เดียวกันได้หรือไม่
จาก จารุวี  Pharmacist kja...
เภสัชกร โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลา สงขลา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.154.xxx.xxx ]

[1 ส.ค. 61 : 21:40:02] นศภ.ชนันสิริ ลิ่มจิรวงศ์/รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ Climjirawong@gmail.com IP [ 182.232.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Amino acids จัดอยู่ในประเภทสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือด (intravenous nutritional therapy)[1] ในประเทศไทยมีในชื่อการค้า ดังนี้ Aminoleban®, Aminoven® 10%, Aminoven Infant® 10%, Amiparen-5/Amiparen-10®, BFluid®, Kabiven®, Kabiven Peripheral®, Kidmin®, Nephrosteril®, OliClinomel N4-550 E/OliClinomel N7-1000E®, Pan-Amin®, SmofKabiven®, SmofKabiven Peripheral®[2] ซึ่งแต่ละชื่อการค้าจะมีส่วนประกอบ และความเข้มข้นของ amino acids ที่แตกต่างกัน

Fat emulsion จัดอยู่ในประเภท caloric agent เป็นแหล่งของ calories และ essential fatty acids สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการสารอาหารทางหลอดเลือด (parenteral nutrition) เป็นระยะเวลานาน (มากกว่า 5 วัน) จากการที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ป้องกันและรักษาการขาด essential fatty acid[3] ในประเทศไทยมีในชื่อการค้า ดังนี้ Intralipid 20%[2]

จากข้อมูล compatibility information (solution compatibility)[4] ของ amino acid injection กับ fat emulsion 10%, intravenous พบข้อมูลดังนี้
•Amino acid ในชื่อการค้า McGaw ความเข้มข้น 8.5% ผสมกับ Fat emulsion 10% ในชื่อการค้า Vitrum เมื่อผสมในปริมาณเท่ากัน จะคงตัวได้ในอุณหภูมิห้องและที่ 4°C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง
•Amino acid ในชื่อการค้า McGaw ความเข้มข้น 8.5% ชื่อการค้า Abbott ความเข้มข้น 7% และชื่อการค้า Travenol ความเข้มข้น 8.5% ผสมกับ Fat emulsion 10% ในชื่อการค้า Cutter เมื่อผสมในปริมาณเท่ากัน จะคงตัวได้ในอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 72 ชั่วโมง
•Amino acid ความเข้มข้น 10% ผสมกับ Fat emulsion 10% ในชื่อการค้า Vitrum เมื่อผสมในปริมาณเท่ากัน จะไม่คงตัวและเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 20 นาที เกิด globule coalescence และ creaming ที่ 25°C และ 8°C ใน 8 ชั่วโมง

จากการค้นไม่พบข้อมูลความเข้ากันของ amino acid ที่มีชื่อการค้าในประเทศไทยกับ intralipid ข้อมูลที่มีเป็นชื่อการค้าที่ไม่มีในประเทศไทย ดังนั้น การใช้ amino acid IV ร่วมกับ intralipid IV ผ่านทาง Three way เดียวกัน จะต้องใช้ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิต เพราะความคงตัวของ fat emulsion (Intralipid 20%) จะขึ้นอยู่กับแรงระหว่างอนุภาคของไขมัน การเพิ่มขึ้นของ pH และปริมาณของ amino acid[5] ซึ่งปริมาณของ amino acid มีความแตกต่างหลากหลายกันไปขึ้นกับผลิตภัณฑ์

เอกสารอ้างอิง
1.Lexicomp. Amino acids solutions for parenteral nutrition: Drug information. In: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2018.
2.Chia Hue Kian, Pena LAD, Tamolang SEV, Romano MB, Castro CELD, Licatan BKP, et al. MIMS. 150th ed. Thailand: TIMS (Thailand); 2018. 339-41.
3.Lexicomp. Fat emulsion: Drug information. In: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2018.
4.Trissel LA. Handbook on injectable drug. 15th ed. Bethesda: American society of health-system pharmacist; 2009. 49-85.
5.Knutsen OH. Stability of intralipid fat emulsion in amino acid solutions. Crit Care Med. 1986 Jul;14(7):638-41. PubMed PMID: 3720313.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : amino acid, intralipid, fat emulsion, compatible

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved