การรับประทานยา ketoconazole

[4 กันยายน 2549 : 15:07:37]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
การรับประทานยา ketoconazole ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง จำเป็นไหมที่ต้องทานยาหลังอาหารเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยา photosensitivity
จาก น้องโอ non...
พยาบาล โรงพยาบาล
บุคลากรสาธารณสุข นราธิวาส
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.156.xxx.xxx ]

[6 ก.ย. 49 : 21:16:23] อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย   NU staff apirukw@nu.ac.th IP [ 203.114.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คิดว่าการป้องกัน photosensitivity ควรปฏิบัติดังนี้

Caution patient to avoid exposure to sunlight and to use sunscreen or wear protective clothing to avoid photosensitivity reaction.

การกินยาหลังอาหารเย็น ไม่ได้ช่วยป้องกัน photosensitivity ได้หรอกครับ
เอกสารอ้างอิง
http://www.factsandcomparisons.com/atoz/viewmonograph.asp?fid=fandc-atoz5440&cs=ncpa
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.15ชั่วโมง

[29 พ.ย. 49 : 14:20:21] นศภ.ขวัญผการ์ ศรีนิรัตน์,ภญ.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ malee.r@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การรับประทานยา ketoconazole พร้อมหรือหลังอาหาร เป็นการรับประทานเพื่อหวังผลเพิ่มการดูดซึมของยา (1) ทำให้มียาอยู่ในกระแสเลือดมากขึ้นจึงออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อราได้มากขึ้น นอกจากนี้การรับประทานยาหลังอาหารยังช่วยลดการเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้อีกทางหนึ่งด้วย ส่วนปฏิกิริยา photosensitivity นั้นเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อยมาก และเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย ดังนั้นการรับประทานยา ketoconazole ก่อนหรือหลังอาหารจึงไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยา photosensitivity
ยา ketoconazole เป็นยาในกลุ่ม azoles ซึ่งมีรายงานการเกิดปฏิกิริยา photosensitivity จากยาในกลุ่มนี้เพียง 3 รายเท่านั้นโดยมี 2 รายเกิดจากยา ketoconazole และมี 1 รายเกิดจากยา itraconazole จากการ ศึกษาของ Jonesและคณะ เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความความปลอดภัยของยา ketoconazole ในผู้ป่วยที่เป็นโรคกลากรุนแรงจำนวน 20 คนที่ได้รับการรักษาด้วยยา ketoconazole ขนาด 200 mg หรือ 400 mg วันละครั้ง เป็นเวลา 27-70วัน พบว่าภายใน 5-7 วันของการรักษามีผู้ป่วยอย่างน้อย 90% มีรอยโรคดีขึ้นและมีผู้ป่วย 13 รายหายจากโรค ส่วนอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่พบคือ มี 4 รายเกิดอาการคันและมี 2 รายเกิดอาการกลัวแสง (photophobia) แต่อาการเหล่านี้ไม่มีผลรบกวนการรักษา คณะผู้วิจัยจึงสรุปว่ายา ketoconazole มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา (2)
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การรับประทานยา ketoconazole หลังอาหารเป็นการรับประทานเพื่อเพิ่มการดูดซึมของยา ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้จากการใช้ยา ketoconazole คือ อาการคัน คลื่นไส้ อาเจียน และปวดท้อง(1) ส่วนปฏิกิริยา photosensitivity นั้นเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อยมากและเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายไม่เกี่ยวกับการรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหาร สำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติระหว่างที่ใช้ยานี้คือ(3)

1. หลีกเลี่ยงการรับประทานยานี้ร่วมกับยาลดกรด
2. ควรรับประทานยานี้พร้อมหรือหลังอาหารทันที
3. ควรรับประทานยานี้ติดต่อกันตามแพทย์สั่ง ไม่ควรหยุดยาก่อนกำหนด
4. อาจดื่มเครื่องดื่มที่มีสภาวะเป็นกรด เช่น น้ำส้ม น้ำมะนาว น้ำอัดลม ร่วมกับการรับประทานยานี้เพื่อเพิ่มการดูดซึมของยา

เอกสารอ้างอิง
1. McEvoy GK, Litvak K, Welsh HW, Snow EK, Dewey DR, Fong PA, et al. eds. AHFS Drug Information. 41thed. Bethesda: the American Society of Health-System Pharmacist, Inc.; 1999. 114-20.
2. Jones HE, Simson JG, Artis WM. Oral ketoconazole. An effective and safe treatment for dermatophytosis. Arch Dermatol. 1981 Mar;117(3):129-34.
3. อภิฤดี เหมะจุฑา, นารัต เกษตรทัต และสุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์. คู่มือการจ่ายยาของเภสัชกร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ม่วงการพิมพ์; 2543. 161.


ระยะเวลาในการสืบค้น : 1.5ชั่วโมง
Keywords : ketoconazole, photosensitivity, adverse effect

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved