การพยาบาลเมื่อได้รับยาmeropenem

[23 กันยายน 2549 : 23:18:59]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
การพยาบาลผู้ป่วยขณะได้รับยานี้
จาก ภัทราวรรณ pat...
พยาบาล โรงพยาบาล
รพ.หนองบุญมาก นครราชสีมา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.113.xxx.xxx ]

[23 ก.ย. 49 : 23:31:11] ภัทราวรรณ pattarawana@yahoo.com IP [ 203.113.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ข้อบ่งใช้ การออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงการใช้ยาmeropenem

[24 ก.ย. 49 : 10:02:50] ภญ.สุมาพร ไทยเจริญ susie@srbr.in.th IP [ 203.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Meropenem เป็นยาในกลุ่ม carbapenem มีขอบเขตในการออกฤทธิ์ต่อเชื้อแบคทีเรียคล้ายกับ imipenem แต่ยา meropenem มีความคงตัวต่อการถูก hydrolyzed ด้วย dehydropeptidase-1 ( DHP-1 ) จึงไม่จำเป็นต้องให้ร่วมกับ DHP-1 inhibitors ( เช่น cilastatin ) เหมือน imipenem

กลไกการออกฤทธิ์
Broad-spectrum carbapenem antibiotic. Acts by inhibiting cell wall synthesis in gram-positive and gram-negative bacteria.

ข้อบ่งใช้
Meropenem is used in the treatment of infections of the abdomen, such as appendicitis and peritonitis, bacterial meningitis (infection of the lining of the brain), and skin infections.

Complicated appendicitis and peritonitis caused by Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis, Bacteroides thetaiotaomicron, Peptostreptococcus species, and viridans group streptococci. Bacterial meningitis caused by Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae , and Neisseria meningitidis.

การบริหารยา meropenem ทำได้ 2 วิธี คือ
1. intravenous infusion : โดยผสมยาใน IV fluid ที่เข้ากันได้ เช่น Sodium Chloride 0.9% , D5W ให้ได้ความเข้มข้น 2.5-50 mg/ml และ infuse อย่างน้อย 15-30 นาที
2. intravenous bolus : ผสมยาใน SWFI ให้ได้ความเข้มข้น 50 mg/ml และฉีดอย่างน้อย 3-5 นาที
ขนาดยา
1. ผู้ใหญ่ : ขนาดยาที่ใช้ปกติ : 0.5 – 1 gm IV ทุก 8 ชั่วโมง
Meningitis : 2 gm IV ทุก 8 ชั่วโมง
2. เด็ก อายุ 3 เดือน ขึ้นไป :
Intra-abdominal infection 20 mg/kg IV ทุก 8 ชั่วโมง , ถ้า น้ำหนัก > 50 kg : 1 gm IV ทุก 8 ชั่วโมง
Meningitis : 40 mg/kg IV ทุก 8 ชั่วโมง , ถ้า น้ำหนัก > 50 kg : 2 gm IV ทุก 8 ชั่วโมง
3. ปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของไตบกพร่อง ( คำนวณ CrCl ตาม Cockcroft and Gault equation )
CrCl 26-50 ml/min : dosing interval every 12 hours
CrCl 10-25 ml/min : ลดขนาดยาปกติลงครึ่งหนึ่ง และ dosing interval every 12 hours
CrCl <10 ml/min : ลดขนาดยาปกติลงครึ่งหนึ่ง และ dosing interval every 24 hours
ความคงตัว (1)
1. หลังเจือจางด้วย Sodium Chloride 0.9%
ยามีความคงตัวนานถึง 2 ชั่วโมง เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส และ 18 ชั่วโมง เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
2. หลังเจือจางด้วย D5W
ยามีความคงตัวนานถึง 1 ชั่วโมง เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส และ 8 ชั่วโมง เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
3. หลังเจือจางด้วย SWFI (50mg/ml)
ยามีความคงตัวนานถึง 2 ชั่วโมง เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส และ 12 ชั่วโมง เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

ผลข้างเคียงในการใช้ยา
GI: Diarrhea, N&V, constipation, abdominal pain, GI hemorrhage pseudomembranous colitis, abdominal pain, melena, oral moniliasis, anorexia, cholestatic jaundice, jaundice, flatulence, ileus.

CNS: Insomnia, agitation, headache, delirium, confusion, dizziness, nervousness, paresthesia, hallucinations, somnolence, anxiety, depression, seizures.

CV: Heart failure, cardiac arrest, MI, pulmonary embolus tachycardia, hypertension, bradycardia, hypotension, syncope.

Dermatologic: Rash, pruritus, urticaria, sweating.

Body as a whole: Pain, chest pain, sepsis, shock, hepatic failure fever, abdominal enlargement, back pain.

GU: Dysuria, kidney failure, presence of urine RBCs.

Respiratory: Respiratory disorder, dyspnea.

At injection site: Inflammation, phlebitis, thrombophlebitis, pain, edema.

Miscellaneous: Anemia, peripheral edema, hypoxia, epistaxis, hemoperitoneum.

In children, the drug may cause diarrhea, rash, and vomiting when used for bacterial infections. Also, when used for meningitis in children, rash (diaper area moniliasis), diarrhea, oral moniliasis, and glossitis have been noted.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved