Levopront หรือ levodropropizine คืออะไร

[21 ตุลาคม 2549 : 14:54:54]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่า Levodropropizine มีกลไกการออกฤทธ์อย่างไร (ในเอกสารกำกับยา levopront บอกมาไม่ชัดเจน) และมีข้อบ่งใช้อะไรบ้างที่ FDA รับรอง นอกจากนี้จะสามารถค้นหาละเอียด(drug monograph)จาก web site ใดได้บ้างที่เป็นภาษาอังกฤษ เพราะยาตัวนี้มีใช้ในยุโรป จึงไม่ปรากฎข้อมูลยาในหนังสือ drug information handbook ที่ดิฉันมีอยู่ ขอความกรุณาจากศูนย์เภสัชสนเทศช่วยชี้แนะทางสว่างในการค้นหาคำตอบด้วยนะค่ะ เพราะข้อมูลที่ได้จะนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่า ยาตัวนี้สามารถช่วยบรรเทาอาการไอของผู้ป่วยได้มากน้อยเพียงใด มีข้อดี ข้อเสียอะไรบ้างและเลือกที่จะจ่ายให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม ขอขอบพระคุณมากค่ะ
จาก วจิราพร ตัณฑวณิช pim...
เภสัชกร ร้านขายยา
นัมเบอร์ ภูเก็ต
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 124.157.xxx.xxx ]

[21 ต.ค. 49 : 23:10:46]   IP [ 124.121.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เป็นประเภทเดียวกับ dextromethophan clobutinol
อาจเรียกว่า nonnarcotic ก็ได้

[23 ต.ค. 49 : 14:00:49] ชิตชไม lchitcha IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ลองเข้าไปดูใน website นี้ค่ะ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 15 minชั่วโมง

[17 พ.ย. 49 : 14:53:10] นศภ ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์/ผศ.ดร. จุราพร พงศ์เวชรักษ์ panupong_pop@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Levodropropizine (levopront®;)

Synonyms1: DF-526; Levdropropizine; Levodropropizina; Levodropropizinum
Chemical name1: (-)-(S)-isomer of dropropizine
Molecular formula1: C13H20N2O2 =236.3
Mechanism of action2
Levodropropizine เป็น levorotatory isomer ของ racemic dropropizine ซึ่งมีฤทธิ์บรรเทาอาการไอ โดยเมื่อเปรียบเทียบ Levodropropizine กับตัว racemic ของมันพบว่าจะมีฤทธิ์ด้าน sedative effect ที่ต่ำกว่า และยังมีการปรับปรุงด้าน tolerability profile ด้วย Levodropropizine จะไม่มีผลต่อ beta adrenergic, muscarinic และ opiate receptor แต่อาจมีผลต่อ histamine และ alpha adrenergic receptor
ในการทดลองในสัตว์ Levodropropizine จะออกฤทธิ์ยับยั้งการไอที่ถูกกระตุ้นด้วยสารเคมีและมีผลป้องกันสารที่ก่อให้เกิด bronchospasm ที่ถูกกระต้นด้วย histamine, serotonin และ bradykinin สำหรับการทดลองในมนุษย์กับอาสาสมัครสุขภาพดีพบว่ายาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการไอที่มีสาเหตุต่างๆเช่น จากการหายใจเอา citric acid เข้าไป จากการใช้ nebulized distilled water ในผู้ป่วย obstructive lung disease และจากสาร capsaicin ในผู้ป่วย allergic asthma หรือ allergic rhinitis
มีหลักฐานรายงานว่าผลของยาจะไปออกฤทธิ์ที่ระดับ peripheral มีผลยับยั้งการสร้าง cough reflex และอาจมีผลรบกวนการหลั่งของ sensory neuropeptides ในทางเดินหายใจ ซึ่งจากผล peptidergic antagonist สามารถอธิบายว่า Levodropropizine สามารถยับยั้ง capsaicin induced bronchoconstric , ป้องกัน airway hyperresponsiveness ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบจากควันบุหรี่และจาก parainfluenza type 3 virus ในสัตว์ทดลอง และยับยั้ง bronchoconstriction ที่เกิดจากการกระตุ้นจาก nebulized distilled water และสารก่อภูมิแพ้ในผู้ป่วย allergic asthma
Dose3 : adult & child >12 ปี 10 ml 3 times/d , >2 ปี 1mg/kg 3 times/d, 20-30 kg 5 ml 3 times/d
Preparation3 : Syr 0.6% 60 ml,120 ml


Therapeutic used2
used USFDA Approval Efficacy Recommendation Strength of Evidence ผล
Bronchoscopy - Cough No ในผู้ใหญ่มีรายงานสนับสนุน Adult, Class III
(Class III ไม่แนะนำให้ใช้) Adult, Category B - Inhibits cough reflex
- Reduces cough severity
Cough No ในผู้ใหญ่มีรายงานสนับสนุน ส่วนในเด็กยังไม่มีการสรุป Adult, Class IIb; Pediatric, Class IIb
(Class IIb แนะนำให้ใช้ในบางกรณี ) Adult, Category B; Pediatric, Category B - Suppresses cough
- Reduces cough severity
หมายเหตุ Strength of Evidence and Strength of Recommendation definitions ตาม CCIS definitions
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
Category B evidence is based on data derived from: Meta-analyses of randomized controlled trials with conflicting conclusions with regard to the directions and degrees of results between individual studies. Randomized controlled trials that involved small numbers of patients or had significant methodological flaws (e.g., bias, drop-out rate, flawed analysis, etc.).
Nonrandomized studies (e.g., cohort studies, case-control studies, observational studies).


Comparative efficacy and evaluation with other therapy
Dextromethorphan4
ในการทดลองแบบ randomize double-blind trial ในผู้ป่วย moderate non-productive cough เปรียบเทียบประสิทธิภาพและการทนต่อยาระหว่างการได้รับ levodropropizine syrup 60 mg 3 times daily กับการได้รับ dextromethorphan syrup 15 mg 3 times daily เป็นเวลา 5 วัน พบว่ายาทั้งคู่สามารถลดความถี่ของการไออย่างมีนัยสำคัญในวันที่ 2 ของการรักษา แต่พบว่า levodropropizine สามารถลดจำนวนของการตื่นขึ้นในตอนกลางคืนจากการไอได้มากกว่า dextromethorphan นอกจากนี้อาการไม่พิงประสงที่เกิดจากการใช้ยาเช่น การเกิดภาวะง่วงซึม พบว่าจะเกิดจากการได้รับ dextromethorphan มากกว่า levodropropizine (10.4% และ 4.6% ตามลำดับ)
Dihydrocodeine2
ในการทดลองแบบ randomize double-blind trial เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในผู้ป่วย primary and metastatic lung cancer ในการรักษาอาการไอแบบ nonproductive cough โดยให้ยา levodropropizine 75 mg (25 drops of 6% oral solution) 3 times daily ส่วน dihydrocodeine ให้ขนาด 10 mg (25 drops of 1% oral solution) 3 times daily เป็นเวลา 7 วัน พบว่ายาทั้งคู่มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของการไอและจำนวนครั้งของการตื่นขึ้นในตอนกลางคืนจากการไออย่างมีนัยสำคัญ แต่พบว่าในกลุ่มที่ได้รับ dihydrocodeine จะเกิดภาวะง่วงซึมมากกว่ากลุ่มที่ได้รับ levodropropizine (22% กับ 8% ตามลำดับ)
สำหรับยาแก้ไอตัวอื่นๆ เช่น Dropropizine, Morclofone, Morclofone, Clobutinol, Cloperastine จะมีฤทธิ์ในการแก้ไอได้ใกล้เคียงกัน และช่วยในการรักษาอาการไอจากยา ACEI ได้ 2 ส่วน Moguisteine พบว่า จะมีประสิทธิภาพในการลด cough scores ในวันที่ 3 และ 4 ของการศึกษามากกว่าการได้รับ levodropropizine แต่สำหรับ ADR ที่เกิดขึ้น levodropropizine จะมี ADR ต่อ CNS น้อยกว่า
โดยสรุปแล้วพบว่ายา levodropropizine ในทุกการทดลองจะมีฤทธิ์ลดความรุนแรงและความถี่ของการไอ ลดการไอจนทำให้ตื่นในตอนกลางคืน ช่วยในการรักษาอาการไอจากยา ACEI โดยมีข้อดีคือ ยาจะออกฤทธิ์ได้เร็ว ออกฤทธิ์ส่งผลต่อประสาทส่วนกลางน้อย ใช้ได้ในทุกช่วงอายุเอกสารอ้างอิง
1. MARTINDALE – The Complete Drug Reference. amphotericin B. Micromedex ® Healthcare series. [Online]. Available: http://www.thomsonhc.com. Accessed November 9, 2006
2. DRUGDEX ® Evaluations. amphotericin B. Micromedex ® Healthcare series. [Online]. Available: http://www.thomsonhc.com. Accessed November 10, 2006
3. Fun LW. MIMs Thailand. 32nd ed. Bangkok : MediMedia (Thailand) Ltd.; 2003.p95
4. Catena E, Daffonchio L .Efficacy and tolerability of levodropropizine in adult patients with non-productive cough. Comparison with dextromethorphan. Pulm Pharmacol Ther. 1997;10(2):89-96.


ระยะเวลาในการสืบค้น : 3ชั่วโมง
Keywords : levopront, Levodropropizine, Mechanism, Efficacy c

[17 พ.ย. 49 : 15:01:58] นศภ ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์/ผศ.ดร. จุราพร พงศ์เวชรักษ์ panupong_pop@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอโทษนะครับpostแล้วอ่านยาก อ่านในfile นี้นะคับ
Keywords : levopront, Levodropropizine, Mechanism, Efficacy c
เอกสารประกอบความเห็น

[25 พ.ย. 49 : 14:02:25] วจิราพร ตัณฑวณิช pim_ttvn@hotmail.com IP [ 203.147.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอขอบพระคุณสำหรับทุกคำตอบนะค่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved