Tetanus Antitoxin (from horse) skin test

[2 พฤษภาคม 2544 : 12:09:04]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ตอนนี้ที่โรงพยาบาลเวลาทำ TAT skin test ใช้ normal saline 0.9 % เป็นตัว dilute แต่ normal saline 0.9 % ที่มีในโรงพยาบาลมีปริมาตรบรรจุมาก เวลาใช้แล้วที่เหลือก็ต้องทิ้งไป จึงอยากทราบว่า สามารถใช้ sterile water dilute แทนได้หรือไม่
จาก Samart  Pharmacist pop...
เภสัชกร โรงพยาบาล
hosppharm ราชบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.144.xxx.xxx ]

[3 ต.ค. 44 : 10:52:58] วรรณิภา ธานีรัตน์ thanerat@thaimail.com IP [ 203.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ การทำ
TAT skin test จะใช้ normal saline 0.9% เป็นตัว
dilute โดย tetanus antitoxin 0.05 ml dilute ด้วย
0.9% ืnormal saline ในอัตราส่วน 1:100 หรือ 1:1000 แต่ยังไม่พบข้อมูลการนำ sterile water มาเป็นตัว dilute แทน normal saline แต่ในขณะนี้
ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้มีการ
ทดลองใช้ sterile water เป็นตัว dilute แทน
normal saline 0.9% โดยใช้ tetanus antitoxin
(ขนาด 1500IU 1 ml) จำนวน 0.5 ml dilute ด้วย
sterile water 1 ml


เอกสารอ้างอิง
1. AMA Division of Drug. Drug Evaluation, 5th edition , American Medical Association, USA.1993: p1423-1425,1429
2.http://www.inchem.org/documents/pims / pharm/tetatox.html
3.ฐานข้อมูล Micromedex (CCIS)
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Secondary Reference : Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : Internet
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Drug Facts and Comparison : USP DI : Pharmacotherapy : Clinical Drug Data : Drug Information Handbook : Text of Therapeutics : Pharmaceutical Codex : Goodman and Gilman : Handbook On injectable Drugs : Martindales : Harrison : Applied Therapeutics : Medline : IPA : Merck Index
ระยะเวลาในการสืบค้น : 24ชั่วโมง
Keywords : tetanus antitoxin and sterile water

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved