ยาเสพติดให้โทษประเภท3

[23 กุมภาพันธ์ 2550 : 16:01:46]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่ายาเสพติดให้โทษประเภทที่ 3 เภสัชกรชั้นหนึ่งที่ขอใบอนุญาตขายยาเสพติดให้โทษแล้วจะสามารถขายได้เอง โดยไม่มีใบสั่งแพทย์ได้หรือไม่, ถ้าขายได้สามารถขายได้ทุกชนิดหรือเปล่าสำหรับยาเสพติดให้โทษประเภท3นี้, codipront จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท3เหมือนกันแต่ร้านขายยาขายไม่ได้มีแต่เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น อยากทราบว่าเป็นเฉพาะยาตัวนี้ หรือเฉพาะยาเสพติดประเภท3นี้ทุกตัว ถ้าหากว่าเป็นยาเสพติดประเภท3บางตัวที่มีในโรงพยาบาลเท่านั้นขอทราบชื่อยาเหล่านั้นด้วย
จาก อาทิตยา เปรมจิตชื่น joy...
นักศึกษา สถานศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
IP [ 202.44.1xxx.xxx ]

[26 ก.พ. 50 : 8:50:22] ภญ.ดวงลักษณ์ คงขาว รพ.กระบี่ huahinr_som@yahoo.com IP [ 203.156.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มาตรา 7 ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
(1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)
(2) ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ฝิ่นยา (Medicinal Opium)
(3) ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 เป็นส่วนผสมอยู่ด้วยตามที่ ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ตาม มาตรา 43 เช่น ยาแก้ไอผสมโคเดอีน (Codeine Cough Syrup)
(4) ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chtoride)
(5) ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา พืชกระท่อม

มาตรา 31 ให้ผู้รับอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่กำหนดแสดงว่าเป็นสถานที่จำหน่ายยาเสพติด ให้โทษในประเภท 3 ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้ายให้เห็นไปตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง
(2) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น
(3) ดูแลให้มีฉลาก เอกสารกำกับ คำเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษใน ประเภท 3 ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 มิให้ชำรุดบกพร่อง

สรุปว่า
ร้านยา ต้องขอใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติด ที่สสจ.ก่อน
ตามกฎหมาย การจะจ่ายยาเสพติดต้องมีใบสั่งแพทย์ ถึงจะจ่ายยาประเภทนี้ได้

แต่ทางปฎิบัติไม่เคยพบใบสั่งแพทย์มาร้านยา
หากเภสัชกรจ่ายยาเสพติด ไม่มีใบสั่งแพทย์ ก็ผิดเหมือนกัน
ส่วนยาแก้ไอผสมโคเดอีน ห้ามจำหน่ายในร้านยา มีไว้เฉพาะโรงพยาบาลเท่านั้น

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือประมวลกฎหมายสำหรับเภสัชกร หรือสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต

[8 ธ.ค. 51 : 2:46:33] ผศ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย   NU staff apirukw@nu.ac.th IP [ 125.25.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การ จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ในร้านยาสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ แต่ทั้งนี้ร้านยานั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตจำหน่ายเสียก่อน(มาตรา 20) โดยบทบังคับนี้จะไม่ใช้บังคับต่อการจำหน่ายของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) หรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขาทันตกรรมที่จำหน่ายให้กับผู้ป่วยซึ่งตนเป็นผู้รักษา(มาตรา 20(1)) และการจำหน่ายของผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่งซึ่งจำหน่ายเฉพาะสัตว์ ที่ตนบำบัด(มาตรา 20(2))

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved