ไทรอยเป็นพิษ

[21 มีนาคม 2550 : 16:04:05]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เป็นไทรอยเป็นพิษ ดื่มชาเขียวมีผลข้างเคียงไหมคะ ช่วยตอบด้วยคะ
จาก ดาว ame...
เภสัชกร โรงพยาบาล
บุคทั่วไป กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 58.181.1xxx.xxx ]

[9 ก.ย. 54 : 18:42:43] อ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ / นศภ. สิรีธร วรกิจธรรมกุล payom.w@psu.ac.th IP [ 172.22.8xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีผลข้างเคียงค่ะ เพราะถึงแม้ว่าชาเขียว จะถูกกล่าวกันมีสรรพคุณช่วยป้องกันโรค และมีข้อดีต่อสุขภาพ หลายอย่าง(1) แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป (hyperthyroid) และ ไทรอยด์เป็นพิษ (thyrotoxicosis) ที่มีอาการกระสับกระส่าย ใจเต้นเร็ว มือสั่น การบริโภคชาในปริมาณมาก อาจทำให้มีอาการเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นจึงไม่แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ เนื่องจากมีการพิสูจน์แล้วว่าคุณสมบัติของการช่วยส่งเสริมการเผาผลาญอาหารของชา (the metabolism-boosting properties of tea) จะไปกระตุ้นให้อาการบางส่วนของภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป และไทรอยด์เป็นพิษมีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้ง ชาเขียวเป็นชาที่มีสารฟูลออไรด์เป็นองค์ประกอบอยู่สูงโดยมีปริมาณมากถึง 1.2-1.7 มิลลิกรัมต่อลิตร (2) ซึ่งการได้รับปริมาณฟลูออไรด์มาก ๆ จากชาเขียว(รวมถึงชาชนิดอื่น ๆ) จะเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของต่อมไทรอยด์โดยจะไปกระตุ้นให้เกิดมี การปลดปล่อยเอนไซม์ซึ่งทำให้การสื่อสารเกี่ยวกับวงจรของเซลล์ (cell cycle), การสื่อสารระหว่างเซลล์กับเซลล์ (cell-cell communication), และการถ่ายโอนสัญญาณของยีนส์ (signal transduction) เกิดความผิดปกติไป(3)
เอกสารอ้างอิง

REFERENCES
1 Stagg GV, Millin DV .The nutritional and therapeutic value of tea. Jsfa.1975October2;26(10):1439-59 (Abstract) /Available from:/URL:http://onlinelibrary.wiley.com/Accessed September 7,2011
2 Taheri M, Sariri R. Medicinal and Pharmaceutical potentialities of tea. [newsletter]Pharmacologyonline. 2011;1:[19 screens].
3 Barbier O, Arreola-Mendoza L, Del Razo LM. Flouride toxicity mechanisms.FJ/2010; 43(4)253–260:[8 screens]. Available from:/URL: http://fluorideresearch.powweb.com. Accessed September 7,2011


เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Primary Reference : Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : Internet
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Goodman and Gilman : Martindales : Drug Information Handbook
ระยะเวลาในการสืบค้น : 7ชั่วโมง
Keywords : Green Tea, Fluoride and the Thyroid

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved