Ampi/Sulbac กับ Amoxi/clavulanic

[11 เมษายน 2550 : 10:08:01]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบการออกฤทธิ์ระหว่าง ampi/sulbac กับ amoxi/clavu ตัวไหนออกฤทธิ์ไดดีกว่ากัน ต่างกันตรงไหนคะ
จาก แนน nuk...
นักศึกษา สถานศึกษา
Med school N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 58.185.3xxx.xxx ]

[22 ก.ย. 54 : 13:16:48] นศภ.ธัญญา แม่งมา// ภญ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์  payom.w@psu.ac.th IP [ 172.24.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
[อยากทราบว่าการออกฤทธิ์ระหว่าง ampi/sulbac กับ amoxi/clavu ตัวไหนออกฤทธิ์ดีกว่ากัน ต่างกันตรงไหนคะ]

ตอบ Ampicilin / sulbactam และ amoxicillin / clavulanic acid ซึ่งเป็นยาผสมระหว่าง aminopenicillin antibiotic / β-lactamase inhibitor ทำให้ยาผสมนี้มีฤทธิ์กว้างสามาถฆ่าได้ทั้ง gram–negative, gram-positive และanaerobic และฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ผลิต β-lactamase enzyme ได้ ซึ่งยา ampicilin และยา amoxicillin เดี่ยว ๆ จะไม่สามารถฆ่าเชื้อ แบคทีเรียที่ผลิต β-lactamase enzyme ได้ (1,2)

จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่า ampicilin / sulbactam และ amoxicillin / clavulanic acid มีการออกฤทธิ์เหมือนกันคือ ยาผสมนี้มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย sulbactam และ clavulanic acid ไม่ได้มีกลไกในการทดแทน ampicilin กับ amoxicillin อย่างไรก็ตาม sulbactam และ clavulanic acid มีประสิทธิภาพสูงในการจับ β-lactamase enzyme ฉะนั้นแบคทีเรียที่ดื้อต่อ
ampicilin และ amoxicillin เดี่ยว ๆ จะไม่ดื้อต่อ ampicilin / sulbactam กับ amoxicillin / clavulanic acid จากการศึกษาพบว่า sulbactam และ clavulanic acid สามารถยับยั้ง β-lactamase Richmond-sykes types II, III (TEM-type), IV, V แต่ไม่สามารถยับยั้ง β-lactamase Richmond-sykes types I ได้ โดย sulbactam และ clavulanic acid มีกลไกแบบ irreversible competitive inhibitor และจะจับที่ active site ของ β-lactamase ยับยั้ง enzymeโดยการ hydrolysis β-lactamase ring โดย clavulanic acid จะมีโครงสร้างคล้าย penicillin และ cephalosporins (1)
Ampicilin / sulbactam บริหารยาทาง intramuscular injectionและ intravenous injection มี % protein bound คือ ampicilin 28% และ sulbactam 38% ข้อบ่งใช้คือ ใช้รักษา skin และ skin structure, intra-abdominal, gynecologic infections, respiratory tract infection โดยยานี้จะยับยั้ง β-lactamase enzyme ที่ผลิตจาก staphylococci, enterobacteriaceae, bacteroides (1,2) และมีอาการไม่พึงประสงค์ เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารคือ diarrhea, nausea, vomiting ซึ่งเกิดมากกว่า 4% ของผู้ป่วยที่ได้รับยานี้ และเกิด distension, rectal bleeding และ glossitis ซึ่งเกิดน้อยกว่า 1% ของผู้ป่วยที่ได้รับยานี้ และเกิด rash น้อยกว่า 2% ของผู้ป่วยที่ได้รับยานี้ แต่สามารถควบคุมได้ด้วยใช้ยา anti-histamine หรือ corticosteroids ในรายที่ป่วยรุนแรงสามารถพัฒนาเป็น systemic allergic reactions 3-16% ของผู้ป่วยที่บริหารยาทาง intramuscular injection และ 3% ของผู้ป่วยที่บริหารยาทาง intravenous injection จะเกิดการอักเสบแบบ local reaction เชื้อที่จะดื้อยานี้คือ gram-negative aerobic bacilli ที่ผลิต β-lactamase Richmond-sykes types I เพราะยานี้ไม่สามารถยับยั้ง β-lactamase Richmond-sykes types I ได้ (1)

Amoxicillin / clavulanic acid บริหารยาทาง oral มี % protein bond คือ amoxicillin 18% และ clavulanic acid 25% โดยยานี้จะทนต่อกรดและควรรับประทานพร้อมกันอาหาร (2)ข้อบ่งใช้คือ ใช้รักษา lower respiratory tract infection, otitis media, sinusitis, skin and skin structure infections, urinary tract infections โดยยานี้จะยับยั้ง β-lactamase enzyme ที่ผลิตจาก moraxella catarrhalis, escherichia coli, haemophilus influenza, klebsiella and staphylococcus(1, 2) และมีอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร จะพบมากคือ diarrhea 9% ของผู้ป่วยที่ได้รับยานี้ nausea, vomiting 1-5% ของผู้ป่วยที่ได้รับยานี้ abdominal discomfort, anorexia, flatulence เป็นต้น เมื่อรับประทานยานี้พร้อมอาหารมีรายงานว่า ลดผลข้างเคียงเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร มีประมาณ 3% ของผู้ป่วยที่ได้รับยานี้ มีอาหาร rash และ urticaria เชื้อที่จะดื้อยานี้คือ gram-negative aerobic bacilli เช่น citrobacter freundii, enterobacter cloacae, serratia marcescens, pseudomonas aeruginosa ที่ผลิต β-lactamase Richmond-sykes types I เพราะยานี้ไม่สามารถยับยั้ง β-lactamase Richmond-sykes types I ได้ (1)

จากการศึกษาเพื่อรักษา upper respiratory infections ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผลิต β-lactamase enzyme พบว่าไม่มีความแตกต่างของการตอบสนองต่อยา ampicilin / sulbactam และ amoxicillin / clavulanic acid

สรุปได้ว่ายาผสมทั้งสองชนิดมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพไม่ต่างกัน อาการไม่พึงประสงค์ เช่น diarrhea เป็นอาการที่พบบ่อยจะเกิดกับ amoxicillin / clavulanic acid มากกว่า ampicilin / sulbactam เล็กน้อย และ ampicilin / sulbactam ทนต่อการดื้อยามากกว่า amoxicillin / clavulanic (3) จากการศึกษา Treating Foot Infections in Diabetic Patients ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อหลายชนิด (mixed infection) ทั้ง gram-positive, gram-negative, anaerobes สรุปว่า ampicilin / sulbactam และ amoxicillin / clavulanic acid มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพไม่ต่างกัน (4)
ก่อนการรับการรักษาด้วย ampicilin / Sulbactam และ Amoxicillin / clavulanic acid ควรตรวจสอบก่อนว่าผู้ป่วยไวต่อยากลุ่ม penicillins, cephalosporins และ cephamycins หรือไม่ เพราะถ้าผู้ป่วยแพ้ยาตัวใดตัวหนึ่งอาจจะแพ้ยาผสมทั้งสองตัวได้ เนื่องจากยากลุ่ม penicillins, cephalosporins และ cephamycins เป็นยา β-lactamam antibiotic เหมือนกัน (1)จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ampicilin / sulbactam และ amoxicillin / clavulanic acid มีการออกฤทธิ์เหมือนกัน แต่จะมีข้อบ่งใช้และอาการไม่พึงประสงค์ต่างกัน การเลือกยาใช้ควรพิจารณาว่าผู้ป่วยมีโรคตรงกับข้อบ่งใช้ใด และเลือกใช้ยาตามการวินิจฉัยของแพทย์

References
[1] Heydom JD, Kester L, McEvoy GK , et al. AHFS DRUG INFORMATION 2009. United states: American Society of Health-system Pharmacists; 2009.324-8 to 333-9.

[2] Cada Dennis j, Covington Timothy R, Generali Joyce A, et al. Drug Facts and Comparisons. 57th ed. Missouri: A Wolters Kluwer Company; 2003:1339-40 to 1351-2 to 1354-5.

[3] Ferreira JB, Rapoport PB, Sakano E ., et al. Efficacy and safety of Sultamicillin (Ampicillin/Sulbactan) and Amoxicillin/Clavulanic acid in the treatment of upper respiratory tract infections in adults--an open-label, multicentric, randomized trial. Rev Bras Otorrinolaringol. [serial online] 2006 Jan-Feb;72(1):104-11.

[4] Itani K, Lipsky BA, Norden C, et al. Treating foot infections in diabetic patients:a randomized, multicenter, open-label trial of linezolid versus ampicillin-sulbactam/amoxicillin-clavulanate. Clinical Infectious Diseases. 2004 Jan
1;38(1):17-24.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: DISdatabase : CD-ROM/Other Database
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: MIMs/MIMs Annual : Remington : Goodman and Gilman : Text of Therapeutics : Poisindex : JPR
ระยะเวลาในการสืบค้น : 24ชั่วโมง
Keywords : ampicillin sulbactam and amoxicillin clavulanate

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved