http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 20 มี.ค. 62 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 36 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
All Article Exchange คำแนะนำการส่งบทความ ส่งบทความเพื่อแลกเปลี่ยน
ค้นหาจากประเภท และมีข้อความในหัวเรื่อง
Page: 2/8 :  | Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Next |
Title : Author Date Add Downloads Rating DIN
 
Hydralazine inj.(powder for inj.) "
 
  DIN member 23 ม.ค. 51 23 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Tranexamic acid inj. (Transamin(R) inj.) "
 
  DIN member 23 ม.ค. 51 77 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
เซรุ่มแก้พิษงูของไทย "
 
  DIN member 23 ม.ค. 51 125 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Streptomycin inj. "
 
  DIN member 23 ม.ค. 51 7 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Acetaminophen inj. "
 
  DIN member 23 ม.ค. 51 119 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Cefoperazone plus sulbactam "
 
  DIN member 23 ม.ค. 51 63 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Dimenhydrinate (Dramamine(R)) inj. "
 
  DIN member 23 ม.ค. 51 91 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Benztropine (Cogentin(R) ) inj. "
 
  DIN member 23 ม.ค. 51 77 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Amoxicillin plus clavulanate potassium inj. "
 
  DIN member 23 ม.ค. 51 5 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Omeprazole inj. Direct IV "
 
  DIN member 23 ม.ค. 51 24 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
การศึกษาภาวะการปลอดเชื้อของ extemporaneous eye preparation "
 
  DIN member 26 ก.ย. 50 49 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
โปรแกรม simulation การใช้ยา phenytoin "
 
  ภก. วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ 5 มิ.ย. 50 162 ม.สงขลานครินทร์
 
Trifluridine Eye drop and Acyclovir Eye oint.(ใช้ทดแทน) "
 
  PharmD Student RxPSU 4 พ.ค. 50 89 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ทีความเสี่ยงสูง(High Alert Drugs) "
 
  Rx Supachai 9 ธ.ค. 49 58 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด "
 
  กรมการแพทย์ 9 ธ.ค. 49 62 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Clarithromycin and H. pylori "
 
  DIN member 7 ส.ค. 49 55 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
โรควัวบ้า (BSE) "
 
  DIN member 7 ส.ค. 49 51 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Kawasaki Disease (pdf formatted) "
 
  DIN member 5 ส.ค. 49 92 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
โรคแอนแทรกซ์ "
 
  DIN member 5 ส.ค. 49 31 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Drugs Keeping "
 
  DIN member 4 ส.ค. 49 39 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Antibiotics prophylaxis endocarditis "
 
  DIN member 4 ส.ค. 49 98 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์หาชื่อยาที่ดูคล้ายคลึงกัน (look-alike drug name) สำหรับการช่วยลดความเสี่ยงจากการจ่ายยาผิด Version 1.21 (Update 19 พค 2549) \" "
 
  ภก. วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ 19 พ.ค. 49 159 ม.สงขลานครินทร์
 
สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0211/09 ว 563 กำหนดบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ "
 
  วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ 19 พ.ค. 49 182 ม.สงขลานครินทร์
 
การสืบค้นแหล่งข้อมูลทางเภสัชศาสตร์และทางการแพทย์ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ "
 
  เครือข่ายเภสัชสนเทศ 15 พ.ย. 48 208 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
การเก็บรักษาวัคซีน "
 
  DIN member 1 พ.ย. 48 104 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Clinical Use FQs in children "
 
  Narongsak 19 ธ.ค. 47 38 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Drugs for allergic rhinitis "
 
  Narongsak 10 ต.ค. 47 189 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
การทำให้ปลอดเชื้อ การกำจัดเชื้อและสารกันเสีย "
 
  Narongsak 10 ต.ค. 47 84 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Injectable drugs "
 
  Narongsak 4 ต.ค. 47 69 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Buscopan(R) injection "
 
  Narongsak 4 ต.ค. 47 26 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
Page: 2/8 :  | Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Next |

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved