http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 20 มี.ค. 62 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 36 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
All Article Exchange คำแนะนำการส่งบทความ ส่งบทความเพื่อแลกเปลี่ยน
ค้นหาจากประเภท และมีข้อความในหัวเรื่อง
Page: 3/8 :  | Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Next |
Title : Author Date Add Downloads Rating DIN
 
Nicardipine injection 2mg/2ml ampoule "
 
  Narongsak 4 ต.ค. 47 4 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Diltiazem(Herbesser) inj. 10 mg powder "
 
  Narongsak 4 ต.ค. 47 9 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Fosfomycin Injection "
 
  Narongsak 4 ต.ค. 47 27 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Cloxacillin injection "
 
  Narongsak 4 ต.ค. 47 5 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Chlorpheniramine inj. "
 
  Narongsak 4 ต.ค. 47 70 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Tetanus Antitoxin "
 
  Narongsak 4 ต.ค. 47 45 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
JNC 7 report : Clinical guideline สำหรับโรคความดันโลหิตสูง "
 
  Narongsak 4 ต.ค. 47 106 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ยาที่ใช้ใน Alcoholism "
 
  Narongsak 4 ต.ค. 47 26 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
โฟเลตและสารต้านโฟเลต "
 
  Narongsak 4 ต.ค. 47 16 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Cephalosporins Allergy "
 
  Narongsak 3 ต.ค. 47 40 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ความคงตัวชองยาหลังผสมSolvent และ Diluent for Nurse "
 
  DIS rxtrang 27 ส.ค. 47 51 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ข้อมูลความคงตัวยาหลังผสมตัวทำละลาย "
 
  DIS rxtrang 27 ส.ค. 47 39 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์หาชื่อยาที่ดูคล้ายคลึงกัน (look-alike drug name) สำหรับการช่วยลดความเสี่ยงจากการจ่ายยาผิด Version 1.10 (Update 20 สค 2547) "
 
  ภก. วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ 20 ส.ค. 47 147 ม.สงขลานครินทร์
 
โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์หาชื่อยาที่ดูคล้ายคลึงกัน (look-alike drug name) สำหรับการช่วยลดความเสี่ยงจากการจ่ายยาผิด "
 
  ภก. วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ 18 ส.ค. 47 134 ม.สงขลานครินทร์
 
Emergency Contraceptives "
 
  distrang 26 ก.ค. 47 32 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ระบบจำแนก ตำแหน่ง และค่าตอบแทนใหม่ของระบบราชการไทย "
 
  นสภ.ภูชิชย์ สุวราพัฒนาภรณ์ 2 เม.ย. 47 310 ม.นเรศวร
 
drug counselling "
 
  ภญ.วันทนีย์ 9 มี.ค. 47 395 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
หนังสือแนวทางการพิจารณายาที่ควรเก็บ "
 
  distrang 9 มี.ค. 47 244 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ยาต้านอาการชัก "
 
  DISrayong 5 มี.ค. 47 6 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
รายการยาที่อาจจะไม่เจอใน drug information handbook "
 
  narongsak 25 ม.ค. 47 92 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Information Sulfa allergy cross reaction really ? "
 
  narongsak 25 ม.ค. 47 120 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
information sulfa allergy cross reaction "
 
  dictrang 25 ม.ค. 47 64 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Hyperlipidemia จากยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ "
 
  DISrayong 26 ธ.ค. 46 263 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Clopidogrel กับ ฤทธิ์ต้านเกร็ดเลือด "
 
  DISrayong 23 ธ.ค. 46 26 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ยา Dilantin รูปแบบต่างๆ ที่ใช้ใน รพ.ตรัง "
 
  distrang 22 ธ.ค. 46 40 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
biphosphonate กับ osteoporosis "
 
  DISrayong 15 ต.ค. 46 1 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Taking simvastatin in the morning compared with in the evening: RCT [from BMJ 2003; October 4.] "
 
  จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 3 ต.ค. 46 64 ม.สงขลานครินทร์
 
เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์สาหร่าย "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 26 ก.ย. 46 176 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
New guideline for the prevention and treatment of hypertension "
 
  DISrayong 22 ก.ย. 46 12 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
antiretroviral ตอน 2 "
 
  DISrayong 19 ก.ย. 46 33 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
Page: 3/8 :  | Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Next |

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved