http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 20 มี.ค. 62 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 13 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
All Article Exchange คำแนะนำการส่งบทความ ส่งบทความเพื่อแลกเปลี่ยน
ค้นหาจากประเภท และมีข้อความในหัวเรื่อง
Page: 4/8 :  | Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Next |
Title : Author Date Add Downloads Rating DIN
 
antiretroviral ตอน 2 "
 
  DISrayong 19 ก.ย. 46 8 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Guideline to use Antiretrovirus(ตอน2) "
 
  DISrayong 19 ก.ย. 46 30 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
DRUG INTERACTION ที่มี Significance Rating = 1 ของโรงพยาบาลอุดรธานี "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 3 ก.ย. 46 75 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ห้ามใช้ยา Repaglinide (Novo Norm) ร่วมกับยา Gemfibrozil (Lopid) "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 13 ส.ค. 46 23 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Drug facts and comparison (demo) on Palm "
 
  narongsak 26 มิ.ย. 46 58 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
จดหมายข่าวเภสัชฉบับที่๔๓ "
 
  distrang 22 มิ.ย. 46 23 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ยาที่ไม่ควรเคี้ยวหรือบด "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 12 มิ.ย. 46 99 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
รายการชื่อยาค้า (trade name) ที่พบบ่อย ๆ ในร้านขายยาจังหวัดอุดรธานี "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 6 มิ.ย. 46 357 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
สารเร่งเนื้อแดง "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 28 พ.ค. 46 84 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
คุณรู้จัก”สาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina)”………..ดีพอหรือยัง ? "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 30 เม.ย. 46 703 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Antiretroviral drug ตอนที่ 1 "
 
  DISrayong 29 เม.ย. 46 174 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
จดหมายข่าวเภสัชฉบับที่42 "
 
  DIStrang 9 เม.ย. 46 71 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ทันเหตุการณ์กับโรคปอดบวมมรณะ (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 28 มี.ค. 46 82 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ใช้ statin อย่างไรให้ปลอดภัย "
 
  DISrayong 19 มี.ค. 46 122 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ข้อคิดจากจดหมายข่าวสภาเภสัชกรรม "
 
  ภญ.อารี โมลินิว 13 มี.ค. 46 242 ม.สงขลานครินทร์
 
หนังสือน่าอ่าน\"วิถีชุมชน\" "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 13 มี.ค. 46 184 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Personal Digital Assistant Applications for the Healthcare Provider "
 
  theannals 5 มี.ค. 46 10 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
จดหมายข่าวเภสัช ฉบับที่ 41 "
 
  dictrang 22 ก.พ. 46 40 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
จดหมายข่าวเภสัชกรรมฉบับที่40 "
 
  dictrang 3 ก.พ. 46 39 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
จดหมายข่าวเภสัชฉบับที่ 38 "
 
  dictrang 3 ก.พ. 46 28 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
จดหมายข่าวเภสัชฉบับที่ 39 "
 
  dictrang 3 ก.พ. 46 51 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
แนวทางการรักษาภาวะพิษจาก Paraquat "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 30 ม.ค. 46 126 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ข้อแนะนำการใช้สมุนไพร "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 21 ม.ค. 46 102 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ข้อแนะนำการใช้สมุนไพร "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 21 ม.ค. 46 162 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
อนุมูลอิสระ "
 
  ปราณี ลัคนาจันทโชติ 10 ม.ค. 46 13 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
MEDICINE IN POLYTHENE BAGS : ARE WE TREATING OUR PATIENTS WITH RESPECT "
 
  ภญ.อารี โมลินิว 9 ม.ค. 46 21 ม.สงขลานครินทร์
 
แผ่นพับสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเรื่อง \"ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่ป้องกันได้\" "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 7 ม.ค. 46 432 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
BE PREPARED "
 
  ภญ.อารี โมลินิว 2 ม.ค. 46 112 ม.สงขลานครินทร์
 
บริการสุขภาพในประเทศอังกฤษ NATIONAL HEALTH SERVICE (N.H.S) IN UNITED KINGDOM "
 
  ภญ.อารี โมลินิว 23 ธ.ค. 45 157 ม.สงขลานครินทร์
 
รายการยาที่ควรเก็บป้องกันแสง(ร.พ.ระยอง) "
 
  DISrayong 12 ธ.ค. 45 10 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
Page: 4/8 :  | Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Next |

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved