http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 20 มี.ค. 62 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 39 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
All Article Exchange คำแนะนำการส่งบทความ ส่งบทความเพื่อแลกเปลี่ยน
ค้นหาจากประเภท และมีข้อความในหัวเรื่อง
Page: 6/8 :  | Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Next |
Title : Author Date Add Downloads Rating DIN
 
resident pharmacy "
 
  hospital rx 8 มิ.ย. 45 50 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
การใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอิมมูโนโกลบุลิน "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 15 พ.ค. 45 96 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
คำแนะนำการบริหารยาทางสายให้อาหาร "
 
  distrang 13 พ.ค. 45 8 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
IV Administration Fluid Standardization Recommendations "
 
  narongsak 11 พ.ค. 45 31 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
IV Administration Fluid Standadization Recommendations (in a pocket A4) "
 
  narongsak 11 พ.ค. 45 113 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
หนังสือน่าอ่าน \"ตรงประเด็น มุ่งสู่คุณภาพเภสัชกรรมโรงพยาบาล\" "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 26 เม.ย. 45 57 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Vaccine Management "
 
  distrang 25 เม.ย. 45 62 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ความคงตัวของวัคซีนกับอุณหภูมิ "
 
  distrang 10 เม.ย. 45 248 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
สมุนไพรที่ใช้กับเส้นผม "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 10 เม.ย. 45 43 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ยารักษาความดันเลือดสูงวิกฤต "
 
  ภญ.ภาณินี สนธิกุล 30 มี.ค. 45 265 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
slides of a presentation as delivered by the faculty during \"New Concepts in Hypertension Therapy and Cardiovascular Disease: The Role of Calcium Channel Blockers,\" an interactive CME/CPE accredited audio conference accessible from October 17 - December "
 
  ภญ.ภาณินี สนธิกุล 30 มี.ค. 45 56 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Drug Interaction with significance rating = 1 ( severe & well-documented interaction) and 2 (moderate) "
 
  ภญ.ภาณินี สนธิกุล 29 มี.ค. 45 189 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Selection IV fluids for Intravenous Piggybacks "
 
  distrang 8 มี.ค. 45 86 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Drugs prevent bacterial endocarditis "
 
  distrang 1 มี.ค. 45 16 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
การระดมสมองเพื่อการพัฒนาศักยภาพของ สภช. "
 
  สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 18 ก.พ. 45 67 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ข้อควรระวังในการใช้มือถือ "
 
  อุษณีย์ คุณากรสิริ 18 ก.พ. 45 94 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
phenytoin dosage form "
 
  distrang 12 ก.พ. 45 13 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
fosfomycin inject "
 
  distrang 31 ม.ค. 45 61 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ยาที่ควรระวังสำหรับผู้ที่แพ้ sulfa "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 25 ม.ค. 45 4 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Drug used in lactation "
 
  อุษณีย์ คุณากรสิริ 5 ม.ค. 45 52 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
guidline for wards about single container more than one injection "
 
  distrang 20 ธ.ค. 44 33 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
จดหมายข่ายเภสัช รพ.ตรัง ฉบับ 27 "
 
  ืdistrang 20 ธ.ค. 44 9 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ร่างมาตราที่เสนอแก้ไขหลังการสัมมนา (จากกฤษฎีกา 20/11/44) "
 
  สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 9 ธ.ค. 44 54 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) "
 
  ภญ.อุษาณีย์ คุณากรศิริ 28 พ.ย. 44 130 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ร่าง พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับ............) "
 
  ภก.ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล 27 พ.ย. 44 89 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
วิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรโรงพยาบาล (กทม.) "
 
  ร.ต.อ. ภก. สมพงษ์ สาธิตพิเคราะห์ 18 พ.ย. 44 107 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
สรุปการทำเภสัชพิจารณ์ เรื่อง การจัดระบบการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาต "
 
  สภาเภสัชกรรม 18 พ.ย. 44 206 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ข่าวสารความก้าวหน้าการดำเนินงานของสภาเภสัชกรรม (มติการประชุม) "
 
  สภาเภสัชกรรม 18 พ.ย. 44 170 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
โรคแอนแทรกซ์ จม.ข่าวฉบับที่ 26 "
 
  distrang 9 พ.ย. 44 54 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Anthrax "
 
  DIS trang 9 พ.ย. 44 71 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
Page: 6/8 :  | Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Next |

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved