http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 20 มี.ค. 62 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 19 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
All Article Exchange คำแนะนำการส่งบทความ ส่งบทความเพื่อแลกเปลี่ยน
ค้นหาจากประเภท และมีข้อความในหัวเรื่อง
Page: 7/8 :  | Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Next |
Title : Author Date Add Downloads Rating DIN
 
ร่างพระราชบัญญัติยา "
 
  ภก.ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล 30 ต.ค. 44 287 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ...(ฉบับใหม่) "
 
  ภก. คฑา บัณฑิตานุกูล 18 ต.ค. 44 66 ม.สงขลานครินทร์
 
เกิดขึ้นแล้วร้านยาในโครงการ 30 บาท "
 
  ภก.คฑา บัณฑิตานุกูล 5 ต.ค. 44 4 ม.สงขลานครินทร์
 
propafenone HCl "
 
  distrang 1 ต.ค. 44 76 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
การควบคุมและเฝ้าระวังการใช้ยาไครัล "
 
  ผศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ 26 ก.ย. 44 107 ม.สงขลานครินทร์
 
Carvedilol (beta blocker in CHF) "
 
  distrang 23 ส.ค. 44 41 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Carvedilol (beta blocker in CHF) "
 
  distrang 23 ส.ค. 44 26 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
enoxaparin: Clexane(R) "
 
  distrang 23 ส.ค. 44 31 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
enoxaparin: Clexane(R) "
 
  distrang 23 ส.ค. 44 54 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
KAPANOL(R) "
 
  distrang 23 ส.ค. 44 77 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
upper GU and DU in Patient treat with celecoxib "
 
  distrang 26 ก.ค. 44 29 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
drug-food di "
 
  distrang 26 ก.ค. 44 9 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Therapeutic consideration for hypertension "
 
  ภญ.วันทนีย์ เพ้งหล้ง 19 ก.ค. 44 71 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ข้อมูลยา Raloxifene จากหนังสือยาใหม่ ในประเทศไทย เล่ม 9 พ.ศ.2543 "
 
  ภญ.นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ 15 ก.ค. 44 65 ม.มหิดล
 
ข้อมูลยา Basiliximab จากหนังสือยาใหม่ ในประเทศไทย เล่ม 9 พ.ศ.2543 "
 
  ภญ.ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี 15 ก.ค. 44 91 ม.มหิดล
 
ข้อมูลยา Brimonidine จากหนังสือยาใหม่ ในประเทศไทย เล่ม 9 พ.ศ.2543 "
 
  รศ.ภญ.สมใจ นครชัย 15 ก.ค. 44 110 ม.มหิดล
 
Alfuzosin & Tamsulosin กับ BPH ,Paracet poisoning newsletter no. 18 "
 
  เภสัชสนเทศ ตรัง 28 มิ.ย. 44 9 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Alfuzosin & Tamsulosin กับ BPH ,Paracet poisoning newsletter no. 18 "
 
  เภสัชสนเทศ ตรัง 28 มิ.ย. 44 49 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
new antifungal "
 
  วันทนีย์ 6 ธ.ค. 44 158 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ยาแก้พิษ antidotes 22 items (.doc ) "
 
  narongsak 6 ต.ค. 44 113 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
antidotes 22 รายการ "
 
  ณรงค์ศักดิ์ 6 ต.ค. 44 58 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
rabies vaccine "
 
  ภญ.วันทนีย์ 6 มิ.ย. 44 38 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Tolterodine กับภาวะ Overactive Bladder & GMOs "
 
  ภก.ณรงค์ศักดิ์ นุ่นโชติ 25 พ.ค. 44 60 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
antibiotics for inj. "
 
  เภสัชสนเทศตรัง 16 พ.ค. 44 46 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
kawasaki disease,varicella vaccine,Q-A of DIS "
 
  เภสัชสนเทศตรัง 16 พ.ค. 44 42 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
โปรแกรมอำนวยความสะดวกในการช่วยสืบค้นข้อสนเทศทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา (ฉบับ alpha version 0.00 วันที่ 13 พฤษภาคม 2544) "
 
  ภก. วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ 13 พ.ค. 44 152 ม.สงขลานครินทร์
 
DrugCAI ** Thyrotoxicosis หรือ ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ** "
 
  ภก.นที สรพิพัฒน์ 14 พ.ค. 43 503 สมาชิกเครือช่าย
 
จดหมายข่าวเภสัชรายปักษ์ หน่วยเภสัชสนเทศ รพ.ตรัง "
 
  narongsak 5 ก.ค. 44 64 สมาชิกเครือช่าย
 
การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในอนาคตเพื่อการวางแผนการเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด "
 
  เภสัชกรวิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์ 26 เม.ย. 44 133 สมาชิกเครือช่าย
 
การวิเคราะห์เศรษฐกิจในปี 2001 และการปรับตัวของร้านยา "
 
  วิวัฒน์ 25 เม.ย. 44 31 สมาชิกเครือช่าย
Page: 7/8 :  | Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Next |

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved